Diagnostická kritéria NHL

Chronická lymfatická leukémie/ lymfom z malých lymfocyt? (CLL/SLL)

 • Incidence: 7-8% všech NHL.
 • Cytologie: v nát?rech je monomorfní disperzní populace z malých lymfocyt? s hrudkovitým chromatinem a p?íležitostn? malými nukleoly; mitózy nejsou p?ítomny, nebo zcela ?ídké. Akcelerované fáze CLL/SLL mají v?tší bu?ky s jadérky (paraimunoblasty) a mitózy. nem?ly by být zam?n?ny za Richter?v syndrom, což je velkobun??ný  “histiocytární” lymfom vznikající na bázi CLL/SLL.
 • ICC: restrikce lehkých ?et?zc?, CD5+, CD20+, CD23+; Ki 67 je pozitivní v nízkém procentu bun?k.
 • FC: CD5/CD19+, CD19/CD23+, CD19+/CD10-, restrikce ? nebo ? lehkých ?et?zc?.
 • FISH: trisomie 12, 11q22 (ATM), 12, 13q14.3, 13q34.3 (LAMP1) a 17p13.1 (p53) jako prognostické markery.
 • Diferenciální diagnóza: nespecifická hyperplazie ML, FL, MZL.
CLL/SLL: monotónní monomorfní bun??ná populace malých lymfocyt? s denzním chromatinem a p?íležitostn? malými nukleoly.
CLL/SLL: monotónní monomorfní bun??ná populace malých lymfocyt? s denzním chromatinem a p?íležitostn? malými nukleoly.
SLL/CLL vykazují  monomorfní disperzní bun??nou populaci malých lymfocyt? a p?íležitostn? v?tších jader. V pozadí jsou p?ítomny malé fragmenty cytoplazmy (“glandulární t?líska”).
Imunocytochemie SLL/CLL na cytospinech vykazující negativitu lambda a pozitivit kappa lehkých ?et?zc? (imunoreakce peroxidáza /antiperoxidáza)
Imunocytochemie SLL/CLL na cytospinech vykazující negativitu lambda a pozitivit kappa lehkých ?et?zc? (imunoreakce peroxidáza /antiperoxidáza)
CLL/SLL: FNA nát?r a odpovídající FC s pr?kazem CD19/CD5 a CD19/CD23 koexprese a restrikce lehkých ?et?zc? kappa.
CLL/SLL: FNA nát?r a odpovídající FC s pr?kazem CD19/CD5 a CD19/CD23 koexprese a restrikce lehkých ?et?zc? kappa.

 

Lymfoplasmocytoidní lymfom, imunocytom (LPCL)

 • Incidence: 1-2% všech NHL.
 • Cytologie: disperzní bun??ná populace z malých lymfocyt? s plazmocytoidní diferenciací; p?ítomny jsou rovn?ž zralé plazmocyty.
 • ICC: CD20+, CD5-,CD10-, CD23-, Ki67+ ve variabilním procentu (10-20%) bun?k.
 • FC: CD5-/CD19+, CD19+/CD23+, CD19+/CD10-, CD19+/CD38+, restrikce  ? nebo ? lehkých ?et?zc?.
 • Diferenciální diagnóza: Nespecifická hyperplazie, SLL/CLL.
LPCL dispersed cell population composed by small lymphocytes with clumped chromatin and plasmacytoid differentiation
LPCL dispersed cell population composed by small lymphocytes with clumped chromatin and plasmacytoid differentiation
LPCL dispersed cell population composed by small lymphocytes with clumped chromatin and plasmacytoid differentiation
LPCL FC vykazující koexpresi CD19/CD23, CD19/FMC7, CD19/CD38 a restrikci lehkých ?et?zc?.

