Οζώδης απονευρωσίτιδα

Κλινικά χαρακτηριστικά

 • Συχνά τις δυο πρώτες δεκαετίες ζωής
 • Ιστορικό ταχείας ανάπτυξης (εβδομάδες)
 • Πιο κοινές εντοπίσεις: άνω άκρα, κεφαλή, τράχηλος, θώρακας ή ράχη
 • Μικρού μεγέθους αλλοιώσεις 2-3 cm
 • Υποδόρια, σε παιδιά και νεαρούς ενήλικες
 • Σπάνια σε νεογνά
 • Προηγούμενο τραύμα σε 10% με 15%

 

Κυτταρομορφολογία   (Σχ 29- 30)

Σχ 29 - Οζώδης απονευρωσίτιδα – Αλλοίωση μυξοειδούς ατρακτοειδούς κυττάρου
Σχ 30 - Οζώδης απονευρωσίτιδα – ήπιας εμφάνισης αλλά πλειόμορφοι μυοϊνοβλάστες και φλεγμονώδη κύτταρα (H&E)

 

 • Κυτταροβριθές επίχρισμα
 • Αναγνώριση μυξοειδούς ατρακτοειδούς κυτταρικής αλλοίωσης στο 5% των περιπτώσεων
 • Διάσπαρτα έως συνεκτικά κύτταρα
 • Ήπια εμφάνιση, αλλά πλειόμορφοι μυοϊνοβλάστες (στρογγυλεμένοι, ατρακτοειδείς, ωοειδείς, νεφροειδείς πυρήνες)
 • Διπύρηνες μορφές
 • Τριγωνικά κύτταρα
 • Έκκεντροι πυρήνες με ήπια χρωματίνη
 • Κύτταρα τύπου «γαγγλίου»
 • Συχνές μιτώσεις
 • Φλεγμονώδη κύτταρα (ουδετερόφιλα, λεμφοκύτταρα, εωσινόφιλα), ιστιοκύτταρα και/ή πολυπύρηνα γιγαντόμορφα κύτταρα

 

Ανοσοκυτταροχημεία

 • Βιμεντίνη: Θετική
 • CD68: Θετικό
 • Ακτίνη λείων μυϊκών ινών: Θετική
 • Καλπονίνη: Θετική
 • Δεσμίνη: Αρνητική
 • S100 πρωτεΐνη: Αρνητική
 • CD34: Αρνητικό

 

Γενετικές μελέτες

 • MYH9-USP6 γονίδιο σύντηξης

 

Διαφορική διάγνωση

 • Μυξοειδές λιποσάρκωμα
  • Λιποβλάστες
  • Απουσία φλεγμονώδους υποβάθρου
 • Κακόηθες ινώδες ιστιοκύττωμα
  • Περισσότερη ατυπία
 • Σβάννωμα
  • Εκσεσημασμένη κυτταρικότητα
  • Λιγότερα μεμονωμένα κύτταρα
  • Λίγες/καθόλου μιτώσεις
  • Μη φλεγμονώδες υπόβαθρο
  • Προέχοντα στρωματικά τμήματα με υπερκυτταρικές και υποκυτταρικές περιοχές
  • Verocay σωμάτια
  • Πασσαλοειδές
  • S100 πρωτεΐνη: Θετική

Κύρια σημεία

 • Αυτό-ίαση σε 3-4 εβδομάδες
 • Τοπική εκτομή μπορεί να αποτελέσει επαρκή θεραπεία
 • Σε συνδυασμό με την κλινική εμφάνιση, η κυτταρολογία μπορεί να είναι διαγνωστική
X