Ηπατοβλάστωμα

Κλινικά χαρακτηριστικά

 • Περισσότερο συχνός πρωτογενής ηπατικός όγκος σε παιδιά (40% όλων των παιδιατρικών ηπατικών όγκων και 55% όλων των κακοήθων όγκων)
 • 88% εμφανίζεται σε ηλικία μικρότερη των 5 ετών, 68% κατά τη διάρκεια των 2 πρώτων ετών ζωής
 • Προτίμηση στο άρρεν φύλο
 • Περισσότερο συχνό σε λευκού χρώματος ασθενείς
 • 60-70% στον δεξιό λοβό
 • Συσχετίσεις με: πρόωρη ανάπτυξη, μικρό βάρος κατά τη γέννηση  (< 1500 g), σύνδρομο Beckwith- Wiedemann, σύνδρομο τρισωμίας 18, οικογενής πολυποδώδης αδενομάτωση και ημι υπερτροφία
 • 80-90% έχουν υψηλή Α-εμβρυική πρωτεΐνη ορού
 • Χαμηλά επίπεδα Α-εμβρυικής πρωτεΐνης ενδέχεται να υποδεικνύουν φτωχότερη πρόγνωση
 • Παρανεοπλασματικά σύνδρομα: θρομβοκύττωση, παραγωγή ανθρώπινης χοριακής γοναδοτροπίνης (αρρενοποίηση) και οστεοπόρωση

 

Σχ 76 – Ηπατοβλάστωμα – Συγκεντρώσεις ομοιόμορφων μικρών κυττάρων με υψηλή πυρηνοκυτταροπλασματική αναλογία (H&E)
Σχ 77 - Ηπατοβλάστωμα – Μικρά ηπατοκύτταρα με κεντρικούς πυρήνες και μέτρια κοκκώδες κυτταρόπλασμα (ηπατοκυτταρικός φαινότυπος) (H&E)
Σχ 78 - Ηπατοβλάστωμα – Ψευδολοβιοειδές μοτίβο (αριστερή γωνία- H&E). Κύτταρα διατεταγμένα σε ψευδολοβιοειδές μοτίβο, με κεντρικούς πυρήνες και μέτριο καλά καθορισμένο κυτταρόπλασμα. Υψηλή πυρηνοκυτταροπλασματική αναλογία (Giemsa)

 

Σχ 79 – Ηπατικό νευροβλάστωμα. Αναρρόφηση δια λεπτής βελόνης ενός αρχέγονου ηπατικού νευροβλαστώματος. Παρατηρήστε το ελάχιστο κυτταρόπλασμα αυτών των υπερχρωματικών κυττάρων, συγκριτικά με τα ηπατοκύτταρα (H&E)

 

 • Υψηλή κυτταροβρίθεια
 • Μικρά ηπατοκύτταρα με υψηλή πυρηνοκυτταροπλασματική αναλογία
 • Έκκεντροι πυρήνες
 • Πυρήνια πιθανόν προέχοντα
 • Λίγο έως μέτρια κοκκώδες κυτταρόπλασμα (εξαρτάται από το βαθμό διαφοροποίησης)
 • Κύτταρα εμφανίζονται μονήρη ή σε δοκιδώδη διάταξη, κυψελιδωτή, σε λωρίδες ή ροζέττες (αναπλαστικός υπότυπος)
 • Πυρηνικό καλούπωμα (αναπλαστικός υπότυπος)
 • Πυρηνική πύκνωση
 • Αιματοποιητικά συστατικά (συχνότερα στον εμβρυικό υπότυπο)
 • Μεσεγχυματικά συστατικά: οστεοειδή

 