 

Lymfom z pláš?ových bun?k - Mantle cell lymphoma (MCL)

 • Incidence: 7-10% všech NHL.
 • Cytologie: disperzní bun??ná populace složená z malých/st?edn? velkých lymfocyt? s nepravidelnými jádry a tenkým lemem bledé cytoplazmy. Jádra mohou být mírn? nepravidelného tvaru, denzní chromatin a malé nukleoly, nebo mohou být rozšt?pená.  Mitózy jsou ?ídké, v “blastoidní” variant? mohou být ?etné.
 • ICC. CD20+, CD5+,CD10-, CD23-, Ki67+ ve variabilním procentu (10-20%) bun?k.
 • FC: CD5+/CD19+, CD19/FMC7+, CD19+/CD23-, CD19+/CD10-, restrikce  ? nebo ? lehkých ?et?zc?.
 • FISH: t (11;14)(q13;q32).
 • Diferenciální diagnóza: Nespecifická hyperplazie, SLL/CLL,FL, MZL.
MCL: disperzní bun??ná populace ze st?edn? velkých lymfocyt?. Jádra mohou být mírn? nepravidelného tvaru, denzní chromatin a malé nukleoly, nebo mohou být rozšt?pená.
MCL: disperzní bun??ná populace ze st?edn? velkých lymfocyt?. Jádra mohou být mírn? nepravidelného tvaru, denzní chromatin a malé nukleoly, nebo mohou být rozšt?pená.
MCL: disperzní bun??ná populace ze st?edn? velkých lymfocyt?. Jádra mohou být mírn? nepravidelného tvaru, denzní chromatin a malé nukleoly, nebo mohou být rozšt?pená.
MCL: disperzní bun??ná populace ze st?edn? velkých lymfocyt?. Jádra mohou být mírn? nepravidelného tvaru, denzní chromatin a malé nukleoly, nebo mohou být rozšt?pená. 
MCL: jaderná pozitivita v pr?kazu cyklin D1.
MCL: St?edn? velké lymfocyty s nepravidelnými jádry a denzním chromatinem. Mitózy mohou být ?etné.
MCL: Ki67 imunocytochemie m?že vykázat pozitivitu ve vysokém procentu bun?k.
MCL: St?edn? velké lymfocyty s nepravidelnými jádry a denzním chromatinem. Jádra mohou mít poma?kaný vzhled.
MCL: FISH pr?kaz translokace t (11;14)(q13;q32): lokus 14q32 (IGH) je zna?en zelen? a lokus 11q13 (CNDD1/PRAD1) je ozna?en oranžov?. Všimn?te si fúze signál?  (žlutá), v nichž se zelené a oranžové signály p?ekrývají.
Pr?toková cytometrie MCL vykazující koexprese CD19/CD5 a CD19/FMC7 a restrikce lehkých ?et?zc? ?.

Folikulární lymfom (FL)

Folikulární lymfom (FL): cytologie

 • Incidence: 22-30% všech NHL.
 • Cytologie: disperzní bun??ná populace tvo?ená sm?sí st?edn? velkých a velkých lymfocyt? s nepravidelnými jádry a tenkým lemem bledé cytoplazmy. Jádra mohou být lehce nepravidelná nebo rozšt?pená, s denzním chromatine a nenápadnými nukleoly v grade I, velkými jádry a dispersním chromatinem s jedním až dv?ma marginálními nukleoly v grade II a III.
 • ICC: CD20+,CD5-,CD10+,CD23-,Ki67+ ve variabilním procentu bun?k.
 • FC: CD5-/CD19+, CD19+/FMC7+, CD19+/CD23-, CD19+/CD10+, CD10/bcl-2+, restrikce lehkých ?et?zc? ? nebo ?.
 • FISH: t (14;18)(q32;q21).
 • Diferenciální diagnóza: Nespecifická hyperplazie,  SLL/CLL, MCL.

 

