Μικτός όγκος

Αυτός ο όγκος καλείται επίσης και πλειόμορφο αδένωμα για την σύνθετη σύσταση του. Αποτελείται από μυοεπιθηλιακά στοιχεία, σε κάποιες περιπτώσεις διαφοροποιείται σε πλακώδη κερατινοποιημένα κύτταρα ή αδενικές δομές, μαζί με στρωματικά στοιχεία. Τα μυοεπιθηλιακά κύτταρα ενδέχεται να είναι πλασματοκυτταροειδή ή επιθηλιοειδή. Σχηματισμός κύστεων ενδέχεται να συμβεί. Το στρώμα ενδέχεται να είναι χονδροειδές, υαλινικό, ινώδες ή ακόμη οστικό, συνήθως αρκετά ακυτταρικό. Είναι ο πιο συνήθης όγκος των σιελογόνων αδένων αντιπροσωπεύοντας το 60 – 70% όλων των όγκων σιελογόνων αδένων, και εμφανίζεται περισσότερο συχνά σε γυναίκες. Η σύνθετη δομή του όγκου προκαλεί αυτήν την περίπλοκη, μερικές φορές πολύμορφη κυτταρολογική εικόνα. Με τη χρώση  Giemsa, το χονδρομυξοειδές συστατικό στρώματος είναι μεταχρωματικό επιτρέποντας απλή διάγνωση. Το χονδρομυξοειδές στρώμα δείχνει την παρουσία λεπτών, ανοιχτόχρωμων λωρίδων σε ένα αποδιοργανωμένο μοτίβο. Αυτό το είδος στρώματος είναι διαγνωστικό και φαίνεται να είναι αρκετά παρόμοιο με το στρώμα που εντοπίζεται σε έναν σπάνιο όγκο και καλείται χόνδρωμα, το οποίο μπορεί να εντοπιστεί στη ρινοφαρυγγική περιοχή. Οι προαναφερθείσες λωρίδες είναι συνήθως μη ορατές σε αδενοκυστικό καρκίνωμα. Λίγα άτυπα επιθηλιακά κύτταρα δεν παραπέμπουν σε κακοήθη εξαλλαγή, ακόμη υπάρχει ένας γνωστός in situ κακοήθης μικτός όγκος, με ομάδες εμφανώς άτυπων επιθηλιακών κυττάρων, αναμεμιγμένα με άτυπα επιθηλιακά κύτταρα, μαζί με μυοεπιθήλιο. Όσο περισσότερο μονόμορφη η κυτταρολογική εικόνα, τόσο περισσότερο είναι ενδεικτική πρώιμης κακοήθους βλάβης.

8 – 9% των μικτών όγκων ενδέχεται να υποστούν κακοήθη εξαλλαγή μετά από 15 - 25 έτη, το αποτέλεσμα είναι ένας διηθητικός, υψηλής κακοήθειας όγκος, συνήθως πλακωδών κυττάρων ή αδιαφοροποίητο καρκίνωμα. Σε πολύ σπάνιες περιπτώσεις σαρκωματώδεις όγκοι ατρακτοειδών κυττάρων ή ακόμη και καρκινοσάρκωμα μπορεί να βρεθούν. Η κυτταρολογική κακοήθεια αυτών των όγκων είναι συνήθως αναγνωρίζεται απλά. 

 

Ιστολογία με χρώση H&E: μυοεπιθηλιακά κύτταρα ποικίλης διαφοροποίησης (συνήθης τύπος, αδενικά, πλακώδη, κτλ.,A.) και στρώμα το οποίο ενδέχεται να είναι ινώδες, βλεννώδες, καθώς επίσης χονδροειδές. ( B ).
Ιστολογία με χρώση H&E: μυοεπιθηλιακά κύτταρα ποικίλης διαφοροποίησης (συνήθης τύπος, αδενικά, πλακώδη, κτλ.,A.) και στρώμα το οποίο ενδέχεται να είναι ινώδες, βλεννώδες, καθώς επίσης χονδροειδές. ( B ).

 

Πάλι: το πλεονέκτημα της χρώσης Giemsa. Το υπόβαθρο (στρώμα) είναι μεταχρωματικό, πορφυρό, κάποιοι μεγάλοι μυοεπιθηλιακοί πυρήνες παρατηρούνται βαθιά εδραζόμενοι μέσα στο στρώμα. Το μέρος του στρώματος σχεδόν πάντοτε περιέχει «μη κεχρωσμένες»  δεσμίδες, που έχει αναφερθεί ότι είναι τυπικές για αυτήν την αλλοίωση (βέλη ).
Πάλι: το πλεονέκτημα της χρώσης Giemsa. Το υπόβαθρο (στρώμα) είναι μεταχρωματικό, πορφυρό, κάποιοι μεγάλοι μυοεπιθηλιακοί πυρήνες παρατηρούνται βαθιά εδραζόμενοι μέσα στο στρώμα. Το μέρος του στρώματος σχεδόν πάντοτε περιέχει «μη κεχρωσμένες»  δεσμίδες, που έχει αναφερθεί ότι είναι τυπικές για αυτήν την αλλοίωση (βέλη ).
Πάλι: το πλεονέκτημα της χρώσης Giemsa. Το υπόβαθρο (στρώμα) είναι μεταχρωματικό, πορφυρό, κάποιοι μεγάλοι μυοεπιθηλιακοί πυρήνες παρατηρούνται βαθιά εδραζόμενοι μέσα στο στρώμα. Το μέρος του στρώματος σχεδόν πάντοτε περιέχει «μη κεχρωσμένες»  δεσμίδες, που έχει αναφερθεί ότι είναι τυπικές για αυτήν την αλλοίωση (βέλη ).

 

Πλασματοκυτταροειδής τύπος μυοεπιθηλιακών κυττάρων παρατηρείται συχνά (A). Το στρωματικό υπόβαθρο είναι τυπικό. (χρώση Giemsa)
Πλασματοκυτταροειδής τύπος μυοεπιθηλιακών κυττάρων παρατηρείται συχνά (A). Το στρωματικό υπόβαθρο είναι τυπικό. (χρώση Giemsa)

 

Σε αυτές τις κυτταροβριθείς εικόνες, κυριαρχεί ο επιμηκυσμένος (ινοβλαστικός) κυτταρικός τύπος μυοεπιθηλίου. Το στρώμα εμφανίζει περιοχές ύποπτες για επασβέστωση (A). (χρώση Giemsa)
Σε αυτές τις κυτταροβριθείς εικόνες, κυριαρχεί ο επιμηκυσμένος (ινοβλαστικός) κυτταρικός τύπος μυοεπιθηλίου. Το στρώμα εμφανίζει περιοχές ύποπτες για επασβέστωση (A). (χρώση Giemsa)

 

X