9α. Κυτταρολογία του τραχήλου: ορολογία και κριτήρια επάρκειας

Εισαγωγή

Μία εδραιωμένη ορολογία για την κυτταρολογία του τραχήλου δεν είναι μόνο σημαντική για να διασφαλίσει την συνοχή του ελέγχου και της έκθεσης του αποτελέσματος αλλά επίσης να επιτρέψει στα κυτταρολογικά αποτελέσματα να συγκριθούν μεταξύ των εργαστηρίων, περιοχών και χωρών, και να συσχετιστούν με τα κολποσκοπικά ευρήματα, ιστοπαθολογικά αποτελέσματα και κλινική έκβαση.

Μεταξύ των χωρών της Ευρώπης και σε ακόμη μεγαλύτερο βαθμό παγκοσμίως, η ορολογία πρέπει να είναι συμβατή με πολλές διαφορετικές γλώσσες όπως επίσης με υπάρχοντα παραδοσιακά συστήματα. Οι Ευρωπαϊκές Κατευθυντήριες Οδηγίες έλαβαν αυτό υπόψη καθόσον «αυστηρά προτείνουν ότι όλα τα συστήματα ορολογίας θα πρέπει να είναι μεταφράσιμα στις κατηγορίες που χρησιμοποιούνται από το Σύστημα Bethesda» (Herbert et al. 2007). 

Αυτή η αρχή διέπει το Eurocytology, που αναφέρεται στην δεύτερη έκδοση του Συστήματος Bethesda (TBS) (Nayar & Solomon 2004) και στην επικαιροποίηση του 2014 (Nayar & Wilbur 2015) και εξηγεί διαφορές στην υπάρχουσα και ευρέως χρησιμοποιούμενη ορολογία εντός του πλαισίου του Συστήματος Bethesda (TBS). 

Οι Ευρωπαϊκές Κατευθυντήριες Οδηγίες προτείνουν αυστηρά ότι όλα τα συστήματα ορολογίας για την έκθεση της κυτταροπαθολογίας του τραχήλου θα πρέπει να είναι είναι μεταφράσιμα με το Σύστημα Bethesda.

 

X