Πανγκρεατοβλάστωμα

Κλινικά χαρακτηριστικά

 • Ο πιο συχνός παιδιατρικός πανγκρεατικός όγκος στα νεογνά
 • Κλινικά επιθετικός όγκος
 • Συσχέτιση με το σύνδρομο Beckwith-Wiedemann
 • Ηλικία – διμοδική κατανομή (υψηλότερη συχνότητα στα 2 και 33 έτη)
 • Σε παιδιά εμφανίζεται μεταξύ 32 εβδομάδων (εγκυμοσύνη-ενδομητρίως) και 9 ετών
 • Πιο συχνό σε αγόρια
 • Πιο συχνό στην κεφαλή του παγκρέατος
 • Α-εμβρυική πρωτεΐνη ορού μπορεί να αυξηθεί

 

Κυτταρομορφολογία

 • Λωρίδες ή λοβιοειδείς σχηματισμοί από κυβοειδή κύτταρα
 • Έκκεντροι στογγυλοί πυρήνες με κοκκιώδη χρωματίνη
 • Ενίοτε μικρά πυρήνια
 • Μέτρια κοκκιώδες κυτταρόπλασμα
 • Τμήματα στρώματος
 • Scamoid σωμάτια: συμπαγείς συγκεντρώσεις μεγαλύτερων πολυγωνικών κυττάρων με άφθονο κυτταρόπλασμα και διαυγείς πυρήνες (5) (εξαιτίας της αφθονίας σε βιοτίνη)

 

Ανοσοκυτταροχημεία

 • EMA: Θετική
 • Α-εμβρυική πρωτεΐνη: Θετική
 • CEA: Θετικό
 • Κερατίνες: Θετικές
 • Νευροενδοκρινικοί δείκτες: Θετικοί

 

Σύγχρονες Διαγνωστικές Τεχνικές

 • Μη συμβάλλουσες

 

Διαφορική διάγνωση

 • Λοιποί όγκοι από μικρά στρογγυλά κύτταρα

 

Κύρια σημεία

50% θεραπεία μετά από εκτομή

X