Αποφυγή υπερ-διάγνωσης άτυπης/οριακής κυτταρολογίας

Αποφυγή υπερ-διάγνωσης άτυπης/οριακής κυτταρολογίας

Άτυπα πλακώδη κύτταρα μη καθορισμένης σημασίας (ASC-US)

 • ASC-US (ή οριακές αλλοιώσεις σε πλακώδη κύτταρα) “γειτνιάζει” με LSIL και μπορεί να λυθεί σε μεγάλο βαθμό με την HPV διαλογή. 
 • HPV αρνητικότητα συνήθως αποκλείει ελάχιστες αλλοιώσεις σε ώριμα ή διάμεσα πλακώδη κύτταρα χωρίς κοιλοκυττάρωση (το μοναδικό διαγνωστικό χαρακτηριστικό της HPV λοίμωξης). 
 • Ελάχιστη πυρηνική μεγέθυνση και υπερχρωμασία είναι συχνά σε περι-εμμηνοπαυσιακές γυναίκες και μπορεί τελικά να διαγιγνώσκονται ως ASC-US. 
 • Ελάχιστες αλλοιώσεις HPV, επιβεβαιωμένες με υψηλού-κινδύνου HPV διαλογή, θα πρέπει να διαχειρίζονται με διερεύνηση εάν πρόκειται για εμμένουσα LSIL.

 

Σχήμα 10.9 Παραδείγματα ASC-US που “γειτνιάζουν” με φυσιολογικό αποτέλεσμα και LSIL

(a) ASC-US ‘που γειτνιάζει’ με φυσιολογικό αποτέλεσμα. (b) Ελάχιστα χαρακτηριστικά HPV.  (c) ASC-US με χαρακτηριστικά HPV ως τα μόνα μη φυσιολογικά κύτταρα σε περίπτωση CIN3.

Σχήμα 10.9 Παραδείγματα ASC-US που “γειτνιάζουν” με φυσιολογικό αποτέλεσμα και LSIL

 

(a) ASC-US ‘που γειτνιάζει’ με φυσιολογικό αποτέλεσμα
(b) Ελάχιστα χαρακτηριστικά HPV
(c) ASC-US με χαρακτηριστικά HPV ως τα μόνα μη φυσιολογικά κύτταρα σε περίπτωση CIN3

 

Άτυπα πλακώδη κύτταρα, που δεν αποκλείουν HSIL (ASC-H)

ASC-H αναφέρεται όταν χαρακτηριστικά HSIL δεν είναι βέβαια λαμβάνοντας υπόψη όλα όσα συζητήθηκαν προηγουμένως ως δυνητικά ψευδώς αρνητικά και ψευδώς θετικά. 

Εύκολα βλέπει κάποιος ότι τα Σχήματα 10.1 (b), 10.2 (a-b), 10.3 (a-c) και 10.6 (b και c) θα μπορούσαν να διαγνωστούν ως ΑSC-H εάν αυτά ήταν αντιπροσωπευτικά των περισσοτέρων μη φυσιολογικών κυττάρων στο πλακίδιο. Στην πραγματικότητα, κάποια από αυτά διαγνώστηκαν ως ASC-H. 

Αντιστοίχως, κάποια παραδείγματα ανώριμης πλακώδους μετάπλασης και σωληνώδους μετάπλασης θα ήταν δύσκολο στην καθημερινή πρακτική να αποφύγουν ένα ASC-US αποτέλεσμα – όπως φαίνεται στο Σχήμα 10.7 (c και d).

Η αναζήτηση στο πλακίδιο για περισσότερο προφανή χαρακτηριστικά HSIL αποτελεί το κλειδί αποφυγής ASC-H αποτελεσμάτων 

 

Άτυπα αδενικά κύτταρα (AGC)

AGC παρουσιάζουν ένα διπλό πρόβλημα:

 1. Διάκριση καλοήθων ή μεταπλαστικών διαδικασιών από νεοπλασματικά αδενικά κύτταρα όπως φαίνεται στο Σχήμα 10.7 (a-c)
 2. Διάκριση αντιδραστικών αδενικών κυττάρων από HSIL όπως φαίνεται στο Σχήμα 10.5 (e).

Κλασσικά χαρακτηριστικά AIS πρέπει να διαφοροδιαγνωστούν από αντιδραστικά ενδοτραχηλικά κύτταρα, σωληνώδη μετάπλαση και TEM με την προσεκτική παρατήρηση της δομής της χρωματίνης, πασσαλοειδή διάταξη των κυττάρων και απουσία κυττάρων στρώματος ή κροσσών. 

 

Figure 10.10 Άτυπα αδενικά κύτταρα υπέρ νεοπλασίας

(a) Σωληνώδης μετάπλαση που μιμείται AIS αλλά με ομαλή χρωματίνη και ομαλή πυρηνική μεμβράνη.
(b) AIS που εμφανίζεται μόνον σε αυτήν την κυτταρική ομάδα.
(c) AIS σε SurePath.

 

How to avoid unnecessary ASC-H and AGL reports

 • Search the slide for more obvious HSIL or CGIN before reporting the slide
 • Discuss difficult cases with colleagues before sending out ASC-H or AGL reports
 • Colposcopy and multidisciplinary review of histology and cytology slides can avoid unnecessary treatment in atypical cases
 • Remember that judicious use of ASC-H and AGL categories can avoid false positives and false negatives

 

Learning points from Chapter 10

 1. Dyskaryosis should be present in all false negative and absent in all false positive cellular abnormalities (at least on review)
 2. ASC and AGL (borderline) reports should only be used for genuine doubt between negative/reactive and SIL/neoplasia
 3. False negatives can be avoided by familiarity with their main causes: sparse, pale and small cell dyskaryosis, hyperchromatic crowded cell groups, and dyskaryosis masked by inflammation
 4. Hyperchromatic crowded cell groups and sparse dyskaryotic cells are potential false negatives in LBC as well as conventional smears
 5. False positives may be avoided by familiarity with the full spectrum of reactive changes in metaplastic and inflammatory conditions
 6. Endocervicitis, atrophic vaginitis, immature squamous metaplasia, tubal metaplasia and tuboendometrioid metaplasia are important potential false positives
 7. False positives are important because unnecessary excision biopsy may increase risk of premature rupture of membranes in pregnancy
 8. Atypical/borderline reports when used in cases of genuine doubt may avoid false negatives and false positives

 

X