Fokální nodulární hyperplázie

Tato benigní léze se manifestuje jako solitární uzel, mén? ?asto jako n?kolik uzl?.  V?tšina pacient? jsou ženy ve t?etí nebo ?tvrté dekád?. Léze zpravidla obsahuje centrální jizvu a sestává z uzl? hepatocyt?, které jsou odd?leny paprs?itými vazivovými septy obsahujícími žlu?ové vývody. 

Cytologické diagnostické rysy

  • Hepatocyty bez nápadn?jších atypií
  • Bu?ky žlu?ových vývod?

Diferenciální diagnóza

  • Hepatocelulární adenom
  • Regeneratorní uzly v cirhóze
  • Normální játra

Tyto léze nejsou cytologicky rozlišitelné.

X