Low-grade FL: monot ónní populace malých lymfocyt? s denzním chromatinem a nenápadnými nukleoly. V pozadí jsou ?ídce p?ítomny velké bu?ky.
Low-grade FL: monot ónní populace malých lymfocyt? s denzním chromatinem a nenápadnými nukleoly. V pozadí jsou ?ídce p?ítomny velké bu?ky.
Low-grade FL: monot ónní populace malých lymfocyt? s denzním chromatinem a nenápadnými nukleoly. V pozadí jsou ?ídce p?ítomny velké bu?ky.
Low-grade FL: monot ónní populace malých lymfocyt? s denzním chromatinem a nenápadnými nukleoly. V pozadí jsou ?ídce p?ítomny velké bu?ky.
Low-grade FL: pr ?kaz Ki-67 vykazuje pozitivitu v malém procentu bun?k.
Low-grade FL: monot ónní populace malých lymfocyt? s denzním chromatinem a nenápadnými nukleoly. V pozadí jsou ?ídce p?ítomny velké bu?ky.
Low-grade FL: monot ónní populace malých lymfocyt? s denzním chromatinem a nenápadnými nukleoly. V pozadí jsou ?ídce p?ítomny velké bu?ky.
Low-grade FL: pr ?kaz Ki-67 vykazuje pozitivitu v malém procentu bun?k.
Intermedi ární-grade FL: relativn? monomorfní populace st?edn? velkých lymfocyt? s denzním chromatinem, jadernými atypiemi a jedním nebo více nukleoly.
Intermedi ární-grade FL: relativn? monomorfní populace st?edn? velkých lymfocyt? s denzním chromatinem, jadernými atypiemi a jedním nebo více nukleoly.
Intermedi ární-grade FL: pr?kaz Ki-67 vykazuje pozitivitu ve vysokém procentu bun?k.
High-grade FL: relativn ? monomorfní populace velkých lymfoidních bun?k s jemným  chromatinem, jadernými atypiemi a jedním nebo více velkými nukleoly.
High-grade FL: relativn ? monomorfní populace velkých lymfoidních bun?k s jemným  chromatinem, jadernými atypiemi a jedním nebo více velkými nukleoly.
High-grade FL: pr ?kaz Ki-67 vykazuje pozitivitu v tém?? všech bu?kách.
High-grade FL: relativn ? polymorfní populace velkých lymfoidních bun?k s jemným chromatinem, jadernými atypiemi a jedním nebo více velkými nukleoly. V pozadí dispersn? malé lymfocyty.
High-grade FL: relativn ? polymorfní populace velkých lymfoidních bun?k s jemným chromatinem, jadernými atypiemi a jedním nebo více velkými nukleoly. V pozadí dispersn? malé lymfocyty.

Folikulární lymfom (FL): pr?toková cytometrie

Pr?toková cytometrie FL s koexpresí CD19/CD10, bcl-2 overexpresí a restrikcí lehkých ?et?zc? kappa
Pr?toková cytometrie FL s koexpresí CD19/CD10, bcl-2 overexpresí a restrikcí lehkých ?et?zc? kappa
Pr?toková cytometrie FL s koexpresí CD19/CD10, bcl-2 overexpresí a restrikcí lehkých ?et?zc? kappa
FL: relativn? polymorfní populace st?edn? velkých lymfocyt? s dispersním chromatinem, jadernými atypiemi a jedním nebo více malými nukleoly.
FC vykazuje  CD10/bcl-2 koexpresi která je v souladu s imunohistochemickou  pozitivitou folikul? v pr?kazu bcl-2.
FL: relativn? polymorfní populace st?edn? velkých lymfocyt? s dispersním chromatinem, jadernými atypiemi a jedním nebo více malými nukleoly.
FC vykazuje  CD10/bcl-2 koexpresi která je v souladu s imunohistochemickou  pozitivitou folikul? v pr?kazu bcl-2.
FL: relativn? polymorfní populace st?edn? velkých lymfocyt? s dispersním chromatinem, jadernými atypiemi a jedním nebo více malými nukleoly.
FC vykazuje  CD10/bcl-2 koexpresi která je v souladu s imunohistochemickou  pozitivitou folikul? v pr?kazu bcl-2.
FL: relativn? polymorfní populace st?edn? velkých lymfocyt? s dispersním chromatinem, jadernými atypiemi a jedním nebo více malými nukleoly.
FC vykazuje  CD10/bcl-2 koexpresi která je v souladu s imunohistochemickou  pozitivitou folikul? v pr?kazu bcl-2.

Folikulární lymfom (FL): FISH

 

 
 

V p?ípadech FL (CD10/19 koexprese) se slabou nebo žádnou expresí lehkých ?et?zc? m?že v diagnóze pomoci FISH pr?kazem translokace t14-18. Bcl2 lokus (18q21, ozna?en ?erven?), p?ekrývá lokus IGH (14q32, zna?ený zelen?) a dává výsledný fúzní signál (žlutý).

P?estavba genu IGH  v lymfomu se slabou nebo žádnou expresí lehkých ?et?zc?

