Για περισσότερες πληροφορίες δείτε διφασικό όγκο

Κλινικά χαρακτηριστικά

 • Νεαροί ενήλικες
 • Προτίμηση στο άρρεν φύλο
 • Επιφανειακές ή βαθιά εντοπισμένες αλλοιώσεις
 • Όχι προτίμηση σε ανατομικές θέσεις
 • Μεμονωμένες αλλοιώσεις
 • Όταν βαθιά εντοπισμένες και πολλαπλές – συσχέτιση με νευροϊνωμάτωση Τύπου I ή II
 • Κακοήθης μετασχηματισμός – πιο συχνός σε ασθενείς με νευροϊνωμάτωση Τύπου I

 

Κυτταρομορφολογία

 • Επώδυνη αναρρόφηση
 • Μικρή κυτταροβρίθεια
 • Κυστικό /μυξοειδές υπόβαθρο
 • Μεμονωμένα κύτταρα ή μικρές συγκεντρώσεις
 • Λεπτοί και επιμήκεις ατρακτοειδείς έως αστεροειδείς πυρήνες
 • Πυρήνες με κωνικά άκρα
 • Ήπια χρωματίνη
 • Πυρηνικός πλειομορφισμός και υπερχρωμασία μπορεί να παρατηρηθούν
 • Μιτώσεις είναι ασυνήθιστες
 • Κύτταρα Schwann και ινοβλαστικά κύτταρα

 

Ανοσοκυτταροχημεία

 • Schwann κύτταρα
  • S100 πρωτεΐνη: Θετική
 • Ινοβλάστες
  • CD34: Θετικό
 • Άξονες: επισημασμένοι με νευροϊνίδια
 • EMA: Θετική (δικτυωτός υπότυπος)

 

Διαφορική διάγνωση

 • Σβαννώματα
  • Πυρηνικά χαρακτηριστικά είναι δυσδιάκριτα στις περισσότερες περιπτώσεις
  • Cell block μπορεί να είναι βοηθητικό - Πασσαλοειδές
  • Η βασική διάγνωση είναι αυτή ενός Neutrogena καλοήθους όγκου
 • * Μυξοειδές Λιποσάρκωμα
  • Άτυποι Λιποβλάστες

 

Κύρια σημεία

 • Κακοήθης μετασχηματισμός σπάνιος σε σποραδικές εντοπίσεις  (5% των δικτυωτών παραλλαγών μετασχηματίζονται σε κακόηθες όγκο περιβλήματος περιφερικού νεύρου)
X