Νέφροβλαστωμα (όγκος Wilms)

Κλινικά χαρακτηριστικά

 • Κακοήθης εμβρυικός όγκος
 • Συχνός τύπος του παιδιατρικού καρκίνου (63% των παιδιατρικών καρκίνων)
 • 95% του συνόλου των παιδιατρικών νεφρικών όγκων
 • 5-10% είναι αμφοτερόπλευροι
 • Σπανίως ως εξωνεφρικός όγκος
 • 1-2% έχουν οικογενή προέλευση
 • Μη σύνηθες σε νεογνά, κυρίως εμφανίζονται μεταξύ ηλικίας 3 και 4 ετών, συνήθως διαγιγνώσκονται πριν την ηλικία των 6 ετών.
 • Προτίμηση στο θήλυ φύλο (σε αντίθεση με την πλειονότητα των καρκίνων παιδικής ηλικίας)
 • Ψηλαφητή κοιλιακή μάζα με πόνο (γενικά οφειλόμενη σε νέκρωση) είναι η πιο κοινή εμφάνιση
 • Υπέρταση και αιματουρία
 • Συσχέτιση με κληρονομικές καταστάσεις όπως σύνδρομο WAGR (πλήρης διαγραφή του γονιδίου WT1), σύνδρομο Beckwith-Wiedemann (απώλεια ετεροζυγωτίας του χρωμοσώματος 11p), ημι-υπερτροφία, σύνδρομο Denys-Drash (σημειακή μετάλλαξη του γονιδίου WT1).

 

Σχ 4 – Όγκος Wilms – Κύτταρα βλαστήματος- Χαλαρά συνδεδεμένα μικρά στρογγυλόμορφα κύτταρα με λεπτή χρωματίνη και μη εμφανή πυρήνια. Giemsa- ??????????? ?? ???????? ?????????, ????????? ??? ???????? ???????????????? 
Σχ 4 – Όγκος Wilms – Κύτταρα βλαστήματος- Χαλαρά συνδεδεμένα μικρά στρογγυλόμορφα κύτταρα με λεπτή χρωματίνη και μη εμφανή πυρήνια. H&E
Σχ 5- Όγκος Wilms – Μικρά ατρακτοειδή κύτταρα σε τμήματα διακλαδιζόμενου ιστού σε μία χαλαρά συνδεδεμένη μυξοειδή κυτταρική μήτρα. Παρουσία ελάχιστων βλαστικών κυττάρων με στρογγυλόμορφους ωχρούς πυρήνες, και ελάχιστο κυτταρόπλασμα (H&E)
Σχ 6 a- Όγκος Wilms – Στοιχεία στρώματος, ραβδομυοβλαστική διαφοροποίηση (H&E)
Σχ 6 b- Λωρίδες συνεκτικών επιθηλιακών κυττάρων είναι ορατές σε υπόβαθρο ατρακτοειδών (στρωματικών) κυττάρων και μικρών στρογγυλόμορφων κυττάρων (βλάστημα)  (H&E)

 

 • Κλασσικά, μία τριφασική μορφολογική εικόνα εμφανίζεται σε διαφορετικές αναλογίες:
  • Βλαστικά κύτταρα  (Σχήμα 4a, Σχήμα 4b)
   • Τα πιο συνήθη κύτταρα σε επιχρίσματα (λόγω της χαλαρής συνεκτικότητας αναρροφώνται εύκολα).
   • Μικρά στρογγυλά μπλε κύτταρα, είτε μεμονωμένα είτε σε διάχυτες συγκεντρώσεις είτε σε ροζέττες
   • Πυρηνικό καλούπωμα (moulding)
   • Μονότονοι ωχροί πυρήνες με πολύ λεπτή χρωματίνη
  • Συστατικά στρώματος (Σχήμα 5)
   • Αρχέγονο ινομυξοειδές στρώμα
   • Ραβδομυοβλαστική διαφοροποίηση (Σχήμα 6), χονδροειδής ιστός, ή άλλος τύπος μεσεγχυματικής διαφοροποίησης
  • Επιθηλιακά κύτταρα(Σχήμα 7)
   • Τρισδιάστατες κυτταρικές ομάδες, σωληνώδεις, θηλώδεις σχηματισμοί ή φτωχά σχηματισμένα σπειράματα
   • Κύττρα με υψηλή N/C αναλογία δύσκολα να διαφοροδιαγνωστούν από βλαστικά κύτταρα
   • Πλακώδη μεταπλαστικά κύτταρα
  • Αναπλασία – 3 κριτήρια πρέπει να υφίστανται:
   1. Πυρηνική μεγέθυνση (μεγαλύτεροι > 3x φορές του μεγέθους άλλων πυρήνων )
   2. Υπερχρωμασία
   3. Άτυπα μιτωτικά χαρακτηριστικά
    • Παρουσία σε όλα τα συστατικά του όγκου
    • Όταν παρουσιάζονται στην κυτταρολογία, θα πρέπει να θεωρούνται αντιπροσωπευτικά διάχυτης αναπλασίας και θα πρέπει να αναφέρονται