Ανοσοκυτταροχημεία

 • Κυτοκερατίνη χαμηλή μοριακού βάρους: θετική
 • Α-εμβρυική πρωτεΐνη: θετική (75%); μπορεί να είναι αρνητική στον αναπλαστικό υπότυπο
 • EMA: θετική (με εξαίρεση τον αναπλαστικό υπότυπο)
 • CEA: θετικό, με σωληνώδες μοτίβο χρώσης (με εξαίρεση τον αναπλαστικό υπότυπο)
 • Χρωμογρανίνη A: θετική (εστιακά) (50%)
 • HepPar1: θετικό
 • Βιμεντίνη: θετική (75%),γενικά αρνητική στον αναπλαστικό υπότυπο
 • HCG: θετικό (γιγαντοκύτταρα)
 • glypican 3: θετική
 • HMB45: θετική (ενίοτε)
 • CD99: θετικό
 • CD56 (NCAM): θετικό
 • Νευροενδοκρινικοί δείκτες: θετικοί
 • NB84: θετικό
 • Bcl-2 : θετικό
 • Δεσμίνη: θετική
 • CD45: αρνητικό
 • Δεσμίνη: αρνητική (με εξαίρεση τους τερατοειδείς όγκους)

 

Γενετικές μελέτες

 • Όχι σταθερό μοτίβο χρωμοσωμικών ανωμαλιών
 • P53 γενετική μετάλλαξη

 

Διαφορική διάγνωση

 • Ηπατοκυτταρικό καρκίνωμα
  • Διαφορική διάγνωση με εμβρυικούς και μακροδοκιδώδεις υποτύπους
  • Σπάνιο σε ηλικία μικρότερη των 3 ετών
  • Εάν υπαρκτό, συνήθως συσχετίζεται με προγενέστερη λοίμωξη ηπατίτιδας  B, κίρρωση ή μεταβολικά νοσήματα
  • Σε καλά διαφοροποιημένες μορφές, υπάρχουν μεγάλες ομοιότητες μεταξύ αυτών των οντοτήτων και η διάκριση μεταξύ τους είναι πολύ δύσκολη
  • Βιμεντίνη: αρνητική
 • Μεταστατικός όγκος αμνιακού σάκου
  • Μπορεί να εμφανίσει ηπατοειδή διαφοροποίηση
  • Εωσινόφιλα σφαιρίδια υαλίνης σε ένδο- και έξω- κυτταρικές εντοπίσεις (διαφοροποίηση σπλαχνικού αμνιακού σάκου)
  • Μονήρη κύτταρα ή σε σφαιρικούς ή θηλωματώδεις συγκεντρώσεις
 • Ραβδομυοσάρκωμα
  • Άλλα συστατικά του ηπατοβλαστώματος απουσιάζουν
  • Δείκτες μυών: θετικοί
 • Μικροί στρογγυλεμένοι «μεταστατικοί» όγκοι κυανόχροων κυττάρων π.χ. νευροβλάστωμα, όγκος Wilms, λέμφωμα, σάρκωμα Ewing’s (Σχ 79)
  • Αυτό ενδέχεται να αποτελέσει πρόβλημα, ιδιαίτερα στους αναπλαστικούς υπότυπους
  • Μικρές μορφολογικές λεπτομέρειες μπορεί να βοηθήσουν: ροζέττες, ινώδες υπόβαθρο, σωληνοειδής σχηματισμός, κυρίως μεμονωμένα κύτταρα, λεμφοαδενικά σωμάτια, σκουρόχρωμα και ανοιχτόχρωμα κύτταρα κτλ.
  • Ανοσοκυτταροχημεία μπορεί να συμβάλλει στη διάγνωση

 

Κύρια σημεία

 • Εμβρυικός όγκος προερχόμενος από πολυδύναμα ηπατικά βλαστοκύτταρα
 • Υψηλή συχνότητα εμφάνισης τρισωμίας 20 και τρισωμίας όλου ή τμήματος του χρωμοσώματος 2
 • Κύριος προγνωστικός παράγοντας: δυνατότητα πλήρους εκτομής
 • Λοιποί προγνωστικοί παράγοντες: μέγεθος όγκου, στάδιο και πολυεστιακότητα
 • Εμβρυικός τύπος είναι ο μόνος ιστολογικός υπότυπος που οδηγεί σε αλλαγές στη θεραπεία όσον αφορά στους όγκους σταδίου I
 • Διακριτή μετάσταση στο 20% ασθενών κατά τη διάγνωση
 • 5ετής επιβίωση 75%
X