Κακοήθης όγκος περιβλήματος περιφερικού νεύρου

Κλινικά χαρακτηριστικά

 • Περισσότερο συχνό μη-ραβδομυοσαρκώμα μαλακών μορίων της παιδικής ηλικίας
 • Βαθιά-εντοπισμένος όγκος που ξεκινά από τα κύρια νεύρα ή προϋπάρχον νευροΐνωμα
 • Μέση ηλικία 10 ετών. Συγγενείς περιπτώσεις έχουν αναφερθεί.
 • Αυτοί οι όγκοι μπορούν να επαναλαμβάνουν κάποια ή άλλα στοιχεία του νευρικού περιβλήματος (Schwann κύτταρα, περινευρικοί ινοβλάστες, ινοβλάστες)
 • Άκρα (κατώτερο ισχίο, γοφοί), κορμός και κεφαλή και τράχηλος
 • 50% σχετίζεται με νευροϊνωμάτωση τύπου I
 • 2% των ασθενών με  νευροϊνωμάτωση τύπου I θα αναπτύξουν όγκο κατά τη διάρκεια της ζωής τους
 • Σπάνια ξεκινούν από γαγγλιονευρώματα, φαιοχρωμοκυττώματα και σβαννώματα

 

Κυτταρομορφολογία (Σχ 33)

Σχ 33 – Κακοήθης όγκος περιβλήματος περιφερικού νεύρου– Τμήματα συνεκτικού ιστού που παρουσιάζουν περιοχή με μοτίβο επιθηλιοειδούς τύπου (H&E)
Σχ 33a – Κακοήθης όγκος περιβλήματος περιφερικού νεύρου – υψηλή κυτταροβρίθεια μονότονων κακοήθων κυττάρων - feathering (H&E)
Σχ 33b - Κακοήθης όγκος περιβλήματος περιφερικού νεύρου – Υψηλού βαθμού όγκος με άφθονη νέκρωση και μίτωση όπως και εμφανείς κακοήθεις πυρήνες (H&E)
Σχ 33c - Κακοήθης όγκος περιβλήματος περιφερικού νεύρου – Μεμονωμένα διάσπαρτα κύτταρα. Αυτό το μοτίβο γενικά επικρατεί σε υψηλού βαθμού όγκους. Αιμορραγία και νέκρωση στο υπόβαθρο (Giemsa)
Σχ 33d - Κακοήθης όγκος περιβλήματος περιφερικού νεύρου – Ροζέττες και νευροεπιθηλιακό μοτίβο (Giemsa)

 

 • Επιχρίσματα με μέτρια έως υψηλή κυτταροβρίθεια
 • Μεγάλη ποσότητα αποσυνδεδεμένων ατρακτοειδών κύτταρων
 • Υψηλή πυρηνο/κυτταροπλασματική αναλογία
 • Κυματοειδείς πυρήνες
 • Προέχοντα πυρήνια
 • Χαμηλού βαθμού αλλοιώσεις είναι ήπιες και μονότονες (διαφορική διάγνωση με καλοήθεις αλλοιώσεις)
 • Πολυπύρηνα αναπλαστικά κύτταρα είναι συχνά
 • Μυξοειδές ή ινώδες υπόβαθρο
 • Συχνές μιτώσεις
 • Πλειομορφισμός μπορεί να είναι ορατός ακόμη και αν δεν αποτελεί καθαυτό σημείο κακοήθειας
 • Ροζέττες ή ένα νευροεπιθηλιακό μοτίβο είναι ορατά

 

Ανοσοκυτταροχημεία

 • S100 πρωτεΐνη: Θετική (62%)
 • CD57 (leu7): Θετική (55%)
 • CD99: Θετικό (86%)
 • Νευρογλοιακή ινώδης όξινη πρωτεΐνη (GFAP): Θετική (περιπτώσεις με περινευρική διαφοροποίηση)
 • Πρωτεϊνικό γονιδιακό προϊόν 9.5 (PGP9.5): Θετικό (μη ειδικό)
 • P53: Θετική σε υψηλού βαθμού αλλοιώσεις
 • Δεσμίνη: Θετική (Triton)
 • EMA: Θετική (γενικά)
 • Κερατίνες: Θετικότητα σπάνια περιγράφεται  (με εξαίρεση στις κερατίνες 7 και 19)         

 

Ηλεκτρονική μικροσκοπία

 • Κύτταρα με  λεπτές επιμήκεις σε διάταξη κυτταρικές διεργασίες
 • Αρχέγονες κυτταρικές συνδέσεις
 • Αναδίπλωση της κυτταρικής μεμβράνης με πεταλοειδή σχηματισμό
 • Ασυνεχές βασικό στρώμα
 • Στρογγυλός έως ωοειδής πυρήνας με λείο περίγραμμα
 • Προέχοντα πυρήνια

Γενετικές μελέτες

 • Μετατόπιση (17;22)
 • MDM2 πολλαπλασιασμός 

 

Διαφορική διάγνωση

 • Συνοβιακό σάρκωμα
  • Διφασικό μοτίβο
  • Κερατίνες ( 7 ή 19): Θετικές
 • Κυτταρικά σβαννώματα
  • Συγκεντρώσεις αντί χαλαρών κυττάρων
  • Πιο μονομορφικός κυτταρικός πληθυσμός
  • Σπάνια μίτωση ή νέκρωση
 • Ινοσάρκωμα
  • S-100 πρωτεΐνη: θετική (εστιακά)

 

Κύρια σημεία

 • Κακή πρόγνωση
 • Μεταστάσεις σε πνεύμονες, ήπαρ και οστά
 • Τάση για διάχυση κατά μήκος του νεύρου
 • Περιπτώσεις συσχετιζόμενες με νευροϊνωμάτωση έχουν χειρότερη πρόγνωση
X