Μεσοδιαστήματα ελέγχου, ηλικιακές ομάδες και πληθυσμιακές ομάδες ελέγχου

Ο Διεθνής Οργανισμός για την Έρευνα του Καρκίνου (1986) παρουσίασε μία σύνοψη της αποτελεσματικότητας, με όρους μείωσης του κινδύνου του διηθητικού καρκίνου, για τον έλεγχο σε διαφορετικά μεσοδιαστήματα σε διαφορετικές ηλικιακές ομάδες (Σχήμα 6.5; IARC 1986).

Αυτή η διεθνής μελέτη απέδειξε ότι ο έλεγχος ανά 3 έτη, από την ηλικία των 20 ή 25 ετών έως την ηλικία των 65 ετών, παρείχε τη μέγιστη προστασία (>90%) έναντι του διηθητικού καρκίνου του τραχήλου.

Σχήμα 6.5. Πίνακας VII από IARC 1986.

 

Η παρακολούθηση του προγράμματος σε εθνικό επίπεδο (audit) σε αρκετές χώρες τεκμηριώνει το γεγονός ότι η προσήλωση στα προτεινόμενα μεσοδιαστήματα ελέγχου μειώνει τον κίνδυνο του διηθητικού καρκίνου. Για παράδειγμα, Andrae et al. (2008) κατέληξαν στο συμπέρασμα από την παρακολούθηση του εθνικού προγράμματος στη Σουηδία, ότι «Η μη αυστηρή τήρηση των μεσοδιαστημάτων ελέγχου ήταν ο κύριος λόγος για τη νοσηρότητα από τον καρκίνο του τραχήλου».

Κίνδυνος της νόσου σε διαφορετικές πληθυσμιακές ομάδες ελέγχου

Αλλαγές που σημειώθηκαν αφ’ ότου ξεκίνησε ο έλεγχος του πληθυσμού

  • Αύξηση στη συχνότητα εμφάνισης και θνητότητα της νόσου καταγράφηκε σε γυναίκες που ήταν σε ηλικία 20-30 ετών κατά την διάρκεια του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου ερμηνεύοντας μία φυσιολογική πτώση στις γυναίκες που γεννήθηκαν τη δεκαετία του 1930 συγκρινόμενες με αυτές της δεκαετίας του 1920 προτού να γίνει εμφανής η επίδραση του ελέγχου (Quinn 1999). 
  • Μία σταθερή αύξηση της συχνότητας εμφάνισης παρατηρήθηκε στις γυναίκες που γεννήθηκαν από το 1950 στην Αγγλία κατά τη διάρκεια της δεκαετίας του 1980, η οποία ανατράπηκε σε όλες τις ηλικιακές ομάδες ελέγχου κατά τα διάρκεια της επόμενης δεκαετίας (Σχήμα 6.6; Quinn et al. 1999).
  • Ποσοστά θανάτων, περιπτώσεις διηθητικού και in situ καρκινώματος αυξήθηκαν σε νέες γυναίκες στην Αγγλία, υποδηλώνοντας έναν αυξημένο κίνδυνο της νόσου – σχεδόν βέβαια οφειλόμενο στην αυξημένη επικράτηση των υψηλού-κινδύνου τύπων HPV σχετιζόμενο με τη διαθεσιμότητα αξιόπιστης αντισύλληψης (Peto et al. 2004). 
  • Μία αυξημένη συχνότητα εμφάνισης σε γυναίκες ηλικίας 25-29 ετών καταγράφηκε στη Φιλανδία, Νορβηγία και Σουηδία αν και οι αριθμοί ήταν μικροί (Lååra et al. 1987).
Σχήμα 6.6. Σχήμα 3 από Quinn et al. 1987.

 

X