Γερμίνωμα/σεμίνωμα

Κλινικά χαρακτηριστικά

 • Γενικά σε εφήβους
 • Ο λιγότερο επιθετικός από τους κακοήθεις όγκους γαμετικής σειράς σε παιδιά
 • Εντοπίζεται στην ωοθήκη και  περιοχή επίφυσης
 • Όγκοι όρχεων είναι σπάνιοι σε αυτήν την ηλικία
 • Σπάνια ως συστατικό τερατώματος
 • 15% αμφιτερόπλευρο (σε ασθενείς με γοναδική δυσγένεση)
 • Αύξηση επιπέδων γαλακτικής αφυδρογονάσης και ισοενζύμου-1 ορού

 

Σχ 66 –Γερμίνωμα – Υψηλής κυτταροβρίθειας επίχρισμα αποτελούμενο από μεγάλα μονήρη κύτταρα με άφθονο κυτταρόπλασμα αναμεμιγμένα με λεμφοκύτταρα. «Πιτσιλωτό» υπόβαθρο (Giemsa)
Σχ 67 a – Γερμίνωμα –Μεγάλα μονήρη κύτταρα με έκκεντρο φυσαλιδώδη πυρήνα και προέχοντα πυρήνια. Λεμφοκύτταρα είναι άφθονα (H&E). Παρατηρήστε στο  b) την παρουσία επιθηλιοειδών κοκκιωμάτων.
Σχ 67 b – Γερμίνωμα –Μεγάλα μονήρη κύτταρα με έκκεντρο φυσαλιδώδη πυρήνα και προέχοντα πυρήνια. Λεμφοκύτταρα είναι άφθονα (H&E). Παρατηρήστε στο  b) την παρουσία επιθηλιοειδών κοκκιωμάτων.
Σχ 68 - Γερμίνωμα –«Πιτσιλωτό» υπόστρωμα (Giemsa)

 

 • Επιχρίσματα μέτριας έως μεγάλης κυτταροβρίθειας
 • Κύτταρα με μικρή συνοχή
 • Γυμνοί πυρήνες
 • Μεγάλα μονήρη κύτταρα με μονήρεις κεντρικούς φυσαλιδώδεις πυρήνες και προέχοντα πυρήνια
 • Εύθραυστο κυτταρόπλασμα (γλυκογόνο)
 • «Πιτσιλωτό» υπόβαθρο (χρώση Giemsa); απουσία σε άτυπες μορφές
 • Επιθηλιοειδή κύτταρα, ενίοτε κοκκιώματα
 • Πολυπύρηνα ιστιοκύτταρα
 • Λεμφοκύτταρα (σπάνια σε άτυπες μορφές)
 • Νέκρωση δεν αποτελεί χαρακτηριστικό

 

Ιστοχημικές χρώσεις

 • PAS θετικό; PAS-διαστάση αρνητική

 

Ανοσοκυτταροχημεία  (δες Πίνακα 1)

 • Αλκαλική φωσφατάση πλακούντα (PLAP): θετική
 • Βιμεντίνη: θετική
 • CD117: θετικό
 • OCT4: θετικό
 • Κυτοκερατίνη: γενικά αρνητική (μερικοί συγγραφείς αναφέρουν ότι στο 15% των περιπτώσεων είναι θετική)
 • EMA: αρνητική
 • Α-εμβρυική πρωτεΐνη: αρνητική

 

Διαφορική διάγνωση

 • Μεγαλοκυτταρικό λέμφωμα
  • Λεμφοαδενικά σωμάτια
  • Περισσότεροι ανώμαλοι πυρήνες
  • Απουσία γλυκογόνου
  • CD45: θετικό
  • PLAP: αρνητική
 • Εμβρυικό καρκίνωμα
  • Μοτίβο καρκινώματος (λοβιοειδές, σωληνώδες, θηλώδες ή συμπαγές)
  • Προέχων κυτταρικός πολυμορφισμός
  • Πυρήνες με αδρή χρωματίνη και πολλαπλά πυρήνια
  • Νέκρωση
  • Απουσία λεμφοκυττάρων
  • Απουσία «πιτσιλωτού» υποβάθρου
  • CD30: θετικό
  • Κυτοκερατίνη: θετική
  • CD117: αρνητικό

 

Κύρια σημεία

 • 5ετή επιβίωση για τις καθαρές μορφές  είναι 80-90%
 • Μεθίσταται στην αντίθετη ωοθήκη, οπισθοπεριτοναϊκούς λεμφαδένες και περιτοναϊκή κοιλότητα
 • Γενικά υπάρχουν ως καθαρές μορφές
 • Συσχέτιση με χοριοκαρκίνωμα, όγκο αμνιακού σάκου ή εμβρυικό καρκίνωμα χειροτερεύει την πρόγνωση
X