Νεογνικό ινοσάρκωμα

Κλινικά χαρακτηριστικά

 • Συνήθως εμφανίζεται πριν την ηλικία των 2 ετών
 • 50% συγγενές
 • Κορμός και άκρα
 • Προτίμηση στο άρρεν φύλο
 • Ταχεία ανάπτυξη
 • Εκτεταμένη τοπική διήθηση

 

Κυτταρομορφολογία

 • Κυτταροβρίθεια και βαθμός πλειομορφισμού εξαρτάται από τον ιστολογικό βαθμό
 • Κύτταρα με ωοειδή έως επιμήκη πυρήνα
 • Λεπτοκοκκιώδης χρωματίνη
 • Μικρά πυρήνια
 • Ελάχιστο έως μέτριο μόνο ή διπολικό κυτταρόπλασμα
 • Πυρηνική ατυπία
 • Νέκρωση
 • Μιτώσεις συχνές, αλλά όχι σημαντικές στη πρόγνωση

 

Ανοσοκυτταροχημεία

 • Βιμεντίνη: Θετική
 • Ακτίνη λείων μυϊκών ινών: Θετική (εστιακά)
 • Δεσμίνη: Θετική (εστιακά)
 • S100 πρωτεΐνη: Θετική (εστιακά)
 • CD34: Θετικό (εστιακά)
 • Παράγοντας XIIIa: Θετικός

 

Γενετικές μελέτες

 • t(12;15)(p13;q25)- ETV6-NTRK3 γονίδιο σύντηξης (στο 70%)
 • Τρισωμία χρωμοσώματος 11
 • Ποικίλες τρισωμίες χρωμοσωμάτων 17 και 20 ή 8 και 10

 

Διαφορική διάγνωση

 • Οζώδης απονευρωσίτιδα
  • Τυπική κλινική εμφάνιση
  • Ιδιαίτερα χαρακτηριστικό μεταχρωματικό μυξοειδές στρώμα
  • Κύτταρα χαλαρά και τυχαία διατεταγμένα κατά τμήματα
 • Ινωμάτωση
  • Μικρότερη κυτταροβρίθεια από το ινοσάρκωμα
  • Ήπιοι ατρακτοειδείς πυρήνες
  • Μη εμφανή πυρήνια
  • Απουσία μιτώσεων
 • Εμβρυικό Ραβδομυοσάρκωμα
  • Μυξοειδές στρώμα
  • Δεσμίνη: Θετική
  • Myo-D1: Θετική
 • Συνοβιακό σάρκωμα
  • Κυτοκερατίνες: Θετικές
  • t(X; 18) (p11.2; q11)

 

Κύρια σημεία

 • Πανομοιότυπο με το συγγενές μεσοβλαστικό νέφρωμα
 • 90% επιβίωση
 • 40-50% υποτροπή
 • 10% μετάσταση (τυπικά στον πνεύμονα)
 • Θεραπεία: πλήρης εξαίρεση
X