FC v lymfomu bez exprese lehkých ?et?zc?
Detekce klonální p?estavby  IGH genu: V PCR je p?estav?ná DNA amplifikována pomocí série primer? komplementárních k sekvencím variabilních oblastí struktura 1, struktura 2, a struktura 3 a k spojným oblastem - joining regions - (JH) IGH genu. Monoklonální a  polyklonální produkty PCR lze rozlišit distribucí jejich velikosti. Je n?kolik postup? pro vyhodnocení PCR amplifikací; zde konven?ní elektroforéza v agarózovém gelu barveném ethidium bromidem (AGE). Pokud signifikantní populace bun?k obsahuje stejnou p?estavbu IGH, objeví se to jako dob?e definovaný proužek v každém zde uvedeném  AGE. Klonální populace bun?k je identifikována p?ítomností distinktního non-germline proužku, zatímco normální nebo reaktivní populace mají pouze germline proužky a m?ly by vytvo?it mnoho?etné proužky (nát?ry).

B-bun??ný lymfom marginální zóny - Marginal Zone B-cell Lymphoma (MZL)

 • Incidence: 2-3% všech NHL.
 • Cytologie: disperzní populace bun?k tvo?ená malými lymfocyty s nepravidelnými jádry. Jádra mají nepravidelný tvar, densní chromatin a nenápadná jadérka, nebo jsou našt?pená. Lem bledé cytoplazmy z?ejmý v histologických ?ezech není v nát?rech zpravidla z?ejmý. Monocytoidní bu?ky a plazmocyty mohou tvo?it p?ím?s, mitózy jsou ?ídké.
 • ICC: CD20+, CD5-,CD10-, CD23-, Ki67+/-.
 • FC: CD5-/CD19+, CD19+/FMC7-, CD19+/CD23-, CD19+/CD10-, restrikce ? nebo  ? lehkých ?et?zc?.
 • Diferenciální diagnóza: Nespecifická hyperplazie, SLL/CLL,MCL, FL. 

MZL: ultrazvukem vedená FNC sleziny s difúzní splenomegalií (všimn?te si vrcholku jehly). FNC ukazuje relativn? monomorfní  populaci malých lymfocyt? s denzním chromatinem. FC vykazuje CD5-, CD10-, restrikci lehkých ?et?zc? kappa s CD19/kappa koexpresí:

MZL: ultrasound guided FNC of the spleen with diffuse splenomegaly (note the tip of the needle). FNC shows a relative monomorphous population of small lymphocytes with clumped chromatin. FC shows CD5-, CD10-,kappa light chain restriction with CD19/kappa co-expression.
MZL: ultrasound guided FNC of the spleen with diffuse splenomegaly (note the tip of the needle). FNC shows a relative monomorphous population of small lymphocytes with clumped chromatin. FC shows CD5-, CD10-,kappa light chain restriction with CD19/kappa co-expression.
MZL: ultrasound guided FNC of the spleen with diffuse splenomegaly (note the tip of the needle). FNC shows a relative monomorphous population of small lymphocytes with clumped chromatin. FC shows CD5-, CD10-,kappa light chain restriction with CD19/kappa co-expression.
MZL: ultrasound guided FNC of the spleen with diffuse splenomegaly (note the tip of the needle). FNC shows a relative monomorphous population of small lymphocytes with clumped chromatin. FC shows CD5-, CD10-,kappa light chain restriction with CD19/kappa co-expression.

Extranodální B-bun??ný lymfom s mukózou asociované lymfoidní tkán? - Extranodal B-cell lymphoma of mucosa associated lymphoid tissue (MALT)

MALT lymfom: ultrazvukem vedená FNC výrazn? ztlušt?lé st?evní st?ny s p?edchozími  inkonkluzivními endoskopickými biopsiemi. FNC ukazuje atypické lymfoidní bu?ky v nekrotickém pozadí. FC vykazuje CD5- a restrikci kappa lehkých ?et?zc?:

MALT lymphoma: ultrasound guided FNC of an extremely thick bowel wall with former inconclusive endoscopic biopsies. FNC shows atypical lymphoid cells in a necrotic background. FC shows CD5- and kappa light chain restriction.
MALT lymphoma: ultrasound guided FNC of an extremely thick bowel wall with former inconclusive endoscopic biopsies. FNC shows atypical lymphoid cells in a necrotic background. FC shows CD5- and kappa light chain restriction.
MALT lymphoma: ultrasound guided FNC of an extremely thick bowel wall with former inconclusive endoscopic biopsies. FNC shows atypical lymphoid cells in a necrotic background. FC shows CD5- and kappa light chain restriction.
MALT lymphoma: ultrasound guided FNC of an extremely thick bowel wall with former inconclusive endoscopic biopsies. FNC shows atypical lymphoid cells in a necrotic background. FC shows CD5- and kappa light chain restriction.

