Anatomie

Slezina je orgán filtrující krev a zárove? je sou?ástí imunitního systému. Nachází se v levém horním kvadrantu b?išní dutiny a m??í u zdravých dosp?lých zpravidla 6-16 cm v dlouhé ose. Orgán je obdán tenkým pouzdrem, z n?hož do parenchymu odstupují tenká septa. Sestává z ?ervené pulpy, která filtruje krev, a bílé pulpy, která má imunologické funkce. ?ervená pulpa sestává z jemné sít? vláken souvisejících  s trabekulami a obsahuje Billrothovy provazce a sinusoidy, kterými protéká krev. Bílá pulpa sestává             z periarteriolárních lymfocytárních vrstev, které reprezentují T-zónu a lymfoidních folikl?, které reprezentují B-zónu.

 

X