Revmatoidní pleuritida

U mén? než 5 % pacient? s revmatoidní artritidou se vyvine postižení pleury. Výpotek m?že být uni-  nebo bilaterální. V n?kterých p?ípadech se m?že objevit i perikardiální výpotek.

Cytologický obraz je velmi charakteristický:

  • nadbytek shluk? a bun??ná dr?
  • makrofágy

V barvení dle Papanicolaoua se bohat? granulární materiál m?že barvit zelen?, r?žov?, ?erven? nebo oranžov? a tvo?í nepravidelné shluky. V cytoblokovém materiálu se mohou vyskytnout velké ostr?vkovité masy. P?evažujícími bu?kami jsou makrofágy, v mnoha p?ípadech multinukleární. Lymfocyty a polymorfonukleáry mohou být ve výpotku také p?ítomny. Mezoteliální bu?ky obvykle chybí.

X