Maligní mezoteliom

Maligní mezoteliom vzniká nej?ast?ji v pleu?e, vzácn?ji v peritoneu. Vznik tohoto nádoru je dáván do vztahu k expozici azbestu. Nádor roste v podob? mnoho?etných plak? a velkých uzl? na serózním povrchu. V?tšina pacient? má v dob? diagnózy mezoteliomu p?ítomen výpotek. Výpotek je ?asto sanguinolentní, pokud ne, odpovídá barva a konzistence medu.

Klinické známky mezoteliomu

 • expozice azbestu
 • trvající pleurální výpotek
 • bolest na hrudi
 • dyspnoe
 • nález ztlušt?lé pleury

Histologická klasifikace

 • epiteloidní
 • sarkomatoidní
 • smíšený - bifázický

Epiteloidní typ, který je nej?ast?jší, m?že vykazovat r?zné známky r?stu: tubulární, papilární, mikrocystický, solidní, adenomatoidní, deciduální, pleiomorfní, malobun??ný, ze sv?tlých bun?k. Popisuje se také desmoplastická varianta.

Charakteristické cytologické nálezy

 • velké trsy bun?k s lasturovitými okraji
 • cytomegalie
 • okrouhlá, centráln? uložená jádra
 • prominující jadérka
 • binukleace a multinukleace
 • denzní cytoplazma s periferním „halo“
 • normální N/C pom?r
 • „okénka“

T

U epiteliálního typu jsou nej?ast?jším nálezem po?etné velké trsy, které vykazují n?kdy v?tvení a jsou tvo?eny až n?kolika sty bun?k. Bu?ky jsou obvykle popsány jako primárn? mezoteliální a ?asto jsou v?tší než normální mezoteliální bu?ky. Jaderné atypie jsou v mnoha p?ípadech mírné. V cytoblokových ?ezech mají trsy solidní úpravu  nebo mohou obsahovat kolagen nebo mukopolysacharidové centrum. Vzácn? tvo?í bu?ky lumina.

N?které výpotky mají odlišný vzhled. Mohou být ?ídce bun??né, složené pouze z lymfocyt?. N?kdy mohou být neoplastické bu?ky spíše rozptýlené než v trsech.

Nezvyklé cytologické nálezy

 • p?evážn? izolované nádorové bu?ky
 • pouze lymfocyty
 • nádorové bu?ky s nadbytekem lymfocyt? a histiocyt?
 • psammomatózní t?líska
 • vakuolizace cytoplazmy

Velká ?ást výpotk? pacient? s iniciálním mezoteliomem je negativní na nádorové bu?ky. Diagnostika je ztížena když se objeví nezvyklé cytologické známky, nap?íklad když jsou nádorové bu?ky p?evážn? rozptýlené nebo skryté v hojném lymfohistiocytárním infiltrátu.

Diferenciální diagnóza

 • reaktivní mezoteliální bu?ky
 • metastatické nádory
  • adenokarcinom
  • skvamózní bun??ný karcinom
  • epiteloidní hemangioendoteliom

Hlavní diagnostické problémy u mezoteliomu

 • reaktivní mezoteliální hyperplazie vs. epiteloidní mezoteliom
 • fibrózní pleuritida vs. desmoplastický mezoteliom
 • epitelioidní mezoteliom vs. sekundární karcinom

Reaktivní vs. neoplastické mezoteliální bu?ky

 • bun??nost
 • ?astá multinukleace
 • velikost makronukleol?
 • pr?m?rná velikost bun?k
 • N/C pom?r
 • nukleární membrána
 • intranukleární inkluze
 • cytoplazmatické zbarvení
 • trsy vs. nekohezivní bu?ky
 • obsah glykogenu
 • pozadí

Úskalí

Kdy jsou atypické mezoteliální bu?ky maligní?

 • užijte více kritérií malignity
 • vzácn? jsou spln?na všechna kritéria malignity
 • pozor si dejte na málo bun??né preparáty
 • zkontrolujte tlouš?ku trs?
 • ov??te si PAS pozitivní inkluze

Pro zvýšení p?esnosti rozlišení benigních a maligních mezoteliálních bun?k m?že sloužit pr?toková cytometrie, cytogenetická analýza nebo fluorescen?ní in situ hybridizace preparát? LBC. Cytogenetická analýza, která je velmi specifická a senzitivní m?že odhalit klonální cytogenetické aberace ukazující na malignitu.

Mezoteliom m?že být t?žko odlišitelný od adenokarcinomu (zvlášt? pokud je vakuolizovaná cytoplazma bun?k). U mezoteliomu nádorové bu?ky obvykle vytvá?ejí morfologické kontinuum s benign? vyhlížejícími mezoteliálními bu?kami, na rozdíl od adenokarcinomových bun?k. Mezoteliální bu?ky jsou ?asto odd?leny št?rbinovitými okny. V cytoblokových ?ezech vidíme ?ast?ji u mezoteliomu než adenokarcinomu ložiska kolagenu, vroubkované (lasturovité) okraje trs? bun?k a stromální bu?ky obkroužené nádorovými bu?kami. U adenokarcinomu vidíme ?asto prstencovité jaderné struktury.

Morfologické nálezy ?asto nejsou schopny poskytnout dostate?n? jasnou identifikaci. Rozlišení m?že v mnoha p?ípadech poskytnout použití histochemického a imunocytochemického barvení. 

  Mesothelioma Adenocarcinoma
PAS - +
Mucicarmine - +
CEA - +
Leu-M1 - +
TTF-1 + + (lung, thyroid)
Cytokeratins + (perinuclear) + (peripheral)
Calretinin + -
WT1 +

- (ovary +)

Primární cévní nádory plíce (angiosarkom, hemangioendoteliom), které se mohou rozší?it po pleu?e, mohou také napodobovat mezoteliom, zvlášt? epiteloidní hemangioendotheliom. Jsou pozitivní v pr?kazu cévních marker? (CD31, CD34) a negativní v pr?kazu calretininu a WT1.

Calretinin
CK 5/6
EMA
BerEP4
AUA
CD15
CEA

 

X