Tuberkulózní pleuritis

  • 80-100 % lymfocyt?

  • žádné nebo málo zastoupené mezoteliální bu?ky

Pleurální výpotky u pacient? s tuberkulózní pleuritidou mají charakteristický, ale nespecifický cytologický vzhled. Tekutina je hustá, kalná a má žluto-zelenou barvu. Cytologické preparáty jsou bohat? bun??né a jsou tvo?eny tém?? výlu?n? rozptýlenými malými lymfocyty, jejichž imunofenotypizace ukazuje na T-?adu lymfocyt?. Mezoteliální bu?ky a histiocyty chybí, nebo jsou p?ítomny jen ve velmi malém po?tu.

Diferenciální diagnóza zahrnuje netuberkulózní zán?tlivé výpotky, které mají obvykle více polymorfní infiltráty tvo?ené lymfocyty, neutrofily, histiocyty a mezoteliálními bu?kami.

Výpotky zp?sobené lymfomem z malých bun?k a chronickou lymfatickou leukémií jsou blízké tuberkulózním výpotk?m. Vzhledem k tomu, že pochází z B-bun??né ?ady, v rozlišení m?že být užite?ná imunocytochemie a pr?toková cytometrie.

P?í?iny zvýšeného po?tu lymfocyt? ve výpotcích

  • metastatický karcinom
  • plicní tuberkulóza
  • chronický zán?t

V  benigních procesech jsou lymfocyty polyklonální s p?evahou T-bun??ných element?. Diferenciální diagnóza musí odlišit CLL / SLL, kde jsou p?ítomny p?evážn? monoklonální B-bu?ky. 

Lymphocytes
Lymphocytes

 

X