 

Difúzní velkobun??ný B-Lymfom  - Diffuse large B-cell lymphoma (DLBCL)

 • Incidence: 30-40% všech NHL.
 • Cytologie: disperzní bun??ná populace složená z velkých lymfoidních bun?k s nepravidelnými jádry, jedním nebo více velkými nukleoly a širším lemem bledé cytoplazmy. Morfologické varianty DLBCL jsou centroblastická, imunoblastická  bohatá na T-bu?ky/histiocyty a anaplastická. Jádra mohou být mírn? nepravidelného tvaru nebo našt?pená a mají denzní chromatin a nenápadné nukleoly. Lymfocyty a plazmocyty mohou tvo?it p?ím?s, mitózy jsou ?ídké.
 • ICC: CD19+, CD20+, 22+, CD79a+, Ki67+ ve variabilním procentu (10-20%) bun?k.
 • FC: CD5-/CD19+, CD19+/FMC7-, CD19+/CD23-, CD10-, restrikce ? nebo  ? lehkých ?et?zc?.
 • DD: HL, metastázy.
DLBCL : dispersed cell population composed by large lymphoid cells with irregular nuclei, one or more large nucleoli. Scatterd small lymphocytes are present in the background.
DLBCL: dispersed cell population composed by large lymphoid cells with irregular nuclei, one or more large nucleoli. Scatterd small lymphocytes are present in the background.
DLBCL: ICC:CD20+.
DLBCL : disperzní bun??ná populace složená z velkých lymfoidních bun?k s nepravidelnými jádry, jedním nebo více velkými nukleoly, nezralým chromatinem a jadernými shluky. Cytoplazma m?že, ale nemusí být p?ítomna.
DLBCL : disperzní bun??ná populace složená z velkých lymfoidních bun?k s nepravidelnými jádry, jedním nebo více velkými nukleoly, nezralým chromatinem a jadernými shluky. Cytoplazma m?že, ale nemusí být p?ítomna.

Plazmocelulární myelom / plazmocytom

 • Incidence: 15% hematologických malignit.
 • Cytologie: v typických p?ípadech disperzní populace bun?k tvo?ená malými / st?edn? velkými plazmocyty. Bu?ky mají jedno nebo dv? jádra s louko?ovitým uspo?ádáním chromatinu a malými nukleoly. Cytoplazma, pokud je p?ítomna, je dob?e ohrani?ená s patrným Golgi aparátem perinukleárn?. V h??e diferencovaných p?ípadech jsou jádra atypická a mohou vykazovat výraznou anizonukleózu.
 • ICC. CD20-/+, CD5-, CD10-, CD23-, CD38, CD79a, EMA, Ki67+ ve variabilním procentu.
 • FC: CD38+, CD38/56 +/-, CD10-, restrikce ? nebo  ? lehkých ?et?zc?.
 • Diferenciální diagnóza: nehematologické nádory ve špatn? diferencovaných p?ípadech.
Extramedulární plazmocytom vykazuje disperzní bun??nou populaci z malých a st?edn? velkých plazmocyt?. Bu?ky mají jedno nebo dv? jádra s „louko?ovitým” chromatinem a malými nukleoly. Cytoplazma, pokud je p?ítomna, je dob?e ohrani?ená s patrným Golgi aparátem perinukleárn?. Všimn?te I dvoujaderných bun?k.
Extramedulární plazmocytom vykazuje disperzní bun??nou populaci z malých a st?edn? velkých plazmocyt?. Bu?ky mají jedno nebo dv? jádra s „louko?ovitým” chromatinem a malými nukleoly. Cytoplazma, pokud je p?ítomna, je dob?e ohrani?ená s patrným Golgi aparátem perinukleárn?. Všimn?te I dvoujaderných bun?k.
FC plazmocelulárního myelomu/plazmocytomu s CD19-, CD38+, CD38/56 koexpresí je pozorována v 70-80% p?ípad? mnohotného myelomu. Chyb?jící exprese  CD56 je považována za negativní prognostický faktor.
FC plazmocelulárního myelomu/plazmocytomu s CD19-, CD38+, CD38/56 koexpresí je pozorována v 70-80% p?ípad? mnohotného myelomu. Chyb?jící exprese  CD56 je považována za negativní prognostický faktor.

