Άτυπα πλακώδη κύτταρα μη καθορισμένης σημασίας (ASC-US)

Στην πλειονότητα των περιπτώσεων, ένας έμπειρος κυτταρολόγος μπορεί να διακρίνει μεταξύ καλοήθων και νεοπλασματικών κυττάρων με υψηλό βαθμό αξιοπιστίας. Ωστόσο, σε ένα μικρό ποσοστό, μπορεί να υπάχει αμφιβολία εάν τα επιθηλιακά κύτταρα είναι καλοήθη ή νεοπλασματικά.

Στο TBS αυτές οι αλλοιώσεις περιγράφονται ως ‘άτυπα πλακώδη κύτταρα’ και στο Βρετανικό σύστημα ως ‘οριακές αλλοιώσεις πλακωδών κυττάρων’. Τα περισσότερα ASC είναι στο όριο μεταξύ φυσιολογικού και LSIL και αναφέρονται ως ‘Άτυπα πλακώδη κύτταρα μη καθορισμένης σημασίας (ASC-US)”.  Σε μία μειονότητα των περιπτώσεων υπάρχει αβεβαιότητα μεταξύ καλοήθων/αντιδραστικών αλλοιώσεων και HSIL ή καρκίνου: άτυπα πλακώδη κύτταρα που δεν μπορούν να αποκλείσουν HSIL (ASC-H) αναφέρονται αργότερα σε αυτό το κεφάλαιο. 

Υπάρχουν 2 κύριες περιπτώσεις όπου η κατηγορία ASCUS μπορεί να εφαρμοστεί:

  1. Αλλοιώσεις όπως διπλοί πυρήνες, παρακεράτωση και ελάχιστες πυρηνικές αλλοιώσεις υποδηλώνοντας επίδραση HPV αλλά χωρίς ξεκάθαρη κοιλοκυττάρωση.
  2. Δείγματα όπου είναι δύσκολη η διάκριση καλοήθων, αντιδραστικών ή εκφυλιστικών αλλοιώσεων από LSIL. 

 

Υπάρχουν αρκετά χαρακτηριστικά που πρέπει να υπάρχουν ώστε να επιλεγεί στο αποτέλεσμα η κατηγορία ASC-USt.

  • Πλακώδης διαφοροποίηση
  • Κάποιου είδους ανωμαλία της χρωματίνης του τύπου ελαφρά υπερχρωμασία/κοκκιώδης ή συγκεντρωμένη χρωματίνη/πολυπυρήνωση κ.ά.)
  • Πυρηνική μεγέθυνση μεγαλύτερη κατά 2 φορές του μεγέθους του ισοδύναμου φυσιολογικού κυττάρου (ορισμός TBS). Ο βαθμός της πυρηνικής μεγέθυνσης είναι παρόμοιος με LSIL (Slater et al., 2005a)
  • Ελαφρώς αυξημένη πυρηνο/κυτταροπλασματική (NC) αναλογία

 

ASC-US που υποδηλώνει HPV αλλά δεν υπάρχει κοιλοκυττάρωση

Διπλοί πυρήνες, πολυπυρήνωση, παρακεράτωση, δυσκεράτωση και υπερκεράτωση εμφανίζονται σε HPV λοίμωξη αλλά δεν είναι ειδικά εφόσον απουσιάζει η κοιλοκυττάρωση (Σχήμα 9c-4 a-d). 

Κοιλοκύτταρα μερικές φορές εμφανίζονται με πυρήνες που φαίνεται να είναι φυσιολογικοί. Αυτά μερικές φορές ταξινομούνται ως ASC-US ή οριακές αλλοιώσεις (borderline) εάν μόνο ένα ή δύο τέτοια κύτταρα παρουσιάζονται και τα άλλα χαρακτηριστικά HPV απουσιάζουν (Σχήμα 9c-4 f). HPV διαλογή βοηθάει σε αυτές τις περιπτώσεις, που μπορεί να προκαλούνται από χαμηλού-κινδύνου τύπους HPV (Steinman et al. 2008).

Δυσκερατωσικά κύτταρα που έχουν βαθύ πορτοκαλόχρουν κυταρρόπλασμα με πολύ ήπιες πυρηνικές αλλοιώσεις δείχνουν ότι υπάρχει ένας ερεθισμός στον τράχηλο, που μπορεί να είναι ή να μην είναι HPV αιτιολογίας (Σχήμα 9c-4 c-d).  Κύτταρα αυτού του τύπου πρέπει να επιστήσουν την προσοχή για αναζήτηση εξήγησης της παρουσίας τους όπως Candida albicans, που μπορεί να εμφανίζει παρόμοιες αλλοιώσεις, ή πιο ξεκάθαρα χαρακτηριστικά παρουσίας HPV γενικότερα.

