Μεσεγχυματικό αμάρτωμα

Κλινικά χαρακτηριστικά

 • 8% των παιδιατρικών ηπατικών όγκων
 • 75% σε ασθενείς ηλικίας κάτω του ενός έτους
 • 10-20% εμφανίζονται στο τοκετό
 • 75% στο δεξιό ηπατικό λοβό
 • Κοιλιακή μάζα
 • Καλόηθες
 • Συσχέτιση με ανωμαλίες του πλακούντα
 • Τα περισσότερα περιστατικά δεν συσχετίζονται με δυσμορφίες

 

Κυτταρομορφολογία

 • Μονότονος πληθυσμός ατρακτοειδών κυττάρων σε ομάδες
 • Ατρακτοειδείς πυρήνες με «αιχμηρά» άκρα
 • Μιξοειδές πρωτεϊνικό υπόβαθρο μπορεί να είναι ορατό

 

Ανοσοκυτταροχημεία

 • Βιμεντίνη: θετική

 

Γενετικές μελέτες

 • Χρωμοσωμικά θραύσματα στο χρωμόσωμα 19 

 

Διαφορική διάγνωση

 • Αιμαγγειοενδοθηλίωμα
  • Τυπικά εμφανίζεται σε ηλικία μικρότερη των 6 μηνών
 • Φλεγμονώδης ψευδο-όγκος
  • Μεσεγχυματικό αμάρτωμα είναι  γενικά στερούμενο φλεγμονώδους πολυμορφικού πληθυσμού που χαρακτηρίζει τον φλεγμονώδη ψευδο-όγκο. Ωστόσο, σπάνιες περιπτώσεις μεσεγχυματικού αμαρτώματος ενδέχεται να έχουν επιπρόσθετη μυελική αιματοποίηση, προκαλώντας με αυτόν τον τρόπο σύγχυση
 • Εμβρυικό σάρκωμα
  • Υψηλής επιθετικότητας εμφάνιση σε επιχρίσματα: μίτωση, νέκρωση και κυτταρικός πλειομορφισμός
  • Σφαιρίδια υαλίνης
 • Ηπατικοί όγκοι λείων μυών (λειομυώματα και λειομυσαρκώματα)
  • Σπάνιες περιπτώσεις έχουν περιγραφεί συσχετιζόμενες με HIV σε παιδιά
  • Ακτίνη λείων μυών: θετική

 

Κύρια σημεία

 • Εκτομή είναι θεραπευτική αλλά με υψηλή θνησιμότητα 
X