Ινωμάτωση

Ο όρος ινωμάτωση προτάθηκε από τον Stout για μία ομάδα συγγενών καταστάσεων με τα κάτωθι κοινά χαρακτηριστικά:

  1. Πολλαπλασιασμός ινοβλαστών/μυοϊνοβλαστών
  2. Διηθητικό μοτίβο ανάπτυξης
  3. Παρουσία ποικίλης (συνήθως άφθονης) ποσότητας κολλαγόνου, μεταξύ των πολλλαπλασιασθέντων κυττάρων
  4. Απουσία κυτταρολογικών στοιχείων κακοηθείας
  5. Απουσία μιτωτικής δραστηριότητας
  6. Επιθετική κλινική συμπεριφορά  (υποτροπές)

Υπάρχουν 3 παραλλαγές της ινωμάτωσης, προφανώς περιοριζόμενες στην παιδική ηλικία που παρουσιάζουν διακριτή κλινικοπαθολογοανατομική εικόνα: ινωμάτωση colli, νεογνική δακτυλική ινωμάτωση και νεογνική μυοϊνωμάτωση (για πληροφορίες δείτε Κεφάλαιο Soft tissue)

X