Πέρλες πλακώδους επιθηλίου είναι παρακερατωσικά κύτταρα που έχουν περιστραφεί και σχηματίσει δομές τύπου πέρλας. Μία ή δύο τέτοιες κυτταρικές ομάδες, χωρίς μεγένθυνση του πυρήνα ή ανισοκυττάρωση, είναι απιθανό να είναι κάτι σημαντικό αλλά όταν εμφανίζονται σε μεγάλο αριθμό (10+) θα μπορούσαν να υποδηλώνουν μία αλλοίωση και θα πρέπει να αναζητηθούν και άλλες αλλοιώσεις στο πλακίδιο. Απύρηνα πλακώδη κύτταρα είναι πλακώδη με πυρήνα «φάντασμα». Είναι ένα φυσιολογικό χαρακτηριστικό του κερατινοποιημένου πλακώδους επιθηλίου όπως εμφανίζεται στο αιδοίο. Η παρουσία τους ως μεμονωμένα κύτταρα σε ένα τραχηλικό επίχρισμα είναι απίθανο να είναι κάτι σημαντικό και εμφανίζονται συνήθως σε φυλιογικά δείγματα. Ωστόσο, εάν παρουσιάζονται αρκετά σε μεγάλες ομάδες υποδηλώνουν υπερκεράτωση που μπορεί να συνδέεται με LSIL και ενίοτε  HSIL, που θα πρέπει να είναι λόγος αυξημένης προσοχής και αναζήτησης στο πλακίδιο (Williamson et al. 2003). 

Σχήμα 9b-4 (a-e). ASC-US με χαρακτηριστικά που συχνά εμφανίζονται σε HPV λοίμωξη.

(a) Πλακώδη κύτταρα με παρακεράτωση, μερική ποικιλλομορφία στο πυρηνικό μέγεθος και σχήμα. Οι πυρήνες είναι μικροί και υπερχρωματικοί και μερικοί είναι διπλοί
(b) Δι-πυρήνωση με μεγαλύτερους πυρήνες σε σχέση με τα φυσιολογικά διάμεσα κύτταρα αλλά μικρότεροι σε σχέση με LSIL. Η NC αναλογία υψηλότερη σε σχέση με τα φυσιολογικά διάμεσα κύτταρα επειδή η μέση κυτταροπλασματική διάμετρος είναι μικρότερη.
c) Παρακεράτωση με εκφυλισμένους υπερχρωματικούς πυρήνες μερικοί από τους οποίους έχουν μεγαλύτερο μέγεθος από το αναμενόμενο ενός φυσιολογικού επιπολής κυττάρου
(d) Πέρλες πλακώδους επιθηλίου: δυσκερατωσικά κύτταρα που σχηματίζουν δομή πέρλας. Αντίθετα με  τις ‘φυσιολογικές’ πλακώδους επιθηλίου πέρλες, οι υπερχρωματικοί πυρήνες είναι ελαφρώς ευμεγέθεις και κύτταρα στο ίδιο πεδίο εμφανίζουν κενοτοπίωση και με τους διπλούς πυρήνες υποδηλώνουν HPV λοίμωξη.
(e) Απύρηνα πλακώδη κύτταρα σε υπερκεράτωση σε ένα κατά τα άλλα φυσιολογικό δείγμα
(f) Κοιλοκύτταρο με ένα διπλό πυρήνα, φυσιολογική χρωματίνη κα ομαλή πυρηνική μεμβράνη. Κατά την Βρετανική (BSCC) ορολογία (2002)  Conference website ταξινομήθηκε ως ακολούθως: οριακό (borderline) 57%, ελαφρά δυσκαρύωση 33%, φλεγμονώδεις αλλοιώσεις 9%, φυσιολογικό 1%

 

ASC-US όπου η διάκριση από μη ειδική φλεγμονή δεν μπορεί να γίνει με βεβαιότητα

Δείγματα από περιεμμηνοπαυσιακές γυναίκες μπορεί να εμφανίζουν πυρηνική μεγέθυνση χωρίς ξεκάθαρα χαρακτηριστικά LSIL. HPV λοίμωξη είναι λιγότερο συχνή σε μεγαλύτερης ηλικίας γυναίκες και η HPV διαλογή μπορεί να διακρίνει υψηλού-κινδύνου HPV-σχετιζόμενου SIL από φυσιολογική κατάσταση (Steinman et al. 2008).  Με την εμπειρία πολλές από αυτές τις περιπτώσεις μπορεί να διαγνωστούν ως φυσιολογικές. 

Figure 9c-5 

Σχήμα 9c-5 (a-b) πυρηνική μεγέθυνση σε ένα περι-εμμηνοπαυσιακό δείγμα διαγνωσμένο ως οριακό (borderline):  HPV κατάσταση άγνωστη σε αυτή την περίτπωση αλλά το follow up ήταν αρνητικό.  
Σχήμα 9c-5 (a-b) πυρηνική μεγέθυνση σε ένα περι-εμμηνοπαυσιακό δείγμα διαγνωσμένο ως οριακό (borderline):  HPV κατάσταση άγνωστη σε αυτή την περίτπωση αλλά το follow up ήταν αρνητικό.  
(c) Περιπυρήνικη άλως χωρίς περιφερειακή συμπύκνωση όπως φαίνεται στα κοιλοκύτταρα. Αυτό υποδηλώνει Candida albicans αλλά μπορεί να διαγνωστεί ως ASC-US όταν οι μικρο-οργανισμοί δεν εντοπίζονται. Αυτό το δείγμα ήταν αρνητικό για υψηλού-κινδύνου HPV

 

X