Normální složky

Složky ?ervené pulpy jsou v aspirátech zpravidla špatn? zachované – mohou být p?ítomny desti?ky, makrofágy, fibroblasty, endotelie. Bílá pulpa je reprezentována denzními fragmenty tesn? nahlou?ených lymfoidních bun?k s jadernými detaily hodnotitelnými zpravidla pouze v okrajových úsecích. Jedna až dv? vaskulární struktury pronikají t?mito shluky, p?edstavujícími periarteriolární lymfoidní vrstvu. Mimo tuto vrstvu dispersn? p?ítomné lymfoidní bu?ky v r?zném stupni maturace zastupují v nát?ru B-složku. Pom?r obou složek m?že být v závislosti na v?ku a imunitním stavu zna?n? variabilní, hojné jsou v d?tství a ve stavu imunitní stimulace. 

?ervená pulpa

?ervená pulpa: sinusová histiocytóza p?íležitostn? endotelie a shluky desti?ek. 

 

Bílá pulpa

Bílá pulpa je zastoupena denzními fragmenty tesn? nahlou?ených lymfoidních bun?k s jednou až dv?ma vaskulárními strukturami ve skupinkách; jádra jsou hodnotitelná pouze na okrajích mikrofragment?. Tyto fragmenty jsou cytologickým protipólem periarteriolárních lymfoidních plachet, které p?edstavují T zónu slezinné bílé pulpy.

 

Bílá pulpa: folikulární bu?ky

Bílá pulpa je rovn?ž zastoupena disperzními lymfoidními bu?kami v r?zném stupni maturace, jež p?edstavují hlavn? folikulární B-bu?ky bílé pulpy. 

 

X