Historie

Webová stránka vznikla s podporou grantu Leonardo v letech 2005-07. Její použití významn? p?ed?ilo o?ekávání. Je to v sou?asné dob? nejužívan?jší cytologická elektronická vzd?lávací platforma na webu. Platforma je interaktivní, dostupná v šesti jazycích (Angli?tina, Špan?lština, Italština, ?e?tina, Polština a Ma?arština) se sou?asn? vznikajícími a plánovanými dalšími jazykovými mutacemi ?eskou, tureckou, n?meckou, rumunskou, portugalskou a francouzskou. V roce 2013 m?la v pr?m?ru 50,000 návšt?v a 75,000 stažení stránek za m?síc. 

Vzniknou nové kurzy o kolposkopii, molekulárním testování atd. a samotesty. Ke každému tématu budou p?ipojeny virtuální výukové preparáty. I další zem? EU projevily p?ání se do projektu zapojit. Mají své vlastní vzd?lávací priority a curricula a výuková platforma bude rozši?ována, aby odrážela jejich specifické požadavky na profesní kompetence. Architektura stránek bude p?evážn? dynamická, nikoli statická.


EFCS - naše Evropská federace o?ekává od webové stránky, že se stane platformou evropsky uznávaného akreditovaného profesního výcvikového programu; zejména proto, že Evropská unie zdravotnických specialist? (European Union of Medical Specialists - UEMS) ratifikovala v ?íjnu 2012, že profesní výcvik musí probíhat podle schválených rozvrh? a jednotlivé národní verze a variace musí být pravideln? hodnoceny a schvalovány. 

Novými partnery jsou EFCS, ?eská cytologická spole?nost a Turecká cytologická spole?nost, Inbrook Ltd a Interfase. Redak?ní rada sdružuje všechny sou?asné i minulé partnery projektu.

X