Σβάννωμα

Κλινικά χαρακτηριστικά

 • Ασύνηθες σε παιδιά  (5% των νευρογενών όγκων)
 • Περισσότερο σποραδικό - V και VIII κρανιακά νεύρα
 • Αμφιτεροπλευρό VIII κρανιακό νεύρο- Νευροϊνωμάτωση τύπου 2
 • Κεφαλή, τράχηλος, άκρα (ζώνες καμπτήρων)
 • Αργή και ανώδυνη ανάπτυξη

 

Κυτταρομορφολογία (Σχ 34- 36)

Σχ 34 – Σβάννωμα –Τμήματα συνεκτικού ιστού. Τμήματα ομοιόμορφων ατρακτοειδούς σχήματος κύτταρων σε μέτρια κολλαγονούχα κυτταρική μήτρα (H&E)
Σχ 35 – Σβάννωμα – Ατρακτοειδή κύτταρα με ωοειδείς, κομματοειδείς ή κυματοειδείς πυρήνες και  πασσαλοειδείς πυρήνες (Verocay Σωμάτια). Ήπιος πληθυσμός και απουσία νέκρωσης (H&E)
Σχ 36 - Σβάννωμα – Κάποιοι επιμήκεις κυματοειδείς πυρήνες (Giemsa)

 

 

 • Χαμηλή ευαισθησία
 • Πόνος κατά την αναρρόφηση
 • Συνεκτικά κύτταρα σε τμήματα ιστού (χρήσιμα κριτήρια για χαμηλού βαθμού/καλοήθεις όγκους νευρικού περιβλήματος)
 • Πασσαλοειδείς πυρήνες (Verocay σωμάτια)- (χρήσιμο μοτίβο)
 • Ατρακτοειδή κύτταρα με ωοειδείς, κομματοειδείς ή κυματοειδείς πυρήνες
 • Ινώδες κυτταρόπλασμα
 • Ανισοκαρύωση μπορεί να είναι ορατή – Αρχέγονο Σβάννωμα
 • Όχι μίτωση
 • Μελανωτική χρωστική μπορεί να είναι ορατή σε HMB45 θετικά κύτταρα

 

Ανοσοκυτταροχημεία

 • Βιμεντίνη: Θετική
 • S100 πρωτεΐνη: Θετική
 • Leu7: Θετική
 • GFAP: Θετική (περιστασιακά)

 

Διαφορική διάγνωση

 • Νευροΐνωμα
  • Πυρηνικά χαρακτηριστικά είναι στις περισσότερες περιπτώσεις δυσδιάκριτα.
  • Σε αυτού του είδους τις αλλοιώσεις το κύριο σημείο της κυτταρολογικής διάγνωσης είναι αυτό ενός καλοήθους νευρογενούς όγκου
X