Άτυπες και οριακές αλλοιώσεις

Ορισμοί για ‘οριακές’ και ‘άτυπες’

Στην ταξινόμηση BSCC “Ο όρος BNC [οριακή πυρηνική αλλοίωση] χρησιμοποιείται ως μία επικρατούσα κατηγορία όταν υπάρχει πραγματική αμφιβολία εάν ή όχι οι αλλοιώσεις είναι νεοπλασματικές.” (Denton et al. 2008).

Από το σύστημα Bethesda καθιερώθηκε αρχικά (Kurman & Solomon 1988) η κατηγορία ‘άτυπα κύτταρα απροσδιόριστης σημασίας’ (ASCUS) που περιλαμβάνει “κύτταρα για τα οποία μία αξιόπιστη εκτίμηση SIL δεν μπορεί να γίνει, αν και τα κύτταρα περιέχουν χαρακτηριστικά που είναι περισσότερο διαγνωστικά σε σχέση με τις απλές αντιδραστικές αλλοιώσεις”.

Έτσι οι αρχικοί ορισμοί για αυτές τις λέξεις είναι επαρκώς παρόμοιες ώστε να μπορούν να θεωρηθούν σαν συνώνυμοι.

Άτυπα πλακώδη κύτταρα (ASC) σήμερα υποδιαιρούνται στην πλειονότητα που οριοθετεί το LSIL, οριζόμενα ως ASC απροσδιόριστης σημασίας (ASC-US), και στην μειονότητα στην οποία οι αλλοιώσεις ‘δεν μπορούν να αποκλείσουν το HSIL’ (ASC-H). (Nayar & Solomon 2004).

Το σύστημα BSCC ορίζει ‘οριακές αλλοιώσεις στα πλακώδη κύτταρα, οι οποίες δεν προσδιορίζονται διαφορετικά (NOS)’ όπως και στο ASC-US και αναγνωρίζει μία μικρότερη ομάδα των οριακών αλλοιώσεων σύμφωνα με την οποία ‘υψηλού-βαθμού δυσκαρίωση δεν μπορεί να αποκλειστεί’, που επιβάλλει την άμεση παραπομπή για κολποσκόπηση.

 

Οι λέξεις ‘οριακές’ και ‘άτυπες’ χρησιμοποιούνται όταν υπάρχει πραγματική αμφιβολία εάν οι αλλοιώσεις είναι νεοπλασματικές ή αντιδραστικές

Καθόσον ASC-US και οριακές αλλοιώσεις οριοθετούν το LSIL, μία μειονότητα, οριζόμενη ως ASC-H, δεν μπορεί να αποκλείσει HSIL ή καρκίνο.

 

ASC-US /οριακές αλλοιώσεις σε πλακώδη κύτταρα, NOS

Στην πλειονότητα των κυτταρολογικών παρασκευασμάτων, ένας έμπειρος κυτταρολόγος μπορεί να διακρίνει επαρκώς μεταξύ καλοηθών επιθηλιακών κυττάρων και LSIL για την έκδοση μίας αξιόπιστης έκθεσης αποτελέσματος. 

Υπάρχουν δύο καταστάσεις στις οποίες εμπίπτει η κατηγορία ASC-US:

  • Κυτταροπλασματικές αλλοιώσεις που υποδηλώνουν επίδραση HPV με ελάχιστη πυρηνική αλλοίωση.
  • Κυτταρολογικά παρασκευάσματα στα οποία είναι πραγματικά δύσκολη η διάκριση μεταξύ καλοηθών, αντιδραστικών ή εκφυλιστικών πυρηνικών αλλοιώσεων από LSIL

 

ASC-H / οριακές αλλοιώσεις, υψηλού-βαθμού δυσκαρίωση δεν μπορεί να αποκλειστεί.

Αυτοί οι όροι χρησιμοποιούνται για αλλοιώσεις, συχνά σε πολύ λίγα κύτταρα, όπου είναι δύσκολη η διάκριση μεταξύ καλοηθών αντιδραστικών ή μεταπλαστικών αλλοιώσεων από HSIL, AIS ή ακόμη και διηθητικό καρκίνο.

Οι συχνότερες αιτίες για αυτό το πρόβλημα είναι η διάκριση των i) άωρη πλακώδη μετάπλαση από HSIL/μέτρια δυσπλασία/δυσκαρίωση, και ii) συμπαγείς ομάδες υπερχρωματικών μεταπλαστικών ή αδενικών κυττάρων από HSIL/σοβαρή δυσκαρίωση ή AIS. 

 

Στην πλειονότητα των κυτταρολογικών παρασκευασμάτων, ένας έμπειρος κυτταρολόγος μπορεί να διακρίνει επαρκώς μεταξύ καλοηθών επιθηλιακών κυττάρων και LSIL, HSIL, AIS ή καρκίνο για την  έκδοση αξιόπιστης έκθεσης αποτελέσματος.

 

AGC / οριακές αλλαγές στα ενδοτραχηλικά κύτταρα

Αδενικά κύτταρα παρουσιάζουν συγκεκριμένες δυσκολίες στην κυτταρολογία στην i) διάκριση μεταξύ καλοηθών και νεοπλασματικών ενδοτραχηλικών κυττάρων, ii) διάκριση μεταξύ νεοπλασματικών ενδοτραχηλικών κυττάρων(AIS) και HSIL και iii) την αναγνώριση καλοηθών και νεοπλασματικών αλλοιώσεων σε μη τραχηλικά αδενικά κύτταρα περιλαμβάνοντας τα κύτταρα ενδομητρίου. 

Πίνακας 9β-1. Απλοποιημένη συσχέτιση του συστήματος Bethesda, του συστήματος της Μ. Βρετανίας και του τροποποιημένου συστήματος Bethesda της Αυστραλίας για άτυπη / οριακή κυτταρολογία

 


Άτυπα πλακώδη κύτταρα


Άτυπα αδενικά κύτταρα

 

Το Σύστημα Bethesda

ASC-US

ASC-H

AGC μη προσδιοριζόμενα διαφορετικά (ΝΟS)

AGC υπέρ νεοπλασίας

Το Σύστημα της Μ. Βρετανίας

Οριακές αλλαγές σε πλακώδη κύτταρα μη προσδιοριζόμενες διαφορετικά (ΝΟS)

Οριακές αλλαγές, μη αποκλειόμενης υψηλού-βαθμού δυσκαρίωσης

Οριακές αλλαγές στα ενδοτραχηλικά κύτταρα

Τροποποιημένο σύστημα

Bethesda  (Αυστραλία)

Πιθανή LSIL

Πιθανή HSIL

Άτυπα ενδοτραχηλικά κύτταρα απροσδιόριστης σημασίας

Άτυπα αδενικά κύτταρα απροσδιόριστης σημασίας

 

ASC-US, άτυπα πλακώδη κύτταρα απροσδιόριστης σημασίας. ASC-H, , άτυπα πλακώδη κύτταρα μη εξαιρουμένης HSIL. LSIL, χαμηλού-βαθμού πλακώδη ενδοεπιθηλιακή αλλοίωση. HSIL, υψηλού-βαθμού πλακώδη ενδοεπιθηλιακή αλλοίωση; NOS, μη προσδιοριζόμενη διαφορετικά.

X