Λιποβλάστωμα

Κλινικά χαρακτηριστικά

 • Όγκοι λιπώδους ιστού  αντιπροσωπεύουν το 6% των όγκων μαλακών μορίων σε παιδιά και τα λιποβλαστώματα αντιπροσωπεύουν το  30%
 • 88% των περιπτώσεων συμβαίνουν σε ηλικία κάτω των 3 ετών
 • Πιο συχνό σε αγόρια, σε άκρα (38-73%), κορμό, οπισθοπεριτόναιο (10%), μεσοθωράκιο και θώρακα
 • Συσχέτιση με δυσμορφίες, επιληπτικές κρίσεις ή καθυστέρηση στην ανάπτυξη
 • Υποτροπή αναφέρεται σε πάνω από το 25% των περιπτώσεων
 • Βαθιά-εντοπισμένοι όγκοι μπορεί να δώσουν συμπτώματα σχετιζόμενα με συμπίεση των πλησίον οργάνων
 • Όταν η διήθηση μεγαλώνει, αποκαλείται λιποβλαστομάτωση

 

Κυτταρομορφολογία (Σχ- 21)

Σχ 18 a (H&E), - Λιποβλάστωμα – Τμήματα λιπώδους ιστού (ανάμειξη λιποκυττάρων σε διαφορετικά στάδια ωρίμανσης) 
Σχ 18 b (Giemsa) – Λιποβλάστωμα – Τμήματα λιπώδους ιστού (ανάμειξη λιποκυττάρων σε διαφορετικά στάδια ωρίμανσης) 
Σχ 19 – Λιποβλάστωμα -Λωρίδα ανώριμων κυττάρων αναμεμιγμένα με ώριμα λιποκύτταρα (H&E)
Σχ 20 – Λιποβλάστωμα –Πολυπύρηνοι λιποβλάστες με τύπου «κοχυλιού» υπερχρωματικούς πυρήνες. Κύτταρα με απουσία πλειομορφισμού και πυρήνες με ήπια χρωματίνη (H&E)
Σχ 21 – Λιποβλάστωμα – Πολυάριθμοι λιποβλάστες (Giemsa)

 

 • Μυξοειδές υπόβαθρο
 • Τμήματα μυξοειδούς στρώματος, μερικές φορές αναμεμιγμένα με λιποκύτταρα
 • Τμήματα λιπώδους ιστού, αναμεμιγμένα με λιπώδη κύτταρα διαφορετικών σταδίων ωρίμανσης (κεντρικός ή έκκεντρος πυρήνας)
 • Τριχοειδές δίκτυο συνήθως ορατό
 • Μεσεγχυματικά ανώριμα κύτταρα
 • Κύτταρα με λεπτή χρωματίνη
 • Απουσία πυρηνίων
 • Λιποβλάστες χωρίς πυρηνικούς πολυμορφισμούς

 

Γενετικές μελέτες

 • Δομικές ανακατατάξεις με τη συμμετοχή της χρωμοσωμικής περιοχής 8q11-13

 

Διαφορική διάγνωση

Πολυάριθμες βλάβες παιδικής ηλικίας δύναται να έχουν λιπώδη ιστό:

 • Μυξοειδές λιποσάρκωμα (διάκριση σε FNAC είναι μερικές φορές δύσκολη)
  • Σπάνιες βλάβες σε παιδιά
  • Άτυποι λιποβλάστες
  • Άτυπα κενοτοπιώδη κύτταρα
  • Άφθονα χαρακτηριστικά μυξοειδούς υποβάθρου
  • Διακλαδώσεις τριχοειδών προέχουν
  • Χρωμοσωμικές ανακατατάξεις στην περιοχή 12q14
 • Ενδομυϊκό αιμαγγείωμα
  • Σκελετικός μυς
  • Ώριμα λιποκύτταρα
  • Απουσία ατυπίας
 • Ενδομυϊκά λιπώματα
  • Ατροφία μυϊκών ινών
  • Ώριμα λιποκύτταρα
 • Nεφροβλάστωμα
  • Εντόπιση στο νεφρό
  • Παρουσία μεσεγχυματικής, βλαστικής ή επιθηλιακής διαφοροποίησης

 

Κύρια σημεία

 • Βλάβες που ωριμάζουν με την πάροδο του χρόνου
 • Χειρουργική είναι η θεραπεία εκλογής  
X