Metastatické tumory

 • Karcinom
 • Melanom
 • Non-Hodgkin?v lymfom
 • Sarkom

Metastatický karcinom

Metastatické karcinomy jsou zdaleka nej?ast?jšími tumory nalézanými ve výpotcích. Adenokarcinomy jsou b?žn?jší než dlaždicové nebo nediferencované karcinomy.

Histologické typy, které lze diagnostikovat:

 • Adenokarcinom
 • Malobun??ný karcinom
 • Dlaždicový karcinom

Ve v?tšin? p?ípad? jsou bu?ky karcinom? morfologicky odlišné od mezotelií. Jsou v?tšinou v?tší a více pleomorfní než mezotelie, mohou však být i menší a uniformn?jší. Nej?ast?ji se odlišují od mezotelií tendencí tvo?it velké trsy; n?které karcinomy se však odlu?ují jednotlivými bu?kami. 

Adenokarcinom

 • Velké koule nebo jednotlivé bu?ky
 • Cytoplazmatické vakuolizace
 • Prstencové bu?ky (žaludek, prs)

Prs, plíce, ovarium a žaludek jsou nej?ast?jšími východisky. N?které morfologické znaky mohou nazna?ovat východisko adenokarcinomu. Nap?íklad duté koule (‘d?lové koule’) jsou obvyklým obrazem metastatického karcinomu prsu (duktálního karcinomu). Takové 'proliferující koule' mohou být p?ítomny i u  metastatického ovariálního karcinomu a také u malobun??ného karcinomu plic. Prstencové bu?ky jsou obvyklé u metastatického karcinomu žaludku.  V?tšina kolorektálních karcinom? sestává z protáhlých bun?k s hyperchromními jádry uspo?ádanými v acinárních formacích, ?asto s monocelulárními nekrózami. Velké bu?ky s nápadnými jadérky a bohatou krajkovitou vakuolizovanou cytoplazmou jsou typické pro sv?tlobun??né karcinomy ledviny a ženského genitálního traktu. Psammomatózní t?líska jsou p?ítomna ve výpotcích p?i serózních karcinomech ovarií, vejcovod? a endometria, papilárním karcinomu štítné žlázy, adenokarcinomu plic.  Vyskytují se i v mezoteliomu a benigních proliferacích mezotelu. Skupinky bun?k s vakuolizací cytoplazmy jsou typické pro metastatický ovariální karcinom a plicní adenokarcinom. Mucinózní tumory, zejména ovaria a appendixu, produkují hojný  extracelulární mucin, která z?eteln? distenduje peritoneální dutinu (pseudomyxoma peritonei). Tekutina je gelatinózní a obsahuje hlen, který se barví modrozelen? nebo  purpurov? podle Papanicolaoua. Materiály jsou ?asto málo bun??né, obsahují pouze  vakuolizovné histiocyty; cylindrické hyperchromní nádorové bu?ky v ?ad? p?ípad? nejsou nalezeny.

Odlišení maligních bun?k od reaktivních mezotelií je zpravidla jednoduché. V cytoblokových ?ezech jsou maligní bu?ky ?asto uspo?ádány ve velkých trsech nebo v lakunách. V n?kterých p?ípadech mohou být metastatické bu?ky adenokarcinomu obtížn? rozeznatelné, pokud chybí „druhá populace“  benigních mezoteliálních bun?k a nádorové bu?ky se t?sn? podobají mezoteliím. Lobulární karcinom prsu je zejména obtížný k rozpoznání.  Speciální barvení na hlen, CEA a Leu-M1 jsou užite?né: v?tšina adenokarcinom? jsou pozitivní, zatímco mezotelie jsou negativní.
Imunohistochemické markery jsou u pacient? s neur?eným primárním procesem rovn?ž užite?né.

 

Malobun??ný karcinom

 • Izolované bu?ky a kohezivní trsy
 • Síte nádorových bun?k s výb?žky odstupujícími v r?zných úhlech
 • Nat?snání jader
 • Chudá cytoplazma
 • Mitózy

Tyto cytologické rysy jsou charakteristické pro malobun??ný karcinom plic i jiné malobun??né malignity (nap?. karcinom z  Merkelových bun?k  a neuroblastom). Bu?ky jsou malé, p?ibližn? 2-3 krát v?tšího pr?m?ru než malé lymfocyty. Jádra jsou tmavá,

s jemn? granulární texturou chromatinu. Bu?ky malobun??ného karcinomu se liší od lymfomu tendencí tvo?it trsy.

