7. Χρήση των HPV tests στον έλεγχο του καρκίνου του τραχήλου και η επίδραση του εμβολιασμού

Επιτεύγματα που αλλάζουν ριζικά το τοπίο στον έλεγχο του καρκίνου του τραχήλου

Μέχρι προσφάτως η αποφολιδωτική κυτταρολογία αποτέλεσε τη βάση του ελέγχου για τον καρκίνο του τραχήλου και σε μεγάλη έκταση εκπληρούσε τα καθοριζόμενα κριτήρια εδώ και χρόνια για μία αποτελεσματική μέθοδο ελέγχου. Η επιτυχία της έχει αναδειχθεί σε πολλές χώρες κατά την διάρκεια των τελευταίων 50 ετών αλλά πρόσφατα επιτεύγματα στην HPV τεχνολογία συμπεριλαμβάνοντας τον εμβολιασμό έχουν αλλάξει ριζικά τον έλεγχο για τον καρκίνο του τραχήλου. 

 

  • Ανακάλυψη των υψηλού-κινδύνου τύπων HPVως ο κύριος αιτιολογικός παράγοντας για τον καρκίνο του τραχήλου και τις προκαρκινικές καταστάσεις
  • Ανακάλυψη των εμβολίων έναντι των πιο συχνών ογκογόνων τύπων HPV 

 

Σε χώρες όπου η διεξαγωγή του εμβολιασμού είναι υψηλή θα μειώσει σημαντικά τη συχνότητα εμφάνισης των HPV σχετιζόμενων προκαρκινικών καταστάσεων και καρκίνου. Πρωτογενές HPV testing εγκαθιδρύεται σε αρκετές χώρες με ή χωρίς ταυτόχρονη κυτταρολογική δοκιμασία (co-testing), με αποτέλεσμα ο ρόλος της κυτταρολογίας να αλλάξει σημαντικά στα επόμενα έτη. Ωστόσο, σε πολλές χώρες και κέντρα ο κυτταρολογικός έλεγχος με το συμβατικό τεστ Παπανικολάου παραμένει ως η πρωταρχική δοκιμασία ελέγχου.

 

  • Σε πολλές χώρες ο κυτταρολογικός έλεγχος παραμένει η πρωταρχική δοκιμασία ελέγχου.
  • Οι αρχές του κυτταρολογικού ελέγχου παραμένουν αμετάβλητες με την ενσωμάτωση του HPV testing και του εμβολιασμού.  
  • Η σημασία της ακρίβειας της κυτταρολογίας του τραχήλου θα επαυξηθεί σε δείγματα ήδη HPV θετικά που παραπέμπονται για κυτταρολογική διάγνωση  

 

Η κυτταρολογία του τραχήλου παρέχει, χωρίς βλάβη του υποκείμενου ιστού, κυτταρικό δείγμα από όλη την ζώνη μετασχηματισμού (ΖΜ) του τραχήλου, όπου οι περισσότερες προκαρκινικές βλάβες αναπτύσσονται. Όταν  λαμβάνονται δείγματα για κυτταρολογία υγρής φάσης προσφέρεται ένα μέσον με το οποίο το HPV testing και οι άλλες μοριακές δοκιμασίες δύναται να διενεργηθούν. Το HPV testing συνήθως χρησιμοποιείται για τη διαλογή της άτυπης ή οριακής κυτταρολογίας (ASCUS) και ως δοκιμασία θεραπείας μετά την θεραπευτική αντιμετώπιση των υψηλόβαθμων προκαρκινικών βλαβών.

 

Αν και οι κυτταρολογικές διαγνώσεις μπορεί να υποστηρίζονται από κολποσκοπικά κατευθυνόμενες βιοψίες, η τελική διάγνωση εξαρτάται από την ιστολογική εξέταση όλης της ΖΜ μετά από κωνοειδή εκτομή με οποιαδήποτε τεχνική.

 

Εναλλακτικές μέθοδοι για τον έλεγχο του καρκίνου του τραχήλου

Οι κατευθυντήριες οδηγίες του WHO για τον έλεγχο του καρκίνου του τραχήλου προτείνουν μόνον κυτταρολογικό έλεγχο “σε χώρες όπου υφίσταται μία κατάλληλη / υψηλής-ποιότητας στρατηγική ελέγχου με κυτταρολογία και επακόλουθη κολποσκόπηση”, όπου “είτε το  HPV test είτε η κυτταρολογία και η επακόλουθη κολποσκόπηση θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν.” 

Όλες οι άλλες επιλογές περιλαμβάνουν συνδυασμούς του HPV testing, οπτική παρατήρηση με οξικό οξύ (VIA), κολποσκόπηση και θεραπεία που προτιμώνται σε σχέση με τον κυτταρολογικό έλεγχο (WHO 2013).

 

Αυτό το Eurocytology εκπαιδευτικό πρόγραμμα σχεδιάστηκε για χώρες και κέντρα όπου ήδη πραγματοποιείται η κυτταρολογία του τραχήλου.

Βοηθάει πρωταρχικά στην εκπαίδευση νέων επιστημόνων στη μικροσκόπηση και έκδοση των αποτελεσμάτων.

Επίσης βοηθάει τους ήδη υπάρχοντες επαγγελματίες που εμπλέκονται στα προγράμματα ελέγχου. 

 

Τι πρέπει να γνωρίζετε για το HPV testing

Ο κυτταρολογικός έλεγχος ολοένα και χρειάζεται την ενσωμάτωση του HPV testing στις παρακάτω περιπτώσεις. Για καλύτερη κατανόηση των χρήσεων και προκλήσεων του HPV testing, μπορείτε να ανατρέξετε στην ανασκόπηση από τους Cubie & Cuschieri 2013. Σχετικά με μια μετα-ανάλυση όλων των τύπων των HPV tests δείτε Arbyn et al. 2012.

X