Burkitt?v lymfom (BL)

 • Incidence: 1-2% všech NHL.
 • Cytologie: disperzní bun??ná populace složená z nediferencovaných st?edn? velkých lymfocyt? s disperzním chromatinem a jedním nebo více malými bazofilními jadérky; cytoplazma je bazofilní a n?kdy vakuolizovaná. Nezralá jádra jsou fragilní, proto jsou v nát?rech ?asté narušené shluky; je vyjád?en vysoký mitotický index. Disperzn? p?ítomné makrofágy se známkami fagocytární aktivity v cytoplazm? mohou v nát?ru vytvo?it obraz hv?zdného nebe.
 • ICC: CD20+, CD5-, CD10+, Bcl-6+, CD23-, Ki67+ ve vysokém procentu bun?k.
 • FC: CD5-/CD19+, CD19+/FMC7-, CD19+/CD23-, CD19+/CD10+, lehké ?et?zce ?asto nejsou exprimovány.
 • FISH: t (8;14)(8q24;q32).
BL: disperzní bun??ná populace složená z nediferencovaných st?edn? velkých lymfocyt? s disperzním chromatinem a jedním nebo více malými bazofilními jadérky; Nezralá jádra jsou fragilní, proto jsou v nát?rech ?asté narušené shluky. Disperzn? p?ítomné makrofágy se známkami fagocytární aktivity v cytoplazm? mohou v nát?ru vytvo?it obraz hv?zdného nebe.
BL: disperzní bun??ná populace složená z nediferencovaných st?edn? velkých lymfocyt? s disperzním chromatinem a jedním nebo více malými bazofilními jadérky; Nezralá jádra jsou fragilní, proto jsou v nát?rech ?asté narušené shluky. Disperzn? p?ítomné makrofágy se známkami fagocytární aktivity v cytoplazm? mohou v nát?ru vytvo?it obraz hv?zdného nebe.
BL: disperzní bun??ná populace složená z nediferencovaných st?edn? velkých lymfocyt? s nezralým chromatinem. Vyskytují se ?etné mitózy. FC: tém?? všechny bu?ky vykazují koexpresi CD19/CD10.
BL: disperzní bun??ná populace složená z nediferencovaných st?edn? velkých lymfocyt? s nezralým chromatinem. Vyskytují se ?etné mitózy. FC: tém?? všechny bu?ky vykazují koexpresi CD19/CD10.

Anaplastický velkobun??ný lymfom

 • Incidence: 3% všech NHL.
 • Cytologie: disperzní a polymorfní velké bu?ky s velmi nepravidelným tvarem.
 • Dvou- a vícejaderné bu?ky s podkovovitými jádry. Jádra mají hrubý chromatin a velké nukleoly.
 • Pozadí je zpravidla polymorfní se zralými lymfocyty, granulocyty and eozinofily. Mohou být p?ítomny atypické mitózy a nekrózy.
 • ICC: CD20-, CD45+ CD15-, CD30++, Ki67+, EMA+, ALK-1+/-.
 • FC: CD5+/-, CD19+/-, pozorují se i aberantní fenotypy
 • FISH: t (2;5)(p23;q35).
 • PCR: klonální p?estavba T-bun??ného receptoru (90%).
 • Diferenciální diagnóza: DLBCL, HL, metastázy.
 
 
Velké anaplastické bu?ky s jadérky, Ki67+ s malými lymfocyty a granulocyty v pozadí.
Velké anaplastické bu?ky s jadérky, Ki67+ s malými lymfocyty a granulocyty v pozadí.
Velké anaplastické bu?ky s jadérky, Ki67+ s malými lymfocyty a granulocyty v pozadí.
Velké anaplastické bu?ky s jadérky, Ki67+ s malými lymfocyty a granulocyty v pozadí.
Velké anaplastické bu?ky s jadérky, CD30+ disperzn? mezi malými lymfocyty.

