Εξωσκελετικό μυξοειδές χονδροσάρκωμα

Κλινικά χαρακτηριστικά

 • Σπάνια σε παιδιά
 • Μπορεί να είναι συγγενές
 • Κατώτερα άκρα, γλουτοί, κεφαλή και τράχηλος
 • Βαθιά εντοπισμένο και ανώδυνο
 • Θεωρείται ως χαμηλού-βαθμού σάρκωμα μαλακών μορίων με τάση για υποτροπή

 

Κυτταρομορφολογία (Σχ 26-28)

Σχ 26 – Εξωσκελετικό μυξοειδές χονδροσάρκωμα – Μονήρη κύτταρα ή κύτταρα σε μικρές μεμονωμένες ομάδες ή συγκεντρώσεις ενσωματωμένες στη κυτταρική μήτρα. Μεγάλα εύθρυπτα θραύσματα κυτταρικής μήτρας, με καλά καθορισμένα άκρα, αναμεμιγμένα με μυξοειδές υπόστρωμα (H&E).
Σχ 27 - – Εξωσκελετικό μυξοειδές χονδροσάρκωμα – Μονήρη νεοπλασματικά κύτταρα με ωοειδή έως στρογγυλόμορφο πυρήνα και ομοιογενές οξεόφιλο κυτταρόπλασμα (H&E)-γωνία- Νεοπλασματικά κύτταρα μπορεί να είναι πολυπυρήνα, με μικρά μονήρη προέχοντα πυρήνια (H&E)
Σχ 28 - – Εξωσκελετικό μυξοειδές χονδροσάρκωμα – Παρατηρήστε τον στρογγυλόμορφο πυρήνα με το άφθονο κυτταρόπλασμα (Giemsa)

 

 • Αναρρόφηση με άφθονο λευκωπό υλικό
 • Μεταχρωματικό μυξοειδές υπόβαθρο
 • Υποκυτταρικά έως κυτταροβριθή επιχρίσματα
 • Διφασικό κυτταρικό μοτίβο: στρογγυλά έως ωοειδή κύτταρα και ατρακτοειδή κύτταρα
 • Μεμονωμένα κύτταρα, σε σειρές ή συγκεντρώσεις
 • Πυρήνες με λεπτοκοκκιώδη χρωματίνη
 • Πυρηνικές εγκοπές μπορεί να υπάρχουν
 • Μικρά προέχοντα πυρήνια
 • Εύθρυπτο και ελάχιστη έως μέτρια ποσότητα ανοιχτού γαλάζιου κυτταροπλάσματος  
 • Μυξοειδές/χονδροειδές στρώμα (σχεδόν πάντα ορατό) που περιέχει κυτταρικές συγκεντρώσεις
 • Ινώδες έως πυκνό στρώμα με απότομα όρια αν και ορισμένα τμήματα του στρώματος έχουν μακριές εύθρυπτες σκληρύνσεις αναμεμιγμένες με το υπόβαθρο
 • Πολυπύρηνα κύτταρα

 

Ιστοχημικές χρώσεις

 • Χρώση θειώδους γλυκοζαμινογλυκάνης, χωρίς χρώση στο υαλουρινικό οξύ
 • Alcian Blue PH 1

 

Ανοσοκυτταροχημεία

 • S100 Πρωτεΐνη: Θετική
 • Βιμεντίνη: Θετική
 • Λυσοζύμη: Θετική
 • Bcl-2: Θετική
 • CD99: Θετικό
 • CD57: Θετικό
 • EMA και κυτοκερατίνη (AE1AE3, CAM5.2, CEA): Αρνητικές
 • Νευροενδοκρινικοί δείκτες: Θετικοί

 

Ηλεκτρονική μικροσκοπία

 • Υποτυπώδεις κυτταρικές συνδέσεις
 • Κυτταρόπλασμα με: καλά αναπτυγμένο ενδοπλασματικό δίκτυο, Golgi και πολλά μιτοχόνδρια.
 • RER διογκωμένες και γεμάτες με παράλληλους μικροσωληνίσκους των 24-nm
 • Κυτταροπλασματικό γλυκογόνο

 

Γενετικές μελέτες

 • t (9; 22) (q22-31; 11-12) - EWS/TEC γονίδιο σύντηξης-(75%)
 • t(9;17)- περιγράφεται σε ορισμένες παραλλαγές

 

Διαφορική διάγνωση

 • Ραβδομυοσάρκωμα
  • Μυϊκή διαφοροποίηση (ανοσοιστοχημεία και ηλεκτρονική μικροσκοπία)
 • Μυξοειδές λιποσάρκωμα
  • Λιποβλάστες με πυρήνες τύπου «κοχυλιού» συγκεντρωμένοι γύρω από διακλαδιζόμενα τριχοειδή
  • Τύπου «συρματοπλέγματος»
 • Χόνδρωμα
  • Επίσης έχει μεταχρωματικό μυξοειδές στρώμα
  • Επίσης έχει καρκινικά κύτταρα μεμονωμένα ή διατεταγμένα σε σειρές
  • Παρουσία πολυκενοτοπιωδών κυττάρων
  • Επιθηλιακοί δείκτες: Θετικοί
 • Εξωνεφρικός ραβδοειδής όγκος
  • Σπάνια μία μυξοειδής βλάβη
  • Προέχοντα εωσινόφιλα πυρήνια
  • Εωσινόφιλα παρα πυρηνικά κυτταροπλασματικά έγκλειστα.
 • Κυτοκερατίνη: Θετική
X