 

 

Dlaždicový karcinom

 • Velké trsy nebo izolované bu?ky
 • Denzní cytoplazma
 • Nerohov?jící (v?tšinou) nebo rohov?jící
 • Dlaždicový karcinom z?ídka metastazuje na serózy, nej?ast?ji z plic, laryngu nebo  ženského genitálu (cervix). Cytologický vzhled závisí na stupni diferenciace.  Jádra jsou zv?tšená a hyperchromní, jadérka v?tšinou nejsou nápadná. Mohou být p?ítomny bezjaderné skvamy. Cytoplazmatické vakuoly mohou být p?ítomny až v 30% p?ípad? (diferenciální diagnóza s adenokarcinomem)

Melanom

 • Disperzní nádorové bu?ky
 • Hn?dý pigment melanin
 • Dvoujadernost (zrcadlové postavení)

Ve výpotku jsou bu?ky metastatického melanomu podobné mezoteliím. ?asto jde o disperzní izolované kulaté bu?ky s nápadnými jadérky. N?které obsahují jemn? granulární pigment v cytoplazm? a intranukleární inkluze. Bun??né trsy jsou neobvyklé.

Imunocytochemie m?že napomoci, pokud odlišení reaktivních mezotelií je obtížné: melanomy jsou pozitivní v S-100 proteinu a HMB-45 a negativní v pr?kazu cytokeratin?.

 

Non-Hodgkin?v lymfom

 • Monotónní obraz
 • Disperzní nádorové bu?ky
 • Málo mezotelií a makrofág?

Maligní výpotky se objevují v pr?b?hu onemocn?ní u ?ady pacient? s non-Hodgkinovými lymfomy. Cytologické preparáty jsou vysoce bun??né, tvo?eny disperzními lymfoidními bu?kami. Mezotelie mohou chyb?t. 

V serózních dutinách se vyskytuje n?kolik histologických typ? non-Hodgkinových lymfom?. Bu?ky velkobun??ného B- bun??ného lymfomu  mají bohatou, bledou a  vakuolizovanou cytoplazmu a okrouhlá nebo nepravidelná jádra s hrubým chromatinem.   Bu?ky malobun??ného lymfomu jsou jen o málo v?tší než nenádorové lymfocyty. V serózních dutinách se m?že vyskytnout také folikulární lymfom, lymfoblastický lymfom a Burkitt?v lymfom. Karyorhexe je nápadným rysem mnohých lymfom?.  

Diferenciální diagnóza malobun??ných lymfom? zahrnuje benigní výpotky jako nap?. p?i tuberkulóze, kdy jsou ve výpotku p?evážn? zralé lymfocyty. Bu?ky malobun??ného lymfomu  mohou být neodlišitelné od zralých lymfocyt? v Papanicolaouov? barvení, zatímco v Romanowským barvených preparátech mají napádn? hrubý hrudkující  chromatin. Ve výpotcích bohatých na lymfocyty s obtížným odlišením malignity m?že napomoci pr?kaz kappa a lambda lehkých ?et?zc?  imunocytochemicky nebo pr?tokovou cytometrií pro pr?kaz restrikce lehkých ?et?zc?. Lymfomy jsou z?ídka zam?n?ny za jinou malignitu, nebo? jiné nádory mají tendenci tvo?it ve výpotcích trsy. V p?ípad? pochybnosti o lymfoidní povaze nádorových bun?k lze uplatnit imunocytochemický  panel protilátek. 

Maligní výpotky jsou u Hodgkinových  lymfom? neobvyklé. Podstatným cytologickým znakem je Reedové-Sternbergova bu?ka, velká mnohojaderná bu?ka s obrovským inkluzi podobnými jadérky. Mononukleární varianty mohou být rovn?ž p?ítomny spolu se smíšenou populací zán?tlivých bun?k zahrnující lymfocyty, plasmocyty, histiocyty, eozinofily a neutrofily.
Jiné hematogenní malignity, které mohou zasáhnout serózní dutiny, jsou akutní  lymfoblastické a myeloblastické leukemie a chronické leukemie.

Leukemic infiltration in CML
Leukemic infiltration in CML
Leukemic infiltration in CML 154
CML in myieloid blst crisis
CML in myieloid blst crisis - LCA
CML in myieloid blst crisis - MPX 
Myelofibrosis
Ectopic myelopoiesis 
Ectopic myelopoiesis - calretinin
Ectopic myelopoiesis - Mpx
Ectopic myelopoiesis - PGP3

 

Metastatický sarkom

Tém?? všechny sarkomy mohou metastazovat na serózní povrchy, a? se to d?je podstatn? mén? ?asto než u karcinom? a lymfom?.  V cytologických preparátech sarkomové bu?ky jsou velké nebo malé, ?asto v?etenité a mohou se objevovat jak izolovan?, tak v tká?ových fragmentech. 

X