Periferní T- bun??ný lymfom (PTL)

 • Incidence: 7-8% všech NHL.
 • Cytologie: disperzní a polymorfní st?edn? velké nebo velké bu?ky nepravidelného tvaru s vezikulárními jádry a z?ejmými jadérky. Jádra jsou nepravidelného tvaru, s hrubým chromatinem a jedním nebo vice velkými nukleoly. ?asté jsou dvoujaderné bu?ky. Pozadí je obecn? polymorfní; zralé lymfocyty, granulocyty, mohou být p?ítomny ?etné eozinofily .
 • ICC: CD20-, CD3+, CD4+ CD10-, CD23-, Ki67+ ve variabilním procentu bun?k.
 • FC: CD5+, CD19-, CD10-, CD2+ CD3+ CD7-.
 • PCR: TC receptor je ve v?tšin? p?ípad? p?estav?n.
 • Diferenciální diagnóza: B-bun??ný NHL.
PTL vykazuje široké spektrum cytologických rys?: disperzní nebo vágn? agregované monomorfní nebo polymorfní male nebo st?edn? velké bu?ky s jádry nepravidelného tvaru s patrnými nebo nez?etelnými jadérky.Pozadí m?že být polymorfní se zralými lymfocyty granulocyty a/ nebo eozinofily.
PTL vykazuje široké spektrum cytologických rys?: disperzní nebo vágn? agregované monomorfní nebo polymorfní male nebo st?edn? velké bu?ky s jádry nepravidelného tvaru s patrnými nebo nez?etelnými jadérky.Pozadí m?že být polymorfní se zralými lymfocyty granulocyty a/ nebo eozinofily.
PTL vykazuje široké spektrum cytologických rys?: disperzní nebo vágn? agregované monomorfní nebo polymorfní male nebo st?edn? velké bu?ky s jádry nepravidelného tvaru s patrnými nebo nez?etelnými jadérky.Pozadí m?že být polymorfní se zralými lymfocyty granulocyty a/ nebo eozinofily.
PTL vykazuje široké spektrum cytologických rys?: disperzní nebo vágn? agregované monomorfní nebo polymorfní male nebo st?edn? velké bu?ky s jádry nepravidelného tvaru s patrnými nebo nez?etelnými jadérky.Pozadí m?že být polymorfní se zralými lymfocyty granulocyty a/ nebo eozinofily.
PTL vykazuje polymorfní st?edn? velké bu?ky s jádry nepravidelného tvaru a malými jadérky.FC: CD19-, CD10-, ICC vykazuje negativitu CD20 s minimem ?ídce rozesetých pozitivních bun?k a difúzní pozitivitu  CD45Ro.
PTL vykazuje polymorfní st?edn? velké bu?ky s jádry nepravidelného tvaru a malými jadérky.FC: CD19-, CD10-, ICC vykazuje negativitu CD20 s minimem ?ídce rozesetých pozitivních bun?k a difúzní pozitivitu  CD45Ro.
PTL vykazuje polymorfní st?edn? velké bu?ky s jádry nepravidelného tvaru a malými jadérky.FC: CD19-, CD10-, ICC vykazuje negativitu CD20 s minimem ?ídce rozesetých pozitivních bun?k a difúzní pozitivitu  CD45Ro.
PTL vykazuje polymorfní st?edn? velké bu?ky s jádry nepravidelného tvaru a malými jadérky.FC: CD19-, CD10-, ICC vykazuje negativitu CD20 s minimem ?ídce rozesetých pozitivních bun?k a difúzní pozitivitu  CD45Ro.
PTL vykazuje polymorfní st?edn? velké bu?ky s jádry nepravidelného tvaru a ?ídce malé lymfocyty v pozadí. FC: CD19-, CD5+, CD10-, CD4+, CD8-, CD2+, CD2/3+ CD7-. Ztráta exprese  CD7 je v PTL ?astá.
PTL vykazuje polymorfní st?edn? velké bu?ky s jádry nepravidelného tvaru a ?ídce malé lymfocyty v pozadí. FC: CD19-, CD5+, CD10-, CD4+, CD8-, CD2+, CD2/3+ CD7-. Ztráta exprese  CD7 je v PTL ?astá.
PTL vykazuje st?edn? velké špatn? diferencované lymfoidní bu?ky s jádry nepravidelného tvaru a malými nukleoly. ICC je difúzn? pozitivní v  CD45Ro. FC: CD19-, CD5+, CD2+,CD7-.
PTL vykazuje st?edn? velké špatn? diferencované lymfoidní bu?ky s jádry nepravidelného tvaru a malými nukleoly. ICC je difúzn? pozitivní v  CD45Ro. FC: CD19-, CD5+, CD2+,CD7-.
PTL vykazuje st?edn? velké špatn? diferencované lymfoidní bu?ky s jádry nepravidelného tvaru a malými nukleoly. ICC je difúzn? pozitivní v  CD45Ro. FC: CD19-, CD5+, CD2+,CD7-.

