Διαυγοκυτταρικό σάρκωμα

Κλινικά χαρακτηριστικά

 • Κακόηθες μεσεγχυματογενές νεόπλασμα
 • Σπάνιος νεφρικός όγκος (3-5% του συνόλου των παιδιατρικών νεφρικών όγκων)
 • Εμφανίζεται σχεδόν αποκλειστικά μεταξύ των ηλικιών 6 μηνών και 2 ετών
 • Προτίμηση στο άρρεν φύλο
 • Δεν σχετίζεται με δυσμορφίες ή σύνδρομα
 • Τάση να μεθίσταται σε οστά (κρανίο) και  εσωτερικά όργανα
 • Μονοκεντρικός όγκος
 • Υψηλού κινδύνου όγκος (SIOP-2001 αναθεωρημένη ταξινόμηση των νεφρικών όγκων παιδικής ηλικίας

Κυτταρομορφολογία (Σχήμα 9) 

Σχ 9 a- Διαυγοκυτταρικό σάρκωμα του νεφρού- Λωρίδες πολυγωνικών κυττάρων. Παρατηρήστε την αγγείωση τύπου «συρματοπλέγματος» (H&E)
Σχ 9 b- Διαυγοκυτταρικό σάρκωμα του νεφρού- Λωρίδες πολυγωνικών κυττάρων. Παρατηρήστε την αγγείωση τύπου «συρματοπλέγματος»(H&E-400x), 
Σχ 9 b-(H&E-400x), Σχ 9 c- Κύτταρα έχουν ασαφές κυτταρόπλασμα και διαυγείς δίκην «φασολιού» πυρήνες με λεπτή χρωματίνη και μη εμφανή πυρήνια (H&E-630x)

 

 • Ποικίλη κυτταροβρίθεια
 • Υπόβαθρο με μεταχρωματικό βλεννώδους τύπου υλικό πλούσιο σε γλυκοπρωτεΐνες, ορατό με χρώση Giemsa
 • Μεγάλα κύτταρα διάχυτα κατανεμημένα ή σε περιαγγειακό μοτίβο
 • Η παρουσία νεφρικών σωληναρίων παγιδευμένων από τον όγκο που μπορεί να παρατηρηθεί στα επιχρίσματα, δυνατόν να οδηγήσει σε εσφαλμένη διάγνωση όγκου Wilms (αυτά τα σωληνάρια είναι CD56(NCAM) αρνητικά και EMA θετικά
 • Στρογγυλοί, ωοειδείς ή μικροί ατρακτοειδείς ήπιοι πυρήνες με φυσαλιδώδη χρωματίνη
 • Πυρηνικές εγκοπές εμφανίζονται μερικές φορές
 • Μη εμφανή πυρήνια
 • Εύθραυστο και ωχρό κυτταρόπλασμα
 • Μυξοειδές στρώμα μπορεί να παρατηρηθεί
 • Νέκρωση

 

Ανοσοκυτταροχημεία

 • Βιμεντίνη: θετική, αλλά με μέτρια όχι έντονη- “ ….μία έντονα θετική βιμεντίνη aπομακρύνει  τη διάγνωση CCSK
 • CD56 (NCAM)-θετικό (διάχυτο)
 • CD99: αρνητικό
 • CD117: θετικό
 • Bcl2: θετική
 • EMA: αρνητική
 • Δεσμίνη: αρνητική
 • CD10: αρνητικό (σπάνιες περιπτώσεις αναφέρονται ως θετικές)
 • CD15: αρνητικό
 • WT1: αρνητική

 

Διαφορική διάγνωση

 • Νεφροβλάστωμα (βλαστικού τύπου)
  • Φυσιολογικοί πυρήνες με λεπτή χρωματίνη
  • Ελάχιστο κυτταρόπλασμα (κύτταρα σε CCS έχουν περισσότερο κυτταρόπλασμα)
  • Κάποιες φορές επιθηλιακοί δείκτες είναι δυνατόν να δείξουν φτωχά διαφοροποιημένα ή μεμονωμένα κύτταρα με επιθηλιακή διαφοροποίηση
  • WT1: Θετική
 • Μεσοβλαστικό νέφρωμα
  • Γενικώς διαγιγνώσκεται τους πρώτους 6 μήνες ζωής
  • Ήπια, μικρά ατρακτοειδή κύτταρα
  •  CD56 (NCAM): αρνητικό
  • WT1: θετική (κυτταρόπλασμα)
 • Νευροβλάστωμα
  • Πυρήνες με χρωματίνη τύπου «αλάτι και πιπέρι» (salt-and-pepper)
  • Νευροβλάστες σε διαφορετικά στάδια ωρίμανσης
  • Ινώδης μεσοκυττάρια ουσία
  • Βιμεντίνη: συνήθως αρνητική
  • Συναπτοφυσίνη: θετική
  • NSE: θετική
 • PNET
  • Πιο συχνό σε νεαρούς ενήλικες
  • Πυρήνες με αδρή χρωματίνη
  • CD99: θετικό
  • t (11:22) (q24; q12)
 • Ραβδοειδής όγκος
  • Κύτταρα με ραβδοειδούς τύπου μοτίβο:
   • Προέχοντα εωσινόφιλα πυρήνια
   • Εωσινόφιλα παρα πυρηνικά έγκλειστα
   • Κυτοκερατίνη: θετική
   • CD56(NCAM): αρνητικό
   • INI 1: αρνητική

Κύρια σημεία

 • Αδιαφοροποίητο σάρκωμα, σχεδόν αποκλειστικά στους νεφρούς
 • Μη συσχέτιση με οικογενείς ειδικές δυσμορφίες, σύνδρομα ή γενετικές ανωμαλίες
 • Κακή πρόγνωση: νέκρωση
 • Ακόμη και χαμηλού-σταδίου όγκοι έχουν κακή πρόγνωση  
 • Επίσης γνωστό ως νεφρικός όγκος που μεθίσταται σε οστά
 • Μετάσταση μπορεί να συμβεί από 3 έως 10 έτη μετά τη διάγνωση
 • Επανεμφανιζόμενες γενετικές ανωμαλίες έχουν αναφερθεί:  
  t(10;17), del(14)(q24.1q31.1)
  Νεφρικός αρχέγονος νευροεξωδερμικός όγκος Οικογένειας Ewing
X