Cystické tumory

Pankreatické cystické tumory představují přibližně 5% pankreatických neoplázií. Zahrnují rovněž cystické dilatace intraduktálních neoplázií, cystických degenerací solidních nádorů (solidní pseudopapilární tumor), a solidní nádory s fokální cystickou pžeměnou (duktální adenokarcinom s cystickou degenerací, cystický tumor z acinárních buněk, cystický pankreatický endokrinní tumor).

 • Serózní cystadenom
 • Mucinózní cysty

Serózní cystadenom

 

Vyskytuje se obvykle u starších žen, nejčastěji v těle a ocase slinivky. Většinou je benigní, ačkoli vzácně jsou popsány případy serózního cystadenokarcinomu. Hvězdicovité kalcifikace a centrální jizva mohou být diagnostické v zobrazovacích vyšetřeních. Většina tumorů má 'mikrocystickou úpravu' s mnohočetnými cystami <2cm; mohou však být unilokulární – jako specifická varianta nebo v důsledku hemoragické degenerace, diagnóza ze zobrazovacích vyšetření je pak obtížná.

Cytologické preparáty charakterizuje nízká celularita; buňky jsou uspořádány v malých trsech a plochých formacích. Cytoplazma je světlá, vakuolizovaná, jádra malá a okrouhlá. Přítomnost glykogenu lze prokázat PAS pozitivitou.

 

Cytologické diagnostické rysy

 

 • Vodnatá tekutina bez hlenu
 • Řídká celularita
 • Ćisté proteinové nebo hemoragické pozadí
 • Jednovrstevné plachty nebo malé ploché trsy
 • Blandní, uniformní, okrouhlá jádra
 • Úzká ale viditelná cytoplazma

Diferenciální diagnóza

 • Benigní duktální nebo acinární epitel
 • Lymfangiom/hemangiom
 • Mucinózní cystický tumor
 • Cystický pankreatický endokrinní tumor
 • Metastatický světlobuněčný renální karcinom

Mucinózní cysty pankreatu

WHO klasifikace

 • Mucinózní cystické neoplázie
  • Mucinózní cystadenom
  • Borderline mucinózní cystické neoplázie
  • Mucinózní cystadenokarcinom
 • Intraduktální papilární mucinózní neoplázie
  • Intraduktální papilární mucinózní adenom
  • Intraduktální papilární mucinózní neoplázie hraničního biologického chování
  • Intraduktální papilární mucinózní karcinom
  • Intraduktální papilární mucinózní neoplázie s invazivním karcinomem: tubulárního typu nebo koloidním karcinomem

Mucinózní cystické neoplázie

Vznikají obvykle u žen ve čtvrté a páté dekádě, většinou v ocasu slinivky. Zahrnují spektrum od benigních přes hraniční k zřejmě maligním. Cytomorfologie mucinózního epitelu nevypovídá spolehlivě o biologickém chování.

jsou vystlány hlenotvorným epitelem, který je zpravidla nepapilární, fokálně však může být papilární. U žen může mít ovariální typ stromatu. Cysty nekomunikují s vývodným systémem slinivky a mohou mít jemná septa.

Cytologické diagnostické rysy

Bohaté pozadí hlenu a mukofágů

 • Cylindrické hlenotvorné buňky v plachtách, papilách i jednotlivě
 • Variabilní jaderná a architektonická atypie
 • Jaderná pseudostratifikace
 • Zvětšení jader, natěsnání a překrývání
 • Složené papilární formace 

Intra- i extracelulární hlen lze znázonit barvením mucikarmínem.

Mucinózní cystadenokarcinom - cytologické diagnostické rysy

 • Vysoká celularita
 • Hojný mucin v pozadí
 • Zvýšené rozvolnění buněk
 • Zřejmé jaderné atypie (zvětšení, anizonukleóza, makronukleoly)
 • Prstencové buňky
 • Četné mitózy
 • Nekróza
Mucinous cystic neoplasms
Mucinous cystic neoplasms
Mucinous cystic neoplasms
Mucinous cystic neoplasms

 

Intraduktální papilární mucinózní neoplázie

Tento tumor je charakterizován primárně intraduktálním růstem a jeho cytomorfologie zahrnuje spektrum od benigních k zřetelně maligním. Může růst difuzně podél celé délky vývodu a jeho větví, případně vytvářet ložiskově komplexní papilární formace. Cytologické rysy jsou podobné jako v mucinózní cystické neoplazii. Nekrózy, mitózy a výrazná jaderná atypie vedou k diagnóze papilárního mucinózního karcinomu. 

X