Όγκος αμνιακού σάκου

Κλινικά χαρακτηριστικά

 • Παιδιά και νεαροί ενήλικες
 • Αύξηση των επιπέδων Α-εμβρυικής πρωτεΐνης ορού
 • Συχνά αναπτύσσεται από τεράτωμα
 • Περισσότερο συχνός στην ωοθήκη σε σχέση με τους όρχεις
 • Σπάνιοι εντοπισμοί: οπισθοπεριτόναιο και μεσοθωράκιο
 • Όχι συσχέτιση με ενδοκρινή συμπτώματα
 • Κακόηθες 5-ετής επιβίωση 66.6%

 

Σχ 69- Όγκος αμνιακού σάκου – Θηλωματώδεις συγκεντρώσεις πλειόμορφων νεοπλασματικών κυττάρων (H&E)
Σχ 70 - Όγκος αμνιακού σάκου – Κύτταρα μεγάλα και πολυγωνικά με υπερχρωματικούς πυρήνες. Εωσινόφιλα σφαιρίδια υαλίνης σε εξωκυτταρική εντόπιση (H&E)
Σχ 71 - Όγκος αμνιακού σάκου –Πλειόμορφοι πυρήνες με αδρή χρωματίνη και εωσινόφιλα πυρήνια. Κυτταρόπλασμα ωχρό και εύθρυπτο (H&E)
Σχ 72- Όγκος αμνιακού σάκου – Ομάδες νεοπλασματικών κυττάρων και πυκνή κυτταρική μήτρα τύπου βασικής μεμβράνης (Giemsa)

 

 • Μακροσκοπικά, οι αναρροφήσεις πιθανόν να περιέχουν ημιδιαφανές και ιξώδες υλικό
 • Μέτρια έως υψηλή κυτταροβρίθεια
 • Κύτταρα ενσωματωμένα στη κυτταρική «μήτρα»
 • Μονήρη κύτταρα ή σε σφαιρικές ή θηλώδεις συγκεντρώσεις
 • Μεγάλα πολυγωνικά κύτταρα
 • Υπερχρωματικοί πυρήνες
 • Συχνά πυρήνια
 • Ωχρό κυτταρόπλασμα με κενοτόπια γλυκογόνου
 • Βλεννώδες υπόβαθρο
 • Κυτταρική «μήτρα» τύπου βασικής μεμβράνης
 • Εωσινόφιλα σφαιρίδια υαλίνης σε ενδο ή έξωκυτταρική εντόπιση 
 • Νέκρωση

 

Ανοσοκυτταροχημεία (δες Πίνακα 1)

 • Α-εμβρυική πρωτεΐνη: θετική
 • Alpha-1-antitrypsin: θετική (εστιακά)
 • CEA: θετικό
 • Κυτοκερατίνη: θετική
 • PLAP: θετική
 • Ανθρώπινη χοριακή γοναδοτροπίνη: αρνητική
 • Βιμεντίνη: αρνητική
 • CD30: αρνητικό

 

Ιστοχημικές χρώσεις

 • Εωσινόφιλα σφαιρίδια υαλίνης (PAS-διαστάση θετική)

 

Διαφορική διάγνωση

 • Εμβρυικό καρκίνωμα
  • Σπάνια παρουσία σφαιριδίων υαλίνης
  • Απουσία πυκνής κυτταρικής «μήτρας» τύπου βασικής μεμβράνης
  • Alpha-fetoprotein: γενικά αρνητική
  • PLAP: θετική
  • CD30: θετικό
X