Ανίχνευση αρχόμενου-σταδίου λανθάνοντων καρκίνων

Η ανίχνευση των λανθάνοντων διηθητικών καρκίνων σε ασυμπτωματικές γυναίκες μπορεί να αυξάνει τη συχνότητα εμφάνισης του καρκίνου στους αρχικούς κύκλους του οργανωμένου ελέγχου.

Ένα πρωτόκολλο παρακολούθησης 382 καρκίνων από το 1985 έως το 1996 στο Southampton, κατά την έναρξη του οργανωμένου ελέγχου σε υπόβαθρο ευκαιριακού ελέγχου με ανεπαρκή έλεγχο της ποιότητας, κατέδειξε μία τάση από συμπτωματικούς σε μετά από έλεγχο ανιχνεύσιμους καρκίνους με μία αύξηση στη συνολική συχνότητα εμφάνισης κατά τη διάρκεια του ‘κύκλου επικράτησης’ (‘prevalence round’) (Σχήμα 6.7). 

Οι μετά από έλεγχο ανιχνεύσιμοι καρκίνοι είναι πιθανότερο να διαγνωστούν στο στάδιο Ι: Andrae et al. (2008) κατέδειξαν ότι το 91% των ανιχνεύσιμων καρκίνων μετά από έλεγχο πρόκειται εξίσου για στάδιο IA και IB, συγκρινόμενοι με το  51% των συμπτωματικών καρκίνων (12% IA, 39% IB).  

Καρκίνοι εντοπιζόμενοι μετά από έλεγχο

 • Καρκίνοι ανιχνεύσιμοι μετά από έλεγχο είναι δυνατόν να αυξάνουν τη συχνότητα εμφάνισης του καρκίνου στους αρχικούς κύκλους του οργανωμένου ελέγχου
 • Καρκίνοι ανιχνεύσιμοι μετά από έλεγχο συνήθως διαγιγνώσκονται ως καρκίνοι IA ή  IB1

 

Σχήμα 6.7. Τάση από συμπτωματικό σε ανιχνεύσιμο μετά από έλεγχο καρκίνο στο Southampton (Σχήμα 1 από Herbert et al. 2009)

 

Εν κατακλείδι, δεδομένα από καλά οργανωμένα προγράμματα έχουν καταγραφεί εδώ και πλέον των 25 ετών, όπως επίσης και από πιο πρόσφατη εμπειρία της αποτελεσματικότητας του ελέγχου του καρκίνου του τραχήλου στη συχνότητα εμφάνισης και θνητότητας της νόσου.

 

Η μέτρηση της επίδρασης του κεντρικά οργανωμένου ελέγχου εξαρτάται από

 • Ακρίβεια στην καταχώρηση του καρκίνου
 • Επίδραση του ευκαιριακού ελέγχου επιπρόσθετα του οργανωμένου ελέγχου
 • Ηλικιακό εύρος των ελεγχόμενων γυναικών και μεσοδιαστήματα ελέγχου
 • Συμμόρφωση με τις συστάσεις
 • Κίνδυνος της νόσου σε διαφορετικές πληθυσμιακές ομάδες
 • Διάκριση μεταξύ ανιχνεύσιμων μετά από έλεγχο καρκίνων και συμπτωματικών καρκίνων
 • Έλεγχο της ποιότητας σε όλες τις πτυχές του προγράμματος

 

Μαθαίνοντας από το Κεφάλαιο 6

 1. Το οργανωμένο πρόγραμμα πληθυσμιακού ελέγχου μπορεί να μειώσει το ποσοστό εμφάνισης του καρκίνου του τραχήλου και θνητότητας κατά 80%
 2. Μεταβολές στη συχνότητα εμφάνισης και θνητότητας μπορεί να υποκρύπτονται από μεταβολές στην επικράτηση του HPV στον πληθυσμό
 3. Η εκτίμηση της αποτελεσματικότητας του ελέγχου εξαρτάται από την ακρίβεια στην καταχώρηση του καρκίνου
 4. Η εμφανής αποτελεσματικότητα του οργανωμένου ελέγχου μπορεί να επηρεαστεί από τον ευκαιριακό έλεγχο στον ίδιο πληθυσμό
 5. Η αποτελεσματικότητα του ελέγχου εξαρτάται από τη συμμόρφωση στις συστάσεις
 6. Η αποτελεσματικότητα του ελέγχου εξαρτάται από το ηλικιακό εύρος των ελεγχόμενων γυναικών και το μεσοδιάστημα μεταξύ των δοκιμασιών
 7. Ο έλεγχος της ποιότητας σε όλες τις πτυχές του προγράμματος είναι βασικός για την επιτυχή διεξαγωγή του ελέγχου
 8. Αρχικοί κύκλοι του αποτελεσματικού ελέγχου είναι δυνατόν να αυξάνουν τη συχνότητα εμφάνισης μέσω της ανίχνευσης αρχόμενων λανθάνοντων καρκίνων σε ασυμπτωματικές γυναίκες

 

X