11. Διασφάλιση ποιότητας, έλεγχος ποιότητας και προδιαγραφές ποιότητας

Διασφάλιση ποιότητας

Η διατήρηση ενός επιθυμητού επιπέδου ποιότητας σε μία υπηρεσία [ή ένα προϊόν] με ιδιαίτερη προσοχή σε κάθε στάδιο της διαδικασίας παραλαβής ή παραγωγής

(www.oxforddictionaries.com)

 

Προκειμένου να διατηρηθεί ένα επιθυμητό επίπεδο ποιότητας στον προσυμπτωματικό έλεγχο για τον καρκίνο του τραχήλου, τα ακόλουθα συστήματα απαιτούνται:

Έλεγχος ποιότητας: εσωτερικά μέτρα για την διασφάλιση της ακρίβειας σε όλα τα στάδια από την εισαγωγή δεδομένων έως την τελική έκθεση αποτελέσματος

Προδιαγραφές ποιότητας: μετρήσεις της εργαστηριακής πρακτικής που υποδηλώνουν καλή πρακτική σε συμφωνία με τα τοπικά, εθνικά και διεθνή πρότυπα

 

Εσωτερικά συστήματα ελέγχου ποιότητας (IQC) εφαρμόζονται από το εργαστήριο σε καθημερινή βάση όπως έλεγχοι στην εισαγωγή δεδομένων και στις τεχνικές διαδικασίες και γρήγορη ανασκόπηση (review) κατά τον πρωτογενή έλεγχο.

Εξωτερικά συστήματα διασφάλισης ποιότητας (EQA) εφαρμόζονται από έναν εξωτερικό ρυθμιστικό φορέα π.χ. διεργαστηριακές συγκριτικές δοκιμές ικανότητας,  σύγκριση των ποσοστών αναφοράς των αποτελεσμάτων και θετικών προγνωστικών αξιών μεταξύ των εργαστηρίων και διαπίστευση.

 

Ανασκόπηση (audit) διηθητικού καρκίνου του τραχήλου

Η τελική έκβαση του προσυμπτωματικού ελέγχου του καρκίνου του τραχήλου είναι ο έλεγχος της θνησιμότητας και της εμφάνισης διηθητικού καρκίνου, αλλά οι αριθμοί είναι χαμηλοί σε τοπικό επίπεδο και στα κέντρα προσυμπτωματικού ελέγχου με αποτέλεσμα η παρακολούθηση των ποσοστών καρκίνου τείνει να μην παρέχει πληροφορίες. Ωστόσο, πολλές πληροφορίες μπορούν να αντληθούν ανασκοπώντας το πλήρες ιστορικό ελέγχου των γυναικών που αναπτύσσουν διηθητικό καρκίνο,  το οποίο προσδιορίζει σημεία όπου οι διαδικασίες ελέγχου μπορούν να βελτιωθούν, και αιτίες για ποιο λόγο οι καρκίνοι δεν μπορούν πάντα να προλαμβάνονται με τον έλεγχο (Wiener et al. 2007).

Ανασκόπηση  (Audit) του διηθητικού καρκίνου είναι ένα αναπόσπαστο τμήμα του ΝHS Cervical Screening Programme (NHSCSP 2006a)

 

Αιτίες γιατί διηθητικοί καρκίνοι μπορούν να αναπτυχθούν σε ελεγχόμενους πληθυσμούς (μερικές φορές περισσότερες από μία αίτιες ανά περίπτωση)

  • Αποτυχία ελέγχου πληθυσμού σε κίνδυνο (αποτυχία συστήματος ή μη συμμόρφωσης)
  • Διενεργούμενος έλεγχος εκτός των προκαθορισμένων μεσοδιαστημάτων ελέγχου, μεγαλύτερα από τα προτεινόμενα
  • Προηγούμενη αρνητική κυτταρολογία  (ψευδώς αρνητικά ή πραγματικά αρνητικά)
  • Προηγούμενη χαμηλόβαθμη κυτταρολογία που δεν διερευνήθηκε περαιτέρω (ακατάλληλη σύσταση-διαχείριση ή μη-συμμόρφωση)
  • Σύσταση παραπομπής χωρίς να προληφθεί τελικά ο καρκίνος (αποτυχία συστήματος, αλλοίωση που δεν βρέθηκε με την κολποσκόπηση ή μη-συμμόρφωση)
  • Αποτυχία θεραπείας
  • Λανθάνοντες διηθητικοί καρκίνοι (συνήθως IA ή IB1) δυνατόν να ανιχνευτούν με κυτταρολογικό έλεγχο παρά να προληφθούν

 

Ανασκόπηση (audit) διηθητικού καρκίνου του τραχήλου

  • Προσδιορίζει σημεία όπου οι διαδικασίες ελέγχου μπορούν να βελτιωθούν
  • Εξηγεί αιτίες γιατί οι καρκίνοι δεν μπορούν πάντα να προλαμβάνονται με τον έλεγχο

 

X