Καρκινοειδές

Κλινικά χαρακτηριστικά

 • Σπάνιο σε ηλικία μικρότερη των 12 ετών
 • Μικρή προτίμηση στο θήλυ φύλο
 • Αιμόπτυση
 • Σπάνια συσχετίζεται με ενδοκρινή συμπτώματα
 • Ενίοτε συσχετίζεται με άλλους ενδοκρινικούς όγκους
 • Κυρίως λοβιακοί και τμηματικοί βρόγχοι
 • Σε παιδιά είναι σπανίως περιφερικά

 

Σχ 93 – Καρκινοειδές - Επίχρισμα από διαθωρακική κατευθυνόμενη αναρρόφηση δια λεπτής βελόνης. Ομοιόρφος πληθυσμός από μονήρη στρογγυλά /ωοειδή νεοπλασματικά κύτταρα. Ενίοτε, τα κύτταρα είναι μαζί σε μικρά λοβία. Διαυγές υπόβαθρο. (H&E).
Σχ 94 - Καρκινοειδές - Επίχρισμα από διαθωρακική κατευθυνόμενη αναρρόφηση δια λεπτής βελόνης. Χρωμογρανίνη A ανοσοκυτταροχημική χρώση- έντονη κυτταροπλασματική θετικότητα

 

 

Εάν νέκρωση μη ορατή, η διαφορική διάγνωση μεταξύ τυπικού και άτυπου καρκινοειδούς δεν θα πρέπει να γίνεται με κυτταρολογία

 • Καθαρό υπόβαθρο
 • Ομοιογενής πληθυσμός από στρογγυλά/ωοειδή φυσιολογικά κύτταρα
 • Μονήρη κύτταρα ή χαλαρές συγκεντρώσεις
 • Λοβιοειδείς σχηματισμοί
 • Λεπτοδιάστικτη χρωματίνη
 • Μικρά μη εμφανή πυρήνια
 • Ελάχιστο κυτταρόπλασμα

 

Ανοσοκυτταροχημεία

 • AE1/AE3: Θετικές
 • NSE: Θετική
 • Χρωμογρανίνη A: Θετική
 • Συναπτοφυσίνη: Θετική
 • CD56 (NCAM): Θετική
 • TTF1: Θετική

 

Εάν νέκρωση μη ορατή, η διαφορική διάγνωση μεταξύ τυπικού και άτυπου καρκινοειδούς δεν θα πρέπει να γίνεται με κυτταρολογία

 • Καθαρό υπόβαθρο
 • Ομοιογενής πληθυσμός από στρογγυλά/ωοειδή φυσιολογικά κύτταρα
 • Μονήρη κύτταρα ή χαλαρές συγκεντρώσεις
 • Λοβιοειδείς σχηματισμοί
 • Λεπτοδιάστικτη χρωματίνη
 • Μικρά μη εμφανή πυρήνια
 • Ελάχιστο κυτταρόπλασμα

 

Ανοσοκυτταροχημεία

 • AE1/AE3: Θετικές
 • NSE: Θετική
 • Χρωμογρανίνη A: Θετική
 • Συναπτοφυσίνη: Θετική
 • CD56 (NCAM): Θετική
 • TTF1: Θετική
X