 

Άνοσοκυτταροχημεία

 • Βιμεντίνη: θετική σε βλαστικά κύτταρα
 • Wt1: Θετική σε ανώριμα κύτταρα (μεσέγχυμα ή βλάστημα)
 • Bcl2: Θετική
 • p53:  έντονη και εκτεταμένη θετικότητα υποδηλώνει αναπλασία
 • Κυτοκερατίνη: θετική σε επιθηλιακά κύτταρα
 • NSE, συναπτοφυσίνη, NB84, CD56 N-CAM: σε βλάστημα, μεσεγχυματικά και επιθηλιακά ανώριμα κύτταρα)* ,
 • Ακτίνη και δεσμίνη μπορεί να είναι θετικές και γενικά δεν χρησιμοποιούνται στη διαφορική διάγνωση

 

Γενετικές μελέτες:

 • 1-2% οικογενής
 • 5-10% σχετιζόμενος με σύνδρομα και συγγενείς ανωμαλίες
 • 11p, 1p και 16q διαγραφή/απώλεια ετεροζυγωτίας (LOH)- προγνωστική συσχέτιση
 • 2 κύριοι τρόποι ογκογένεσης έχουν κυριαρχήσεις:
 • I- Wnt Σηματοδοτικό μονοπάτι
  • CTNNB1 και WT1 μεταλλάξεις φαίνεται να συνυπάρχουν σε μερικές περιπτώσεις του WT (6-20%),
  • Συσχέτιση με ενδολοβιακά νεφρογενή υπολείμματα
  • Κυρίως στρωματικού τύπου όγκοι Wilms
  • Πρώιμη ηλικία εμφάνισης  (1-2 ετών)
  • Συσχέτιση με σύνδρομα WARG ή Denys-Drash
  • Ένα νέο γονίδιο, WTX που εντοπίζεται στο χρωμόσωμα Xq11.1, επίσης αναφέρεται ότι μεταλλάσσεται στους όγκους  Wilms. WTX λειτουργεί στα πλαίσια του συμπλόκου AXINAPC, ρυθμίζοντας την ενεργότητα της β-κατενίνης
  • Απώλεια γενετικού εντυπώματος (LOI) του IGF2 μπορεί να παρατηρηθεί
 • II- IGF2 LOH
  • Απώλεια ετεροζυγωτίας/ γενετικού εντυπώματος του IGF2,
  • Συσχέτιση με περιλοβιακά νεφρογενή υπολείμματα
  • Συσχέτιση με μη στρωματικούς όγκους Wilms
  • Συσχέτιση με σύνδρομο Beckwith –Wiedemann
  • Επηρεάζει μεγαλύτερης ηλικίας παιδιά (3-4 ετών)
 • Αναπλαστικό νεφροβλάστωμα  
  • Ανευπλοειδική μετάλλαξη του P53 

 

