Άτυπα πλακώδη κύτταρα που δεν αποκλείουν HSIL (ASC-H)

Η προηγούμενη ενότητα περιγράφει πώς αναγνωρίζονται οι κύριες εμφανίσεις του HSIL. ASC-H θα πρέπει να είναι σπάνιο εάν οι κυτταρολόγοι επικεντρώσουν στην ανώμαλη δομή της χρωματίνης και στην ανώμαλη πυρηνική μεμβράνη που εμφανίζεται σε HSIL και να είναι ενήμεροι ότι

  1. HSIL μπορεί να έχουν σχετικά μικρούς και ανοιχτόχρωμους πυρήνες
  2. υπερχρωματικές πολυπληθείς κυτταρικές ομάδες μπορεί να έχουν αναγνωρίσιμα HSIL κύτταρα στην περιφέρεια τους ή μεταξύ των κυτταρικών ομάδων
  3.  οι διαγνώσεις μπορούν συνήθως να γίνουν σε λίγα μη φυσιολικά κύτταρα
  4. οριακές περιπτώσεις μεταξύ HSIL και LSIL θα πρέπει να ορίζονται ως SIL παρά ως ASC-H. 

Στις περισσότερςε χώρες  ASC-H  δεν υποκείται σε HPV διαλογή έτσι η διάγνωση εξαρτάται από την κολποσκοπική εμφάνιση και τις στοχευμένες βιοψίες. [Σύνδεση με Κεφάλαιο 12 – Κυτταρολογία σε μία πολυπαραγοντική διαδικασία].  Στη Μ. Βρετανία όλες οι οριακές διαγνώσεις, συμπεριλαμβάνοντας την κατηγορία “άτυπα πλακώδη κύτταρα που δεν αποκλείουν HSIL” υπόκεινται σε HPV διαλογή και ερευνώνται μόνον εφόσον η HPV δοκιμασία είναι θετική.  Είναι σημαντικό εδώ να μην διαφύγουν οι κάποιες περίπτωσεις HSIL που είναι HPV-αρνητικές.  [Σύνδεση με το Κεφάλαιο 7 – Χρήσεις των HPV tests στον έλεγχο του τραχήλου]

Στην πράξη υπάρχουν 3 κύριες καταστάσεις στις οποίες χρησιμοποείται η κατηγορία ASC-H

  1. Λίγα δυσκαρυωτικά κύτταρα
  2. Υπερχρωματικές πολυπληθείς κυτταρικές ομάδες
  3. Διάκριση μεταξύ ανώριμης πλακώδους μετάπλασης και HSIL

Στην πρώτη περίπτωση η αποφυγή κατηγοριοποίησης ASC-H μπορεί να γίνει με συμβουλετική άλλων συναδέλφων και εμπιστοσύνη στην αναγνώριση HSIL.

Στην δεύτερη περίπτωση η αποφυγή κατηγοριοποίησης ASC-US μπορεί ξανά να γίνει με την συμβουλετική συναδέλφων και αναγνώρισης των κύριων look-alikes των υπερχρωματικών πολυπληθών κυτταρικών ομάδων: κύτταρα ενδομητρίου, σωληνωδη-ενδομητριοειδή μετάπλαση, αντιδραστικά ενδοτραχηλικά κύτταρα και CGIN.  Επικέντρωση σε κύτταρα αποσυνδεόμενα από την κύρια κυτταρική ομάδα και ευρισκόμενα μεταξύ αυτών των ομάδων συνήθως επιτρέπει τη διάγνωση όταν πρόκεται για HSIL.  Καθόσον υπερχρωματικές πολυπληθείς κυτταρικές ομάδες αντιστοιχούν συχνότερα σε CIN3 παρά σε CIN2 η πυρηνική ατυπία και η NC αναλογία θα πρέπει να είναι διαγνωστική σε HSIL. [Σύνδεση με Κεφάλαιο 10 – Παγίδες]

Η τρίτη περίπτωση πιθανώς προκαλεί την μεγαλύτερη δυσκολία επειδή μπορεί να υπάρχει μία πραγματική δυσκολία στην διάκριση ανώριμης πλακώδους μετάπλασης, και μερικές φορές σωληνώδους μετάπλασης, από την «μεταπλαστικού» τύπου HSIL. 

 

Ανώριμη πλακώδης μετάπλαση σε σύγκριση με HSIL

H διάκριση των HSIL από ανώριμη πλακώδη μετάπλαση μπορεί να είναι εξίσου δύσκολη σε ιστολογικές τομές στα πλαίσια της  ‘ανώριμης πλακώδης μεταπλασίας’, που πιθανώς να αντιστοιχεί σε LSIL σε ανώριμη μεταπλασία (Duggan et al. 2006).  Υψηλού-κινδύνου HPV διαλογή μπορεί να βοηθήσει στην διάκριση SIL από ανώριμη μεταπλασία, p16 και Ki-67 μπορεί επίσης να είναι χρήσιμα στην διάκριση  HSIL από LSIL. [Σύνδεση με Κυτταρολογία σε μία πολυπαραγοντική διαδικασία]

Στην κυτταρολογία, ο κύριος διαχωρισμός είναι μεταξύ HSIL και ανώριμης πλακώδους μετάπλασης και εξαρτάται από την δομή της χρωματίνης, ανωμαλία της πυρηνικής μεμβράνης και NC αναλογή όπως έχει ήδη περιγραφεί.

Παραδείγματα στα Σχήματα  9c-16, 17 και 18 υποστηρίζουν μία διάγνωση ASC-H. 

                                                   

Σχήμα 9c-16 (a-b).  ASC-H σε ανώριμα μεταπλαστικά κύτταρα

(a) ASC-US επιβεβαιωμένο ως CIN2 σε βιοψία 
(b) αλλά η διάγνωση αμφισβητήθηκε στην ανασκόπηση (review) στα πλαίσια της απουσία της μιτωτικής δραστηριότητας και μπορεί να μην είναι πραγματική CIN2. P16INK4 και Ki67 (MIB-1) χρώση προτείνεται τώρα σε αμφισβητήσιμες περιπτώσεις όπως αυτή. [Σύνδεση με Κεφάλαιο 12 - Κυτταρολογία σε μία πολυπαραγοντική διαδικασία]  HPV κατάσταση άγνωστη σε αυτήν την περίπτωση.

 

 

Σχήμα 9c-17 (a-b).  ASC-H σε λίγα άτυπα κύτταρα

(a) ASC-H επιβεβαιωμένη ως CIN2 και
(b) ως CIN3 ιστολογικά

 

 

Σχήμα 9c-18 (a-b).  ASC-H σε σωληνώδη μεταπλασία.

(a) Εμφανίζει τους τυπικούς στρογγυλούς πυρήνες της σωληνώδους μεταπλασίας: φαίνεται μία βασική πλάκα (plate) αλλά χωρίς αναγνωρίσιμους κροσσούς
(b) Σωληνώδης μεταπλασία παρατηρήθηκε στη βιοψία: απουσία SIL.  

 

X