Αλλοιώσεις σιελογόνων αδένων που ομοιάζουν με καρκινικές αλλοιώσεις

  • Φλεγμονές
  • Σιελαδένωση
  • Καλοήθης λεμφοεπιθηλιακή αλλοίωση
  • Κύστη σιελογόνου αδένα
  • Λεμφοεπιθηλιακή κύστη
X