Κυψελιδικό σάρκωμα μαλακών μορίων

Κλινικά χαρακτηριστικά

 • Προσβάλλει παιδιά και νεαρούς ενήλικες
 • Αργός όγκος
 • Υψηλή επιθετικότητα
 • Βαθιά μαλακά μόρια της στοματικής κοιλότητας, φάρυγγα, μεσοθωρακίου, μηρού/ισχίου
 • Προτίμηση στο θήλυ φύλο
 • Αγγειακή διήθηση και μετάσταση είναι συχνές
 • Μη ειδικά κλινικά ή
 • Μη  κλινικά ή ιστοπαθολογικά χαρακτηριστικά που αξιόπιστα θέτουν την πρόγνωση της πορείας της νόσου

 

Κυτταρομορφολογία

 • Αιμορραγικά επιχρίσματα
 • Χαμηλή έως μέτρια κυτταροβρίθεια
 • Κύτταρα μεμονωμένα ή σε λωρίδες
 • Πολλοί γυμνοί πυρήνες
 • Μεγάλα επιθηλιοειδή κύτταρα με άφθονο λεπτοκοκκιώδες κυτταρόπλασμα
 • Μεγάλοι πυρήνες με προέχοντα πυρήνια
 • Πυρηνικά ψευδοέγκλειστα
 • Σπάνια εξωκυτταρικά κρυσταλλοειδή σωμάτια (PAS-θετική διαστάση ανθεκτικά)

 

Ιστοχημεία

 • PAS (+) διαστάση-ανθεκτικό κοκκιώδες έως κρυσταλλικό κυτταροπλασματικό υλικό

 

Ανοσοκυτταροχημεία

 • TFE3- πυρηνική
 • MyoD1 : αρνητική
 • Βιμεντίνη: αρνητική
 • HMB45: αρνητικό
 • S100 πρωτεΐνη: αρνητική
 • CD 34: αρνητικό
 • Calretinin: Θετική (46%) (2)

 

Ηλεκτρονική μικροσκοπία

 • Ρομβοειδείς ενδοκυτταροπλασματικοί μεμβρανικοί κρύσταλλοι

 

Γενετικές μελέτες

 • t(X;17)(p11.2;q25)

 

Διαφορική διάγνωση

 • Όγκος κοκκιωδών κυττάρων
  • Καλοήθης αλλοίωση
  • Κοκκίωση του κυτταροπλάσματος είναι πιο αδρή
  • TFE3- θετική στο 91%  (2)
  • Calretinin: Θετική
  • S100: Θετική
 • Παραγαγγλίωμα
  • Χρωμογρανίνη : Θετική
 • Καρκίνωμα νεφρικών κυττάρων Xp11.2 συσχετιζόμενο
  • Απουσία νεφρικής μάζας

 

Κύρια σημεία

 • Φτωχή απάντηση σε επικουρική χημειοθεραπεία.
 • Χειρουργική εξαίρεση είναι η θεραπεία εκλογής
X