Prekurzorový T-lymfoblastický lymfom/leukémie (TLL)

 • Incidence: <1% všech NHL.
 • Cytologie: disperzní a polymorfní st?edn? velké nediferencované bu?ky. Jádra jsou okrouhlá nebo svinutá s disperzním chromatinem a malými nukleoly. Vysoký mitotický index a jaderná fragilita.
 • ICC: CD20-, CD3+, CD10-, TDT+, Ki67+ ve vysokém procentu bun?k.
 • FC: CD5 +/-, CD19-, CD10-, CD2+ CD3+ CD7-.
 • Diferenciální diagnóza: BL.
Disperzní a polymorfní st?edn? velké nediferencované bu?ky. Jádra jsou okrouhlá nebo svinutá s hrubým chromatinem a malými nukleoly. Mohou být p?ítomny ?etné mitózy.
Disperzní a polymorfní st?edn? velké nediferencované bu?ky. Jádra jsou okrouhlá nebo svinutá s hrubým chromatinem a malými nukleoly. Mohou být p?ítomny ?etné mitózy.
TLL: difúzní CD3+

 

Lymfom/leukémie  z NK bun?k -  NK-cell lymphoma/leukemia

 • Incidence: <1% všech NHL.
 • Cytologie: disperzní a  monomorfní male nebo st?edn? velké nediferencované bu?ky. Jádra jsou okrouhlá nebo svinutá s disperzním chromatinem a malými nukleoly. Vysoký mitotický index a jaderná fragilita.
 • ICC: CD20-, CD3+, CD10-, TDT+, CD56+ Ki67+ ve vysokém procentu bun?k.
 • FC: CD56+, CD5 -, CD19-, CD10-, CD2-CD3- CD7-.
 • Diferenciální diagnóza: PTL, LLA, TLL.
NK lymfom: disperzní a  monomorfní male nebo st?edn? velké nediferencované bu?ky. Jádra jsou okrouhlá nebo svinutá s disperzním chromatinem a malými nukleoly.
NK lymfom: disperzní a  monomorfní male nebo st?edn? velké nediferencované bu?ky. Jádra jsou okrouhlá nebo svinutá s disperzním chromatinem a malými nukleoly.

Blastický lymfom/leukémie z NK-bun?k.

Blastický NK lymfom: disperzní a  monomorfní  st?edn? velké špatn? diferencované nebo nediferencované bu?ky. Jádra jsou nepravidelná a fragilní s denzním chromatinem a malými nukleoly. Shluky poškozených jader a atypické mitózy. FC je „n?má” s výjimkou CD56+ :

Blastic NK lymphoma: dispersed and monomorphous medium-size and poorly differentiated or undifferentiated cells. The nuclei are irregular and fragile with dense chromatin and small nucleoli. Nuclear crushes and atypical mitoses are present. FC is “mute” except for CD56+
Blastic NK lymphoma: dispersed and monomorphous medium-size and poorly differentiated or undifferentiated cells. The nuclei are irregular and fragile with dense chromatin and small nucleoli. Nuclear crushes and atypical mitoses are present. FC is “mute” except for CD56+
Blastic NK lymphoma: dispersed and monomorphous medium-size and poorly differentiated or undifferentiated cells. The nuclei are irregular and fragile with dense chromatin and small nucleoli. Nuclear crushes and atypical mitoses are present. FC is “mute” except for CD56+
Blastic NK lymphoma: dispersed and monomorphous medium-size and poorly differentiated or undifferentiated cells. The nuclei are irregular and fragile with dense chromatin and small nucleoli. Nuclear crushes and atypical mitoses are present. FC is “mute” except for CD56+
X