Εμβρυικό σάρκωμα

Κλινικά χαρακτηριστικά

 • Εμφανίζεται συνήθως μεταξύ ηλικίας 6-10 ετών
 • Παρουσίαση: κοιλιακή μάζα, πυρετός και άλγος
 • Φυσιολογικά επίπεδα Α-εμβρυικής πρωτεΐνης ορού

 

Σχ 80 – Εμβρυικό Σάρκωμα- Κυτταροβριθές επίχρισμα με μεσεγυματικές συγκεντρώσεις σε μυξοειδή κυτταρική μήτρα (Giemsa)
Σχ 81 - Εμβρυικό Σάρκωμα – Ετερογενής πληθυσμός νεοπλασματικών κυττάρων όπου παρουσιάζονται τα άτυπα κύτταρα με παράξενους πυρήνες και λοβώδη περιγράμματα. Κάτω παρουσιάζεται ένα τμήμα μυξοειδούς ιστού  (Giemsa)
Σχ 82 - Εμβρυικό Σάρκωμα – γυμνοί παράξενοι πυρήνες και νεκρωτικό υλικό (H&E)

 

 

 • Κυτταροβριθή επιχρίσματα
 • Μεσεγχυματικές συγκεντρώσεις
 • Ετερογενής πληθυσμός νεοπλασματικών κυττάρων (ατρακτοειδή, ωοειδή, πλειόμορφα και πολυπύρηνα γιγαντοκύτταρα)
 • Μέτρια ποσότητα κυτταροπλάσματος με φτωχά καθορισμένα όρια
 • Πυρήνες με αδρή χρωματίνη
 • Μυξοειδές υπόβαθρο
 • Σφαιρίδια υαλίνης στο υπόβαθρο ή ενδοκυτταροπλασματικά
 • Αιμορραγία και νέκρωση

 

Ανοσοκυτταροχημεία

 • Anti-chymotrypsin: θετική
 • Alpha-1-antitrypsin: θετική
 • Δεσμίνη: ποικίλη
 • Ακτίνη ειδική-μυών: ποικίλη
 • Βιμεντίνη: ποικίλη
 • A- εμβρυική πρωτεΐνη: αρνητική (σφαιρίδια υαλίνης)
 • Μυογενίνη: αρνητική

 

Γενετικές μελέτες

Ανακατατάξεις της χρωμοσωμικής ζώνης 19q13.4,

t (11; 19) (q13; q13.4)

 

Διαφορική διάγνωση

 • Μεσεγχυματικό αμάρτωμα
  • Σε ασθενείς ηλικίας μικρότερης του ενός έτους
  • Ήπια νεοπλασματικά κύτταρα
  • Απουσία κυτταρικού πλειομορφισμού
 • Εμβρυικό ραβδομυοσάρκωμα
  • Απουσία σφαιριδίων υαλίνης
  • Ραβδομυοβλαστική διαφοροποίηση
  • Μυογενίνη : θετική
 • Ηπατοβλάστωμα (μεικτό και εμβρυικό)
  • Απουσία μυξοειδούς στρώματος
  • Απουσία κυτταρικού πλειομορφισμού
  • Απουσία σφαιριδίων υαλίνης
  • Παρουσία επιπρόσθετης μυελική αιμοποίησης

 

Κύρια σημεία

 • Ενίοτε εμφανίζεται σε μεσεγχυματικό αμάρτωμα
 • Αρχέγονο μεσεγχυματικό νεόπλασμα
 • Θεραπεία: πλήρης χειρουργική εκτομή
 • Θάνατος εντός 2 ετών εξαιτίας άμεσης επέκτασης
 • Mετάσταση σε πνεύμονες και οστά
X