Δυνητικά ψευδώς αρνητικά

Τα περισσότερα περιστατικά είναι καλώς αναγνωρίσιμοι τύποι HSIL, που δεν θα παραληφθούν εάν οι κυτταρολόγοι είναι εξοικειωμένοι με αυτούς.  

Δυσκαρύωση από μικρά κύτταρα Βασικά, αυτό είναι τυπικό καρκίνωμα in situ αλλά τα κύτταρα μπορεί να είναι παραπλανητικώς μικρά και πιθανόν να είναι λίγο μεγαλύτερα από ένα ουδετερόφιλο. Προσοχή στη δομή της πυρηνικής χρωματίνης που θα επιτρέψει να αναγνωριστεί αυτός ο τύπος HSIL ακόμα και όταν υπάρχουν πολύ λίγα ανώμαλα κύτταρα όπως και στο παρακάτω μεμονωμένο κύτταρο, που είναι το μόνο στο πλακίδιο.

 

Σχήμα 10.1 (a) HSIL με μικρά κύτταρα
Σχήμα 10.1 (b) Μεμονωμένο ανώμαλο κύτταρο

 

Ανοιχτόχρωμη (Pale) δυσκαρύωση Αν και HSIL συνήθως χαρακτηρίζεται από υπερχρωμασία, ο πυρήνας μπορεί να είναι ανοιχτόχρωμος, καθιστώντας δύσκολη τη διάκριση από ανώμαλη πλακώδη μετάπλαση – ή από ενδοτραχηλικά κύτταρα όταν τα κύτταρα είναι μεγάλα.

 

Figure 10.2 (a) Pale cell dyskaryosis (moderate).  This was correctly reported as moderate dyskaryosis and confirmed as CIN2 but would have justified an ASC-H report if these were representative of the abnormal cells or the only ones present.  Nuclear chromatin and nuclear membrane irregularity are only mildly abnormal in this case and NC ratio around 50% in most cells.
(b) Large pale cell HSIL (CIN3).  This appearance may be difficult to interpret because the friable cytoplasm is largely lost making NC ratio impossible to assess.  The nature of the cells can be determined from the abnormal chromatin pattern, disorderly arrangement of cells, variable cell size and density of nuclear staining.  This appearance is most often seen in CIN3 rather than CIN2.

 

HSIL με μικρά και ανοιχτόχρωμα κύτταρα στην κυτταρολογία του τραχήλου περιγράφονται και απεικονίζονται με λεπτομέρειες από τους Smith & Turnbull (1997)

 

Υπερχρωματικές πολυπληθείς κυτταρικές ομάδες

Μικροβιοψίες ή υπερχρωματικές πολυπληθείς κυτταρικές ομάδες HSIL ή ακόμα και καρκίνος μπορεί να παραληφθούν στον πρωτογενή έλεγχο ή να παρερμηνευτούν κατά την ανασκόπηση (review). Αυτά τα κύτταρα μπορεί να μιμούνται κύτταρα του ενδομητρίου, λωρίδες κυττάρων από το κατώτερο τμήμα της μήτρας ή ομάδες ενδοτραχηλικών κυττάρων με αντιδραστικές αλλοιώσεις.

Σχήμα 10.3 (a-c) Υπερχρωματικές πολυπληθείς κυτταρικές ομάδες

Figure 10.3. a) An example of what has been described as ‘bland dyskaryosis’ and is reproduced from Figure 10 in Denton et al. 2008. The key to its recognition is the disorderly arrangement of cells in the group and the high NC ratio of cells that otherwise have some resemblance to endocervical cells. 
Figure 10.3.b) HSIL in this case from the BSCC Terminology Conference is only recognisable from separated cells at the margin of the cell group. 
Figure 10.3.c) This group of cells superficially looks like a cluster of benign endomtrial cells and has already been shown in Chapter 9c as an example of a problematic hyperchromatic crowded group of cells that could justify an ASC-H report.

 

Αυτά τα παραδείγματα των υπερχρωματικών πολυπληθών κυτταρικών ομάδων HSIL επιβεβαιώθηκαν ως CIN3. Δείτε μερικά από τα οποία μπορούν να παρατηρηθούν σε απευθείας σύνδεση με το BSCC ερωτηματολόγιο ορολογίας και Denton et al. 2008.

‘Φλεγμονώδη επιχρίσματα’

Παρερμηνεία HSIL ή ακόμη και καρκίνου ως μη-ειδική φλεγμονή υπήρχε ως κίνδυνος εσφαλμένης διάγνωσης στο παρελθόν. Προσοχή στην κυτταρική λεπτομέρεια με μεγάλης μεγέθυνσης παρατήρηση που θα αποτρέψει αυτήν τη διαγνωστική παγίδα. 

 

Σχήμα 10.4 HSIL+με σοβαρή φλεγμονή.

 

Κυτταρολογικές αλλοιώσεις σε κίνδυνο για ψευδώς αρνητικά αποτελέσματα

Συμβατικά επιχρίσματα έχουν δείξει ότι είναι σε κίνδυνο για ψευδώς αρνητικά αποτελέσματα εάν τα κύτταρα είναι μικρά, ανοιχτόχρωμα και λίγα σε αριθμό (Mitchell & Medley 1995; Demay 1996)  και εάν οι  ‘μικροβιοψίες’ παραβλέπονται στον πρωτογενή έλεγχο (Robertson & Woodend 1993; Demay 2000).  Παρόμοια ευρήματα έχουν αναφερθεί και στην κυτταρολογία υγρής φάσης με τη χρήση ThinPrep (Leung et al. 2008).

Μικροβιοψίες/ υπερχρωματικές πολυπληθείς κυτταρικές ομάδες και λίγα ανώμαλα κύτταρα βρέθηκε επίσης ότι είναι οι συχνότερες αιτίες για ψευδώς αρνητική και δυνητικά ψευδώς αρνητική κυτταρολογία με την χρήση SurePath (Gupta et al.2013).

 

Cytological changes at risk for false negative reports in   conventional and LBC slides

  • Conventional smears have been shown to be at risk for false negative reports if the cells are small, pale or few in number (Mitchell & Medley 1995; Demay 1996)
  • ‘Microbiopsies’ may be overlooked at primary screening (Robertson & Woodend 1993; Demay 2000).  Similar findings have been reported for liquid-based cytology using ThinPrep (Leung et al. 2008).
  • Sparse abnormal cells and microbiopsies/hyperchromatic crowded cell groups were found to be the commonest reasons for false negative and potential false negative cytology using SurePath (Gupta et al. 2013).

 

How to avoid false negative results

  • Careful examination of the whole slide
  • Familiarity with the main causes of false negatives
  • Attention to nuclear changes of dyskaryosis
  • Training, update and quality control
X