Metaplastické změny na cervixu a jejich fyziologický základ

Metaplázie je proces změny jednoho diferencovaného typu epitelu v jiný diferencovaný epitel. Je to zpravidla adaptivní změna , která se objevuje v reakci na jakoukoli dlouhotrvající chronickou iritaci libovolné povahy, nebo hormonální stimuly.

Když žena prochází pubertou a dosahuje pohlavní zralosti, hormonální změny působí vyhřeznutí endocervikálního epitelu na ektocervix (portio vaginalis) a žlazový epitel je exponován drsnému kyselému prostředí vaginy. Obdobný proces probíhá v těhotenství. Toto vyhřeznutí – everze nebo ektropium je někdy nesprávně nazýváno ‘cervikální eroze’ vzhledem k jeho vzhledu červeného lemu kolem zevního ústí.                           

 

Rozeznávají se tři histologická stadia:

  • Stadium 1: hyperplázie rezervních buněk – rezervní buňky endocervikálního epitelu se začnou dělit.
  • Stadium 2: nezralá dlaždicová metaplázie - rezervní buňky proliferují a tvoří vrstvu nezralých parabazálních buněk. Na povrchu je často vidět povrchová vrstva cylindrických buněk.
  • Stadium 3: nezralá dlaždicová metaplázie – nezralé buňky se diferencovaly do zralého dlaždicového epitelu, který je téměř neodlišitelný od původního dlaždicového epitelu. Endocervikální krypty hluboko pod povrchem mohou obsahovat týž metaplastický epitel.

Obrázek 2.5. Reziduální endocervikální žlázky pod dlaždicovou  metaplázií 

(a)Nezralá dlaždicová  metaplázie a pod ní ležící endocervikální krypta
(b)Nezralá dlaždicová  metaplázie (parabazální buňky) v cytologii

 

Metaplastické změny na cervixu a jejich fyziologický základ

  • Od narození do puberty je v endocervixu cylindrický epitel a na ektocervixu nativní dlaždicový epitel. Styk těchto dvou epitelů je zván původní skvamokolumnární junkce.
  • V pubertě a prvním těhotenství cervix narůstá v objemu v odpověď na hormonální změny. Endocervikální epitel vyhřezně na ektocervix (portio vaginalis) a je exponován kyselému pH vaginy. Tím vznikají stimuly pro metaplastické změny cylindrického epitelu
  • Proces metaplasie je ložiskový: začíná obvykle v kryptách a na vrcholu endocervikálních klků a následně splývají. Nakonec může být epitel nahražen dlaždicovým v celém rozsahu.

Obrázek 2.6 Vývoj dlaždicové  metaplázie  

Skvamokolumnární junkce před pubertou
Everze endocervikálního epitelu v pubertě a první graviditě
Metaplastické změny endocervikálního epitelu v transformační zóně. 
Zanoření skvamokolumnární junkce do endocervikálního kanálu po menopauze

Klíč:

1: původní dlaždicový epitel

2: Cylindrický epitel endocervixu

3: Skvamokolumnární junkce (SCJ)

4: Everze endocervikálního epitelu

5: Metaplastická změna v transformační zóně

Klinický význam dlaždicové  metaplázie na cervixu

Oblast, v níž na cervixu došlo k dlaždicové metaplasii, se nazývá transformační zóna (TZ). Četné studie doložily, že nezralé metaplastické buňky transformační zóny jsou vrcholně vnímavé k působení kancerogenů. Většina, ne-li všechny karcinomy vznikají v této oblasti.

X