Akutní serositida

Akutní pleuritida, perikarditida a peritonitida vznikají obvykle následkem bakteriální infekce. Bakteriální infekce pleury nasedá obvykle na pneumonii, sekundárn? postihuje p?iléhající pleuru a vyústí v pleurální empyém. Akutní infekce peritoneální dutiny je ?asto sekundární, p?i zán?tu nebo poran?ní st?ev ji ozna?ujeme jako bakteriální peritonitidu.

Tekutina je krémovit? bled? žlutá (purulentní) a ?asto odporn? zapáchá. Cytologické preparáty jsou vysoce bun??né a sestávají tém?? výlu?n? z polymorfonuklárních leukocyt?. V n?kterých p?ípadech mohou být  zjišt?ny speciálním barvením bakterie.

I zde je t?eba pe?liv? hledat maligní bu?ky, protože akutní infekce m?že být komplikací metastatického maligního procesu. 

X