Νεανικό Ξανθοκοκκίωμα

Κλινικά χαρακτηριστικά

 • Νεογνά και παιδιά. Περίπου 20% είναι συγγενή, και περισσότερο από 50% διαγιγνώσκονται σε ηλικία κάτω των 12 μηνών
 • Καλοήθης μεμονωμένη δερματική βλάβη αποτελούμενη από ιστιοκύτταρα
 • Εντόπιση-υποδόρια ή βαθιά εδραζόμενο ( 5% των περιπτώσεων)
 • Στο 4% των περιπτώσεων αναφέρεται συστημική κατανομή
 • Πολλαπλές βλάβες στο 12% των περιπτώσεων
 • Άνω μέρη του σώματος (κεφαλή, τράχηλος, άνω κορμός και άκρα) συμμετέχουν συνήθως
 • Περιστατικά αναφέρονται σε οφθαλμό, καρδιά, οστά και πνεύμονες επίσης αναφέρονται, αν και κατ’ εξαίρεση
 • Συσχέτιση με νευροϊνωμάτωση Τύπου I ή νεανική μυελομονοκυτταρική λευχαιμία σε σπάνιες περιπτώσεις, επιληψία, νόσος Nieman-Pick, urticaria pigmentar  και CMV λοίμωξη

 

Σχ 58 -Νεανικό Ξανθοκοκκίωμα – Πολυάριθμα ιστιοκύτταρα σε χαλαρά συνεκτική ομάδα με προσομοιάζουσα κοκκιώδη διάταξη. Φλεγμονώδη κύτταρα διάσπαρτα στο υπόβαθρο (H&E)
Σχ 59 - Νεανικό Ξανθοκοκκίωμα – Χαλαρός πληθυσμός ιστιοκυττάρων, πολυμορφοπύρηνων και πολυπύρηνων γιγαντοκυττάρων Touton (H&E)

 

 • Κυτταροβριθή επιχρίσματα, με κενοτοπιώδες υλικό στο υπόβαθρο  ( Diff-Quick)
 • Χαλαρά συνδεδεμένα μονότονα ιστιοκύτταρα
 • Ωοειδείς πυρήνες, που ενίοτε φέρουν εγκοπή
 • Αραιό κυτταρόπλασμα ενίοτε με λιποειδή κενοτόπια
 • Λεμφοκύτταρα, μακροφάγα και πολυμορφοπύρηνα κύτταρα (ουδετερόφιλα και/ή εωσινόφιλα σε ποικίλες αναλογίες)
 • Πολυπύρηνα κύτταρα, μερικές φορές εμφάνιση τύπου Touton
 • Νέκρωση μπορεί να είναι ορατή
 • Ποικίλος αριθμός μιτώσεων

 

Ανοσοκυτταροχημεία

 • CD68: Θετικό
 • Παράγοντας XIII: Θετικός
 •  Fascein: Θετική
 • CD14: Θετικό
 • CD163: Θετικό
 • CD4: Θετικό (μερικές φορές)
 • Βιμεντίνη: Θετική (εστιακά)
 • S100-protein: Αρνητική
 • CD1a: Αρνητικό

 

Σύγχρονες Διαγνωστικές Τεχνικές

 • Μη συμβάλλουσες

 

Διαφορική διάγνωση

 • Κοκκιώδεις φλεγμονώδεις βλάβες
  • Η παρουσία μυκοβακτηριδίου ή μυκήτων πρέπει να εξαιρεθεί.
 • Ιστιοκύττωση κυττάρων Langerhans 
  • Τυπικοί οδοντωτοί πυρήνες με εγκοπή
  • CD1a και S100-πρωτεΐνη είναι θετικές
  • Ηλεκτρονική μικροσκοπία: κοκκία Birbeck
 • Ξάνθωμα
  • Συσχέτιση με υπερλιπιδαιμία
  • Συχνά κυτταροπλασματικά λιπιδικά κενοτόπια

 

Κύρια σημεία

 • Παθογένεση παραμένει αβέβαιη – πιθανότερα μία ψευδονεοπλασματική κατάσταση
 • Ιστογένεση είναι ακόμη αμφιλεγόμενη- δερματικά δενδριτικά κύτταρα?; πλασματοκυτταροειδή μονοκύτταρα
 • Αυτόματη υποστροφή με το χρόνο, (1/3 πριν τους 6 μήνες, 1/3 μεταξύ 6 και 12 μηνών και 1/3, μεταξύ 12 μηνών και 3 ετών
X