Specifika ke zvážení v imunocytopatologii

Na rozdíl od histopatologických ?ez? nemají cytologické preparáty tká?ový kontext. Zásadní je tudíž po?áte?ní screening ke zjišt?ní p?ítomnosti abnormálních bun?k; imunocytochemie bude použita k ?ešení diferenciáln? diagnostických problém?, s pe?livou interpretací ve vztahu k morfologii bun?k a lokalizaci antigenu.

Normální bu?ky ve vzorku

Je t?eba mít na mysli, že n?které imunoreaktivní bu?ky v preparátu mohou být nenádorové, nap?íklad CD3-pozitivní T-lymfocyty v high grade lymfomovém výpotku, kde CD-20 B-lymfocyty jsou maligní bun??nou populací.

 
 
 
 

 

Málo abnormálních bun?k ve vzorku

Jiný problém p?edstavuje suboptimální odb?r a málo suspektních bun?k ve FNA vzorku. Pokud nejsou bu?ky morfologicky alterované, jediná abnormální bu?ka s pozitivitou imunocytochemického pr?kazu m?že být dostate?ná pro diagnózu, ale negativní výsledek je nedostate?ný. V tomto p?ípad? je nutno provést imunocytochemické vyšet?ení na n?kolika preparátech daného vzorku, p?ípadn? na odbarveném Papanicolaouov? barvení (s p?edchozí fotodokumentací preparátu)

V p?ípad? omezeného množství materiálu lze provést pr?kaz n?kolika antigen? rozsegmentováním preparátu. P?edtím je t?eba slab? p?edbarvit hematoxylinem a ov??it p?ítomnost abnormálních bun?k v segmentech. Pokud má hledaný antigen jadernou lokalizaci, lze lehké hematoxylinové p?edbarvení odstranit kyselým alkoholem než zahájíme imunocytochemický postup. U cytoplazmatických antigen? toho není t?eba. Postup je uplatnitelný u nát?r?; cytospinové preparáty jsou pro segmentaci p?íliš malé.

Jinou možností je sejmutí krycího skla a použití negativní kontroly po odbarvení jader kyselým alkoholem pro pr?kaz s jinou primární protilátkou.

Simultánní pr?kaz dvou antigen? je možný ?adou postup?, které p?esahují zám?r této kapitoly. (viz Polakova & Van Noordenova kniha nebo ?lánek Van der Loose).

P?ibarvení pozadí

Pokud je vstupní vzorek bohatý bílkovinou nebo siln? krevnatý, m?že p?ibarvení pozadí interferovat s výsledným obrazem, zejména v p?ímých nát?rech z FNA. Nejlepším korek?ním opat?ením je vyprat vzorek p?ed nat?ením nebo cytocentrifugací v komer?ním roztoku jako Cytolite nebo Espostiho tekutin? (viz p?íloha) ?i jiné podobné. Postfixace ve formalinu mohou napomoci lýze erytrocyt? a blokáda peroxidázy je zásadní. 

X