10. Παγίδες στην κυτταρολογία του τραχήλου

Κλασσική κυτταρολογική εμφάνιση υψηλόβαθμων ενδοεπιθηλιακών αλλοιώσεων δεν απαντάται συχνά στην καθημερινή πρακτική αλλά πολλές φορές μιμούνται καλοήθεις και νεοπλασματικές αλλοιώσεις που μπορεί να οδηγήσουν σε διαγνωστικά σφάλματα. Παγίδες στην κυτταρολογία του τραχήλου  μπορούν να ομαδοποιηθούν σε 3 κατηγορίες:

 • Δυνητικά ψευδώς αρνητικά
 • Δυνητικά ψευδώς θετικά
 • Μη απαραίτητες άτυπες/οριακές διαγνώσεις

Ο σκοπός αυτού του κεφαλαίου είναι να επιστήσει την προσοχή στους κυτταρολόγους όσον αφορά στα είδη των αλλοιώσεων που χαρακτηρίζονται ως δυνητικά προβλήματα τα οποία μπορούν να αποφευχθούν εάν είναι γνωστά.

 • Αυτό το κεφάλαιο συνδέεται με ενότητες που περιλαμβάνουν περιγραφές, απεικονίσεις και σαρωμένα παραδείγματα 2 συγκεκριμένων προβλημάτων καθώς επίσης και τρόπους αποφυγής των διαγνωστικών παγίδων.
 • Τυπικά χαρακτηριστικά της φυσιολογικής κυτταρολογίας, αντιδραστικές αλλοιώσεις, LSIL, HSIL, αδενικές αλλοιώσεις και καρκίνος απεικονίζονται στο Κεφάλαιο 9 – Κυτταρολογία του τραχήλου. 
 • Το κεφάλαιο αυτό περιλαμβάνει επίσης slide seminar  15 δύσκολων περιστατικών που χρησιμοποιήθηκαν στη BSCC terminology conference πριν την δημοσίευση της αναθεωρημένης ορολογίας στη Μεγάλη Βρετανία (Denton et al. 2008).  Μόλις οι συμμετέχοντες πραγματοποιήσουν τις διαγνώσεις τους, θα συνδεθούν με την τελική διάγνωση και μία σύνοψη των απαντήσεων των συμμετεχόντων.

 

Δυσκαρύωση

Ο όρος «δυσκαρύωση» χρησιμοποιείται στο σύστημα της Μ. Βρετανίας επειδή υπογραμμίζει την ανωμαλία του πυρήνα η οποία παρατηρείται σταθερά σε όλους τους βαθμούς SIL ή CIN (Denton et al. 2008).  Πρέπει να είναι εμφανής σε όλα τα παραδείγματα των δυνητικών ψευδώς αρνητικών και απούσα στα δυνητικά ψευδώς θετικά.

 

Στοιχεία δυσκαρύωσης

 • Ανώμαλη δομή χρωματίνης μη ομοιόμορφα κατανεμημένη στον πυρήνα (ανωμάλως ανώμαλη)
 • Δομή χρωματίνης ποικίλλει από λεπτοκοκκιώδης ή στικτή έως αδρά συγκεντρωμένη  και πυκνά υπερχρωματική
 • Μιτώσεις συνήθως απουσιάζουν ή είναι δυσδιάκριτες
 • Η πυρηνική μεμβράνη είναι ανώμαλη με προεξοχές ή οδοντώσεις
 • Δυσκαρύωση παρούσα σε όλους τους βαθμούς CIN ή SIL

 

X