Διαφορική διάγνωση

 • Νευροβλάστωμα vs βλάστημα
  • Μονότονοι πληθυσμοί από μικρά, στρογγυλά, μπλε κύτταρα
  • Νευροβλάστες σε διαφορετικά στάδια ωρίμανσης
  • Πυρήνες με χρωματίνη του τύπου «αλάτι και πιπέρι» (salt-and-pepper)
  • Ινώδης μεσοκυττάρια ουσία
  • Ροζέττες με κεντρική ινώδη μεσοκυττάρια ουσία
  • Βιμεντίνη: συνήθως αρνητική
  • Νευροενδοκρινικοί δείκτες: θετικοί
  • Κυτοκερατίνη: αρνητική
 • Νεφρικό PNET vs βλάστημα
  • Πιο συχνό σε νεαρούς ενήλικες
  • Πραγματικές ροζέττες
  • Πυρήνες με λεπτοκοκκιώδη χρωματίνη
  • Σκουρόχρωμοι και ανοιχτόχρωμη πυρήνες (σε χαμηλή μεγέθυνση),(σκουρόχρωμοι πυρήνες οφείλονται κυρίως σε απόπτωση)
  • Πυρήνες πιο ομοιόμορφα κατανεμημένοι σε σχέση με τον βλαστικό όγκο Wilms
  • «Πιτσιλωτό» υπόβαθρο (χρώση Giemsa)
  • CD99: θετικό - (μεμβρανικό και έντονο) – (προσοχή στα βλαστικά κύτταρα του όγκου Wilms που μπορεί να είναι θετικά, αν και λιγότερο έντονα).
  • FLI-1: Θετική*- στο 90% των περιπτώσεων
  • WT1: Αρνητική (στις περισσότερες περιπτώσεις)
  • *t (11:22) (q24; q12)
 • Λέμφωμα (Burkitt) vs βλάστημα
  • Μονομορφικός πληθυσμός με διάχυτα κύτταρα
  • Λιπιδικά κυτταροπλασματικά κενοτόπια  
  • Τυπική αδρή χρωματίνη
  • Υψηλός αριθμός μιτώσεων και πολυάριθμα κύτταρα σε απόπτωση
  • CD45: θετικό
  • CD10: θετικό
  • CD38: θετικό
  • Bcl2: αρνητική
  • Ki-67: 100% θετική
 • Ραβδομυοσάρκωμα
  • Απουσία τριφασικής εικόνας
  • Έκκεντρο κυτταρόπλασμα
  • Διαφορική διάγνωση δύσκολη σε αρχέγονους όγκους
  • CD56(NCAM): θετικό
  • Μυογενίνη: θετική
 • Ραβδοειδής όγκος
  • Μονόμορφος πληθυσμός μεγάλων κυττάρων με ραβδοειδούς τύπου μορφολογία
  • Γυμνοί πυρήνες
  • Φυσαλιδώδεις πυρήνες με προέχονται εωσινόφιλα πυρήνια
  • Εωσινόφιλα παρα πυρηνο-κυτταροπλασματικά έγκλειστα
  • Κυτοκερατίνη: θετική (dot)
  • Βιμεντίνη: θετική (dot)
  • CD10: θετικό
  • CD56(NCAM): Αρνητικό
  • INI 1- Απώλεια έκφρασης
 • Διαυγοκυτταρικό σάρκωμα
  • Υπόβαθρο με μεταχρωματικό βλεννώδους-τύπου υλικό πλούσιο σε γλυκοπρωτεΐνες, ορατό με χρώση Giemsa
  • Γυμνά κύτταρα μπορεί να προσομοιάζουν βλάστημα
  • Νεοπλασματικά κύτταρα οργανωμένα σε περιαγγειακό μοτίβο (όταν υπάρχουν, βοηθούν στη διάγνωση)
  • Φυσαλιδώδεις πυρήνες με εγκοπές
  • WT1: Αρνητική

 

Κύρια σημεία

 • Εμβρυικό νεόπλασμα προερχόμενο από νεφρογενή βλαστικά κύτταρα (blastemal cells)
 • Λιγότερο από 10% εμφανίζουν WT1 μετάλλαξη
 • Εδραιωμένη WT1 μετάλλαξη και επιγενετική μετάλλαξη του γενετικού τόπου IGF 2 αποτελούν προδιαθεσικούς παράγοντες
 • Αποτελεί τον μοναδικό νεφρικό όγκο της παιδικής ηλικίας που μπορεί να είναι αμφοτερόπλευρος (5% των περιπτώσεων) ή/και πολυεστιακός
 • Αποτελεί τον μοναδικό νεφρικό όγκο της παιδικής ηλικίας που σχετίζεται με την παρουσία νεφρογενών υπολειμμάτων (30%)
 • Διάχυτη αναπλασία
  • Παρούσα στο 5% των περιπτώσεων
  • Δεν περιγράφεται σε παιδιά ηλικίας κάτω των 6 μηνών
  • Περισσότερο πιθανή σε ασθενείς ηλικίας μεγαλύτερης των 5 ετών
  • Αντιπροσωπεύει την πιο ανθεκτική κυτταρική σειρά
  • Συσχέτιση με εκτεταμένη και έντονη ανοσοαντίδραση στο p53 (p53 μεταλλάξεις)
 • Μεθίσταται σε λεμφαδένες σε ποσοστό 15%, ή στους πνεύμονες, ήπαρ ή περιτόναιο
 • Σπάνια μεθίσταται στα οστά (1%)
 • Υποτροπές είναι πιο συχνές κατά τη διάρκεια των πρώτων 2 ετών μετά τη διάγνωση
X