Fokální a difúzní splenomegalie

Fokální

 • Hodgkin?v lymfom
 • Velkobun??né non-Hodgkinovy lymfomy
 • Primární nádory a cysty
 • Metastázy
 • Tuberkulóza

 

Miliární nebo difúzní

 • Infekce
 • M?stnavá splenomegalie
 • Autoimunní nemoci
 • Malobun??né non-Hodgkinovy lymfomy
 • Histiocytózy
 • Mnohotný myelom
 • Myeloproliferativní syndromy
 • Leukémie
 • Hemolytické anémie
 • Amyloidóza

Tenkojehlová cytologie (FNC)

FNC se provádí jehlou o síle 23-25 gauge; up?ednost?ován je p?ístup pod žebry. Pacient musí být p?ipraven a informován, že má b?hem zavád?ní jehly a aspirace zadržet dech; zavád?ní usnadní sonografie. Aspirace se provádí n?kolika rychlými pohyby vp?ed a vzad. Provedení nát?r?, mikroskopické hodnocení a zpracování materiálu byly popsány v p?ív?jších kapitolách (cytologie lymfatických uzlin). Po provedení FNC by m?la následovat sonografická kontrola, pacient z?stává na l?žku s ledováním podžeb?í po n?kolik hodin. 

X