Αμάρτωμα

Κλινικά χαρακτηριστικά

 • Καλοήθης όγκος/ δυσμορφία τύπου όγκου
 • Σπάνιο σε παιδιά
 • Συσχέτιση με λοιπές δυσμορφίες και όγκους
 • Ακτίνες Χ
  • Περιφερική νομισματοειδής βλάβη με καλά οριοθετημένα όρια
  • Επασβέστωση (καμπυλόγραμμη τύπου popcorn)-διαγνωστική-καλύτερα ορατή σε υπολογιστική τομογραφία

 

Σχ 88 – Πνευμονικό Αμάρτωμα -Επίχρισμα από διαθωρακική κατευθυνόμενη αναρρόφηση δια λεπτής βελόνης. Τμήματα μεσεγχύματος σε μυξοειδή κυτταρική μήτρα (H&E)
Σχ 89 – Πνευμονικό Αμάρτωμα - Επίχρισμα από διαθωρακική κατευθυνόμενη αναρρόφηση δια λεπτής βελόνης. Τμήμα δύσμορφου χονδροειδούς ιστού και λίγων συγκεντρώσεων επιθηλιακών κυττάρων (H&E)
Σχ 90 - Αμάρτωμα  – Επίχρισμα από διαθωρακική κατευθυνόμενη αναρρόφηση δια λεπτής βελόνης. Πολυάριθμα επιθηλιακά κύτταρα μαζί με ανώριμο χόνδρο (H&E)

 

 • Δύσμορφος χόνδρος -η παρουσία χόνδρου από μόνη της δεν είναι επαρκής
 • Μεσεγχυματική μυξοειδής μήτρα (απαραίτητη για τη διάγνωση) (χαρακτηριστικός γραμμικός ινώδης παραλληλισμός)
 • Λωρίδες βρογχικού επιθηλίου

 

 

Ανοσοκυτταροχημεία

Μη συμβάλλουσα

 

Σύγχρονες Διαγνωστικές Τεχνικές

Μη συμβάλλουσες

 

Διαφορική διάγνωση

 • Φυσιολογικός ιστός από θωρακικό τοίχωμα ή βρόγχο
 • Τεράτωμα (Δερμοειδές)
  • Πιο συχνά στο μεσοθωράκιο
  • Χόνδρος μπορεί επίσης να παρατηρηθεί σε μεσεγχυματικό ιστό
 • Βλάστωμα
  • Χόνδρος είναι ανώριμος
X