Ινωμάτωση colli

Κλινικά χαρακτηριστικά

 • Γενικά ορατή μετά τον τοκετό (0,4% των τοκετών), κατά την διάρκεια της 2ης  έως 8ης εβδομάδας ζωής
 • Άρρενες προσβάλλονται περισσότερο από τα θήλεα
 • Συχνά αμφίπλευρη
 • Συσχέτιση με συγγενείς ανωμαλίες-14%
 • Συσχέτιση με τραυματισμό κατά τον τοκετό-50%
 • Στο κατώτερο τρίτο του στερνοκλειδομαστοειδούς

 

Κυτταρομορφολογία (Σχ 31- 32)

Σχ 31 a, Σχ 31 b - Ινωμάτωση colli – Μονήρεις ινοβλάστες, και αναγεννητικές πολυπύρηνες μυϊκές ίνες (H&E)
Σχ 31 a, Σχ 31 b - Ινωμάτωση colli – Μονήρεις ινοβλάστες, και αναγεννητικές πολυπύρηνες μυϊκές ίνες (H&E)
Σχ 32 - Ινωμάτωση colli- ινοβλάστες έχουν ήπιους πυρήνες με λεπτή χρωματίνη (Giemsa)

 

 • Ελάχιστο υλικό
 • Ήπιοι ατρακοειδείς ινοβλάστες, μεμονωμένοι ή σε συγκεντρώσεις
 • Απουσία ατυπίας
 • Ινομυξοειδές στρώμα
 • Αναγεννητικές πολυπύρηνες μυϊκές ίνες  

 

Ανοσοκυτταροχημεία

 • Βιμεντίνη: Θετική
 • Ακτίνη λείων μυών: Θετική

 

Διαφορική διάγνωση

 • Ινοσάρκωμα
 •  Εμβρυικό ραβδομυοσάρκωμα

 

Κύρια σημεία

 • Αυτόματη  υποστροφή σε εβδομάδες έως μήνες
 • Στρεψαυχενία μπορεί να αποτελέσει επιπλοκή
 • Διάγνωση δια λεπτής βελόνης προτείνεται ιδιαίτερα, καθόσον η εκτομή συνήθως δεν είναι απαραίτητη
X