Kontroly

Každý testovaný antigen by m?l být v pr?chodu procedurou doprovázen pozitivním kontrolním preparátem. To poskytne d?kaz, že všechny vrstvy byly aplikovány ve správném po?adí a roztoky jsou funk?ní. Každá odchylka vzhledu pozitivní kontroly by m?la být signálem, že n?co bylo provedeno špatn?. Ideáln? by kontrola m?la být téhož typu jako testovaná tká?, to však v cytopatologii nelze vždy zajistit. Alternativn? lze užít odparafinovaný a zavodn?ný parafinový ?ez pozitivní tkán?. Jako kontroly lze užít ?ezy z vhodných cytoblok?, pokud nejsou dostupné, lze nahradit tká?ovými ?ezy. Negativní kontrolní preparáty s použitím ?edícího roztoku bez primární protilátky by m?ly být zpracovány rovn?ž paraleln? v každé procedu?e jako d?kaz, že reakce jsou specifické ve vztahu k primární protilátce.

Zk?ížené reakce

(Viz Burry, 2011;Taylor,2014)

Existuje vždy možnost, že se primární protilátka m?že vázat na specifické tká?ové antigeny, které sdílejí aminokyselinové sekvence nebo ur?itou molekulární konfiguraci hledaného antigenu. V kontextu diagnostické imunocytopatologie je to nepravd?podobné, pokud jsou primární protilátky získány od renomovaných prodejc?, ale p?i každém ne?ekaném výsledku by m?la tato možnost být zvážena. 

X