Πνευμονικό βλάστημα παιδικής ηλικίας (Πλευροπνευμονικό βλάστημα)

Κλινικά χαρακτηριστικά

 • Σπάνιος, επιθετικός κακοήθης όγκος
 • Παιδιά ηλικίας κάτω των 6 ετών
 • Οικογενειακό ιστορικό παρόμοιας εμφάνισης ενδοθωρακικών όγκων, ή δυσμορφιών στο 30% των περιπτώσεων (πχ. κυστικό νέφρωμα, πνευμονικές κύστες)
 • Κλινική εμφάνιση – αναπνευστική δυσχέρεια
 • Ακτίνες X- κυστική ή συμπαγής/κυστική μάζα σε πνεύμονες, πλευρά ή μεσοθωράκιο
 • Συσχέτιση με κυστικό νέφρωμα του νεφρού

 

Σχ 95 – Πνευμονικό Βλάστωμα Παιδικής Ηλικίας -  Επίχρισμα από διαθωρακική κατευθυνόμενη αναρρόφηση δια λεπτής βελόνης αποτελούμενο από μία μεγάλη τρισδιάστατη κυτταρική ομάδα βλαστηματωδών κυττάρων (Giemsa)
Σχ 96 - Πνευμονικό Βλάστωμα Παιδικής Ηλικίας - Επίχρισμα από διαθωρακική κατευθυνόμενη αναρρόφηση δια λεπτής βελόνης. Νεοπλασματικά κύτταρα είναι στρογγυλά, βλαστωματώδη με ελάχιστο κυτταρόπλασμα και υψηλή πυρηνοκυτταροπλασματική αναλογία (Giemsa)

 

 • Βλαστηματώδη κύτταρα
  • Μονήρεις ή συνεκτικές συγκεντρώσεις
  • Μικρά στρογγυλά κυανόχροα κύτταρα
  • Μικροί ελλειπτικοί πυρήνες
  • Λεπτή χρωματίνη
  • Μη εμφανή πυρήνια 
  • Ελάχιστο κυτταρόπλασμα
 • Μυξοειδές μεσεγχυματικό στρώμα
  • Αδέσμευτο
  • Διαφοροποίηση: ραβδομυοσαρκωματώδες, χονδροσαρκωματώδες
  • Πλειόμορφα πολυπύρηνα κύτταρα έχουν αναφερθεί
 • Νέκρωση
 • Μίτωση
 • Σφαιρίδια υαλίνης (PAS θετικά, διαστάση ανθεκτικά)

 

Ανοσοκυτταροχημεία

 • Κυτοκερατίνη: αρνητική
 • CD99: αρνητικό

 

Γενετικές μελέτες

 • Τρισωμία 8

 

Διαφορική διάγνωση

 • Κυστική αδενωματώδης δυσμορφία/ λοιπές καλοήθεις πνευμονικές κυστικές καταστάσεις
  • Απουσία βλαστήματος
 • PNET
  • Πιο συχνά σε παιδιά μεγαλύτερης ηλικίας
  • Ροζέττες
  • Απουσία μεσεγχυματικής διαφοροποίησης
  • CD99: Θετικό (μεμβρανώδες μοτίβο)
  • t(11;22)(q24;q12) – (90% των περιπτώσεων)
 • Μεταστατικό νευροβλάστωμα
  • Υπόβαθρο εωσινόφιλου  (HE) ινώδους υλικού
  • Νευροβλάστες ποικίλλων βαθμών ωρίμανσης
  • Σπάνια εντόπιση
 • Λεμφοβλαστικό λέμφωμα
  • Λεμφοαδενικά σωμάτια
  • Πυρήνες με ανώμαλη μεμβράνη, λεπτοκοκκιώδης χρωματίνη και μη εμφανή πυρήνια
 • Ραβδομυοσάρκωμα
  • Όταν αποτελεί το μοναδικό στοιχείο, η διαφορική διάγνωση είναι ανέφικτη
 • Μεταστατικό μεσεγχυματικό χονδροσάρκωμα
  • Μπορεί να μην διακρίνεται
 • Δεσμοπλαστικός μικροκυτταρικός όγκος
  • Συνέκεφραση δεσμίνης(dot), κυτοκερατίνη(dot), Βιμεντίνη και NSE
  • EMA : Θετική

 

Κύρια σημεία

 • Άγνωστή ιστογένεση- πιθανώς προερχόμενη από αρχέγονα μεσεγχυματικά κύτταρα σε πνεύμονες ή πλευρά
 • Επιβίωση 5 έτη- 45%
 • Συχνά πλευριτική συμμετοχή κατά την εμφάνιση
 • Tύπου I- καλύτερη πρόγνωση σε σχέση με τύπου II ή III
 • Εξέλιξη από τύπου I σε τύπου II ή III έχει περιγραφεί
X